Χορήγηση ΕΚΑΣ έτους 2013. Συμπληρωματικές οδηγίες

Αθήνα, 20 .6 . 2013

Αριθ. Πρωτ.Σ48/52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)  
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘ Ε Μ Α: «Χορήγηση ΕΚΑΣ
έτους 2013. Συμπληρωματικές οδηγίες.»

Σχετ.: εγκύκλιο 33/13.

Σε συνέχεια των οδηγιών της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου σχετικά με τους όρους
και τις προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. Φ.
11321/4447/270/20.3.2013 εγγράφου
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το παρόν σας
ενημερώνουμε σχετικά με τα αποτελέσματα του μηχανογραφικού ελέγχου της ΗΔΙΚΑ
Α.Ε. και τις επακόλουθες μεταβολές στο αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ του έτους
2012, καθώς και για τις σχετικές υπηρεσιακές ενέργειες των Τμημάτων Πληρωμής
Συντάξεων. Επίσης, σας πληροφορούμε για τις ενέργειες που σχετίζονται με την
αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ χρονικής περιόδου από
1.1.2013 έως 30.4.2013, κατ’ εντολή του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Συγκεκριμένα:

1. Με τη χορήγηση της σύνταξης μηνός Ιουνίου 2013 επήλθαν οι ακόλουθες
μεταβολές στο αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ του έτους 2012:

α) η χορήγηση του επιδόματος συνεχίστηκε κατά το τρέχον έτος σε 180.022
δικαιούχους (με τα ποσά που προβλέπονται στις κλίμακες καθώς και με το ποσό
των 30 €),

β) επαναχορηγήθηκε σε 12.005 περιπτώσεις,

γ) χορηγήθηκε για πρώτη φορά σε 12.021 συνταξιούχους,

δ) διακόπηκε σε 13.549 συνταξιούχους λόγω υπέρβασης των οικονομικών
κριτηρίων και σε 23.011συνταξιούχους λόγω ελλιπών μηχανογραφικών στοιχείων.

2. Με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2013 καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και τα
αναδρομικά ποσά ΕΚΑΣ από 1.1.2013 ή οι διαφορές του επιδόματος έτους 2013.

Παράλληλα, ξεκίνησε η τμηματική παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών ΕΚΑΣ μηνός Μαΐου 2013 που είχαν χορηγηθεί στις 29 Απριλίου σε μη
δικαιούχους του ΕΚΑΣ κατά το τρέχον έτος ή σε δικαιούχους μικρότερου ποσού,
ως εξής:

α) ποσό ΕΚΑΣ μέχρι 80,00 €, σε μία δόση,

β) ποσό ΕΚΑΣ από 80,01€ έως 160,00 € σε δύο δόσεις,

γ) ποσό ΕΚΑΣ από 160,01€ και άνω, σε τρεις δόσεις.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, παρ’ όλο που οι κατηγορίες συνταξιούχων με
κωδικούς λήξης 01-19 δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί ως προς το δικαίωμα χορήγησης
του ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. άρχισε να παρακρατεί το ποσό του
επιδόματος Μαΐου 2013 και στις κατηγορίες αυτές.

3. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν. 2434/1996, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 34 του Ν. 3996/2011,
προβλέπεται ότι ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ για
κάθε έτος διενεργείται το αργότερο μέχρι και την 30ή Απριλίου του
αντίστοιχου έτους και σε καμιά περίπτωση δεν είναι επιτρεπτό να χορηγηθούν
ποσά ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ίδιου έτους. Λαμβάνοντας
υπ’ όψη τα ανωτέρω, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
με το με αρ. πρωτ. Φ.
80000/12981/912/29.5.2013 έγγραφό
του προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς έδωσε εντολή για την αναζήτηση
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ διαστήματος 1.1.2013-30.4.2013,
τόσο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται πλέον δικαίωμα είσπραξης του
επιδόματος κατά το τρέχον έτος όσο και στις περιπτώσεις που μετά τον έλεγχο
διαπιστώνεται ότι στο διάστημα αυτό είχαν καταβληθεί μεγαλύτερα ποσά ΕΚΑΣ
από αυτά που δικαιούται ο συνταξιούχος. Η παρακράτηση των ποσών αυτών θα
γίνει από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 €, αρχής γενομένης από
την πληρωμή της σύνταξης μηνός Ιουλίου και θα αφορά τους 13.549
συνταξιούχους στους οποίους διακόπηκε η χορήγηση του επιδόματος λόγω
υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων.

Στις περιπτώσεις των 23.011 συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί το ΕΚΑΣ
με κωδικούς διακοπής 01-19, η παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2013 θα γίνει μετά
τον ατομικό έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης του ΕΚΑΣ στις κατηγορίες
αυτές, που θα διενεργηθεί από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων. Εφόσον
διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του, οι υπηρεσίες αυτές
θα πρέπει να μεριμνήσουν και για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ μηνός Μαΐου που είχε
παρακρατηθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (βλ. παρ. 2).

Λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασιών των υπηρεσιών πληρωμής συντάξεων, έχει
ζητηθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. να προβεί σε έλεγχο της κατηγορίας των
συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι
εντάσσονται στη γενική κατηγορία διπλοσυνταξιούχων με κωδικό λήξης 07. Με
μεταγενέστερο έγγραφο θα ενημερωθείτε σχετικά με το χρόνο εκτέλεσης του
έργου αυτού από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

4. Ο ατομικός έλεγχος των συνταξιούχων που ανήκουν στις περιπτώσεις διακοπής
με κωδικούς 01-19, θα πρέπει να γίνει από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων
κατά προτεραιότητα και ανεξάρτητα από την ύπαρξη εκκρεμών αιτήσεων για τη
χορήγηση του ΕΚΑΣ παλαιότερων ετών (λόγω της αναζήτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών για πρώτη φορά χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου-Απριλίου
2013), λαμβάνοντας υπ’ όψη τα προσκομιζόμενα στοιχεία των ενδιαφερομένων,
ιδίως δε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2012, το
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ. Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει
αποσταλεί στους συνταξιούχους ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη διακοπή της
χορήγησης του επιδόματος.

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει αποστείλει στις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων ονομαστικές
καταστάσεις των συνταξιούχων που εμπίπτουν στους κωδικούς διακοπής 01-19,
προκειμένου να διευκολυνθούν κατά τον ατομικό έλεγχο των περιπτώσεων αυτών.

Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα με τους κωδικούς λήξης
01-19 κατά κατηγορία:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Νέοι

01

Λήξεις

02

Παραπληγικοί

03

Κατ. 3 Πολλαπλότητα

04

Συντ. ΙΚΑ+ Συντ.
ΤΕΑΜ>850

05

Χωρίς ΑφΜ-Ταυτ.

06

Διπλοσυνταξιούχοι

07

Κατ. 2 Μικρ. 60

08

Κατ. 3 Συγ-σχ 1
μικρ. -60

09

Παραπληγικοί με
άλλη σύνταξη

10

Ανύπαρκτοι στο
αρχείο φόρων

11

Μείωση ξένης
σύμβασης

12

Δεν βρίσκεται στο
αρχ. ΚΕΠΥΟ

13

Έλεγχος
αρχικών-ταυτότητας

14

Συντ. υπ. κατ. 3

15

60 ετών ΜΜ>εκαθ.
μην. ή χωρίς 
MM

16

Θάνατος
συνταξιούχου

17

Κάτοικοι εξωτερικού

18

Προσωρινή σύντ.
(ΝΒ501-502)

19

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει αμέσως,
με ευθύνη των Διευθυντών, να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης τα
Δελτία Μεταβολών των συνταξιούχων με τις απαραίτητες μεταβολές, διαδικασία
που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013,
ώστε: α) να οριστικοποιηθεί το αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ κατά το τρέχον
έτος, β) να διακοπεί η χορήγηση του επιδόματος σε όσους δεν πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις, και γ) να χορηγηθούν διαφορές ποσών σε δικαιούχους
μεγαλύτερου ποσού ΕΚΑΣ λόγω αλλαγής κλιμακίου (αναδρομικά από 1.1.2013). Οι
Διευθυντές, στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσουν τη Διοίκηση (Γραφείο
Διευθύντριας Παροχών) σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω ενεργειών.

Για μία ακόμη φορά επισημαίνεται ότι η αυτονόητη υποχρέωση των υπηρεσιών
πληρωμής συντάξεων για την έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση στο ΔΑΜ των κρίσιμων
στοιχείων τα οποία προκάλεσαν την αδυναμία ταύτισης στα διασταυρούμενα
αρχεία της ΓΓΠΣ και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., με συνέπεια τη διακοπή της χορήγησης του
επιδόματος, διασφαλίζει όχι μόνο την απρόσκοπτη συνέχιση της χορήγησης του
ΕΚΑΣ στους δικαιούχους, αλλά απαλλάσσει οριστικά από σημαντικό φόρτο
εργασίας τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ