Α. Διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00€ σύνταξης το 2013, διερεύνηση του ίδιου κριτηρίου για τα έτη 2011 και 2012 στα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Β. Διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω διπλής καταβολής από άλλο φορέα. Γ. Έλεγχος συνταξιούχων που λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις από τον ίδιο φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑ) και για την ίδια κατηγορία σε διαφορετικό ΑΜΑΑθήνα, 9 .10 . 2013
Αριθ. Πρωτ. Σ48/104

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑΤΑ: «Α. Διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00€ σύνταξης το 2013, διερεύνηση του ίδιου κριτηρίου για τα έτη 2011 και 2012 στα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Β. Διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω διπλής καταβολής από άλλο φορέα. Γ. Έλεγχος συνταξιούχων που λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις από τον ίδιο φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑ) και για την ίδια κατηγορία σε διαφορετικό ΑΜΑ.»

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. Σ48/68/22.7.2013 Γενικό Έγγραφο.
β) Τα με αρ. πρωτ. Σ01-646/7.8.2013 και Σ01-730/7.8.2013 έγγραφα της Δ/νσης Εκμετάλλευσης.

Α. Σε συνέχεια του ανωτέρω α΄ σχετικού εγγράφου, λαμβάνοντας υπόψη το αρχείο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που έχει σταλεί στο Υποκατάστημά σας και περιλαμβάνει τους συνταξιούχους στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ από την πληρωμή μηνός Αυγούστου, λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00€ το 2013, παρακαλούμε να προβείτε αμέσως στην αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μηνιαίες δόσεις των 80,00€.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να ελεγχθεί για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και τυχόν υπέρβαση του εν λόγω κριτηρίου για τα έτη 2011 και 2012 και αναζήτηση με τον ίδιο τρόπο των αντίστοιχων ποσών ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στα έτη αυτά.

Β. Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Σ01-646/7.8.2013 εγγράφου της Δ/νσης Εκμετάλλευσης, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μεριμνήσετε για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους οι οποίοι ελάμβαναν το επίδομα ταυτοχρόνως και από άλλο φορέα, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 2434/1996, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις άρθρου 34 παρ. 6 του Ν. 3996/2011 (εγκύκλιο 33/13, ενότητα Γ, σ. 8), σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί παραγραφής (εγκύκλιο 80/12). Ειδικά δε στις περιπτώσεις που η χορήγηση του επιδόματος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλεται σε απατηλή ενέργεια του συνταξιούχου (απόκρυψη στοιχείων, ψευδής δήλωση περί μη είσπραξής του και από άλλο φορέα), δηλαδή διαπιστώνεται ότι έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις, θα πρέπει να ενεργήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες των Γενικών Εγγράφων με αρ. πρωτ. Γ10/313/2.9.1999 και Γ99/1/98/12.9.2007 (σύνταξη μηνυτήριων αναφορών προς τους αρμόδιους εισαγγελείς).

Γ. Όσον αφορά το με αρ. πρωτ. Σ01-730/7.8.2013 έγγραφο της Δ/νσης Εκμετάλλευσης, θα πρέπει, εκτός από τις υποδεικνυόμενες ενέργειες, να φροντίσετε αμέσως και για τη διακοπή της αχρεώστητης χορήγησης παροχών στους συνταξιούχους που λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από το ΕΤΕΑ και για την ίδια κατηγορία σε διαφορετικό ΑΜΑ, με ανάλογη εφαρμογή των οδηγιών που αναφέρονται στα προαναφερόμενα στην παρ. Β Γενικά Έγγραφα. Προς αποφυγή παρερμηνειών, επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να επιδειχθεί η δέουσα προσοχή, δεδομένου ότι υπάρχουν διακεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι νόμιμη και επιτρεπτή η χορήγηση δεύτερης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα στον ίδιο ασφαλισμένο (π.χ., με τις διατάξεις των Ν.Π.Δ.Δ. και τις κοινές διατάξεις, σε συνταξιούχο συγχωνευθέντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείου που είχε καταστεί συνταξιούχος κατά τη συγχώνευση κ.ά.).

Δ. Οι διευθυντές των Υποκαταστημάτων και οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Πληρωμής Συντάξεων ορίζονται υπεύθυνοι για την εποπτεία και τον έλεγχο της διαχείρισης των ανωτέρω εργασιών κατά προτεραιότητα, καθώς και για την αναφορά των αποτελεσμάτων στη Διοίκηση (Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, Ο.Π.Σ. Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών). Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται και η υποχρέωση των Διευθυντών για ενημέρωση της Διεύθυνσης Παροχών μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου σχετικά με το έργο της οριστικοποίησης του αρχείου των δικαιούχων του ΕΚΑΣ κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. Σ48/52/20.6.2013 Γενικού Εγγράφου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ