Συνταξιοδότηση εργαζομένων σε αεροπορικές επιχειρήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 15Β του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συμπληρωματικές οδηγίεςΑθήνα, 8. 11. 2013
Αριθ. Πρωτ. Σ56/42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ.10241
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση εργαζομένων σε αεροπορικές επιχειρήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 15Β του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συμπληρωματικές οδηγίες.»

Σχετ.: α. Το με αρ. πρωτ. Σ56/27/3.7.2012 Γενικό Έγγραφο
β. Η αρ. εγκύκλιο 72/12

Με το ως άνω α΄ σχετικό έγγραφό μας κοινοποιήθηκε η με αρ. 259/3.5.2012 Ατομική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία τα όρια ηλικίας που προβλέπουν τα βασιλικά διατάγματα 7/65 και 649/68 καθώς και ο Ν. 2703/1999, είτε αυτά βλάπτουν είτε ωφελούν τους ασφαλισμένους τους οποίους αφορούν, έχουν καταργηθεί χωρίς καμία διάκριση και αντικατασταθεί με τα νέα όρια ηλικίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 15 περ. β του Ν. 3863/2010 και ισχύουν από 1/1/2011.

Εξάλλου με την εγκύκλιο 72/12 κοινοποιήθηκαν οι συνταξιοδοτικές διατάξεις του Ν. 4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες από 1.1.2013 ανακαθορίστηκαν τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μεταξύ των οποίων και των εργαζομένων σε αεροπορικές επιχειρήσεις.

Προκειμένου να διασαφηνιστεί ο τρόπος κατοχύρωσης και θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ως άνω ασφαλισμένων και ειδικότερα αυτών των οποίων τα όρια ηλικίας μειώθηκαν σε σύγκριση με τα ισχύοντα κατά το έτος 2010, σύμφωνα με τις παραδοχές της ανωτέρω Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία η υπηρεσία μας απηύθυνε σχετικό ερώτημα, διευκρίνισε τα ακόλουθα:

Α. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα όταν συμπληρώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης καθώς και το όριο ηλικίας. Συνεπώς, και στις κατηγορίες ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των Β.Δ. 649/1968, 7/1965 και του Ν. 2703/1999, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση τόσο του χρόνου ασφάλισης όσο και του απαιτούμενου κατ’ έτος ορίου ηλικίας, όπως αυτά πλέον έχουν διαμορφωθεί (Ν. 3863/2010 σε συνδυασμό με την ανωτέρω Γνωμοδότηση, Ν. 4093/2012) και εμφαίνονται στους πίνακες οι οποίοι έχουν παρατεθεί λεπτομερώς στο αρ. Φ.80000/οικ.27040/1798/21.11.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (εγκ. ΙΚΑ 72/2012).

Παράδειγμα: Εργαζόμενος με την ιδιότητα του προσωπικού εδάφους αεροπορικής επιχείρησης, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης του οποίου το έτος 2012 έχει διαμορφωθεί στο 56ο για πλήρη σύνταξη και στο 51ο για μειωμένη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί σε αυτά τα όρια ηλικίας, θα πρέπει να έχει θεμελιώσει σχετικό δικαίωμα εντός του 2012, δηλαδή να έχει συμπληρώσει κατά το έτος αυτό 4500 ημέρες ασφάλισης και τα ανωτέρω αντίστοιχα όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη.

Β. Η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τις ανωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων καθορίζεται στη διάταξη του αρθ. 10 παρ. 15Β του Ν. 3863/2010, ήτοι στο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (15.7.2010).

Παράδειγμα: Εργαζόμενος με την ιδιότητα του τεχνικού προσωπικού αεροπορικών επιχειρήσεων (του οποίου το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το έτος 2010 ήταν το 58ο έτος), ο οποίος το έτος 2012 συμπλήρωσε 4500 ημέρες ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του, δηλαδή στο όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας του.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος δεν κατοχυρώνεται ταυτόχρονα και το όριο ηλικίας που ισχύει για την πλήρη σύνταξη στο συγκεκριμένο έτος. Για πλήρη σύνταξη ζητείται η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που ισχύει κατά το έτος στο οποίο συμπληρώνεται το προβλεπόμενο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 3863/2010.

Επιπλέον, στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος η διαφορά μεταξύ της ηλικίας των εν λόγω ασφαλισμένων και του απαιτούμενου γι’ αυτούς ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών, θα τίθεται ανώτατο όριο στο ποσοστό μείωσης, ήτοι 30%.

Παράδειγμα: Εργαζόμενος με την ιδιότητα του προσωπικού εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, ο οποίος το έτος 2012 συμπληρώνει το 51ο έτος της ηλικίας του και 4500 ημέρες ασφάλισης, θεμελιώνει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη, δηλαδή με τις προϋποθέσεις που ισχύουν το έτος 2012, ενώ δικαίωμα για πλήρη σύνταξη θεμελιώνει στο 62ο έτος της ηλικίας του με τον ίδιο χρόνο ασφάλισης.

Γ. Τέλος, όσον αφορά στη δυνατότητα κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά το μεταβατικό στάδιο αύξησης των ορίων ηλικίας σύμφωνα με τις διατάξεις που μέχρι 31.12.2010 προέβλεπαν συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στις αναφερόμενες ειδικότητες, δεδομένης της έλλειψης σχετικής ρητής πρόβλεψης στο Ν. 3863/2010, η κατοχύρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης θα γίνεται με κριτήριο το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στις οριζόμενες ειδικότητες.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος ο οποίος το 2011 συμπλήρωσε τις απαιτούμενες 7500 ημέρες ασφάλισης ως ιπτάμενο προσωπικό (Β.Δ. 7/65) κατοχυρώνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει κατά το έτος αυτό, δηλαδή το 55ο έτος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ