Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, προκειμένου να λάβουν μόνο πλήρη σύνταξη και όχι μειωμένηΑθήνα, 23/4/2013
Αριθ. Πρωτ. Σ40/97

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, προκειμένου να λάβουν μόνο πλήρη σύνταξη και όχι μειωμένη».

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Φ.11221/21120/1404/21.2.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κοινοποίησε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του οδηγίες προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, για τη θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με 10.000 ημέρες ασφάλισης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθ. 40 του ν. 3996/2011, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους σε φορείς τόσο κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, να αναγνωρίζουν από 1/1/2011 και εξής διευρυμένους πλασματικούς χρόνους (είτε με συνυπολογισμό είτε με καταβολή εισφορών), προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή να προσαυξήσουν το ποσό της σύνταξής τους.

Στους χρόνους αυτούς περιλαμβάνονται, η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, ο χρόνος για τα παιδιά, ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση – μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση για πρώτη φορά (κενό διάστημα ασφάλισης) – ο χρόνος απεργίας κ.ά.

Οι χρόνοι αυτοί, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση των σχετικών διατάξεων, αφορούν αποκλειστικά σε ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις αυξημένες χρονικές ή /και ηλικιακές προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3863/2010.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 28 παρ. 1β’ του α.ν. 1846/1951, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 10 παρ. 12 του ν. 3863/2010, για τους παλαιούς ασφαλισμένους του Ιδρύματος, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες ασφάλισης, προβλέπεται αύξηση από 1/1/2011 του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, μόνο όσον αφορά στη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ενώ για τη λήψη μειωμένης σύνταξης δεν προβλέπεται αύξηση, αφού παραμένει αμετάβλητο το ισχύον όριο ηλικίας μέχρι 31/12/2010, δηλαδή το 60ό.

3. Επομένως, οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με 10.000 ημέρες ασφάλισης, τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, αλλά μόνο αυτούς που προβλέπονται από το άρθ. 40 του ν. 2084/1992, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με την παρ. 18 του άρθ. 10 του ν. 3863/2010, δηλαδή:

– χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας (χωρίς τις προβλεπόμενες από την παρ. 18 του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 μειώσεις επί του ποσού της εξαγοράς),

– χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,

– χρόνο εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη,

– χρόνο επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας και μέχρι 200 ημέρες για κάθε αιτία και εφόσον οι χρόνοι αυτοί βρίσκονται εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος εγγράφου θα ισχύσουν από την 1η του επόμενου μήνα της έκδοσης του παρόντος εγγράφου, δηλαδή από την 1η Μαΐου 2013.

Επομένως, ορίζεται ότι αιτήσεις για συνταξιοδότηση με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, που έχουν υποβληθεί πριν από την 01/05/2013 θα γίνονται δεκτές προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μειωμένο όριο ηλικίας και 10.000 ημέρες ασφάλισης.

Επίσης, θα γίνονται δεκτές για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις ανωτέρω διατάξεις και οι αιτήσεις για αναγνώριση των εν λόγω πλασματικών χρόνων που υποβλήθηκαν μέχρι και την 30ή Απριλίου 2013, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 12 του ν. 3863/2010 σε μειωμένο όριο ηλικίας θεμελιώνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ