Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με το συνυπολογισμό χρόνων στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ. Σ40/59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με το συνυπολογισμό χρόνων στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.»

Σχετ: α) Το με αρ. πρωτ. Σ40/303/3.12.2012 Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Η με αρ. πρωτ. Φ.80000/16124/1114/30.10.2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:Β432Λ-ΓΑ0).

Με το ως άνω α’ σχετικό Γενικό Έγγραφο, που εκδόθηκε με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (β’ σχετικό), διευκρινίστηκε το ζήτημα του συνυπολογισμού ή μη συγκεκριμένων χρόνων στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 2084/1992, όπως τελικά αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

Όσον αφορά τους χρόνους κατά τους οποίους οι ασφαλισμένοι είχαν υπαχθεί σε Ειδικά Προγράμματα Επιδότησης Ανεργίας, κατά τη διάρκεια των οποίων προβλεπόταν η συνέχιση της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, διευκρινίστηκε ότι συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων και οι χρόνοι αυτοί στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

Επίσης διευκρινίστηκε ότι οι χρόνοι αυτοί θεωρούνται στο σύνολό τους ισχυροί, ανεξάρτητα από το ζήτημα του συνυπολογισμού τους στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου. Όμως, είχε γίνει δεκτό ότι δεν είναι επιτρεπτή η υπέρβαση του κατά περίπτωση ανωτάτου ορίου αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.

Έτσι, δόθηκε η οδηγία ότι για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 και, με το συνυπολογισμό, μεταξύ άλλων, και του χρόνου Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας, υπερέβαιναν το ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, οι σχετικές αποφάσεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να ανακληθούν και στη συνέχεια είτε να απορριφθεί το αίτημα συνταξιοδότησης ελλείψει χρονικών προϋποθέσεων με επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν είτε –έπειτα από γραπτή συναίνεση του ενδιαφερομένου– να ξεκινήσει προαιρετική ασφάλιση από την ημερομηνία της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας μας, διευκρίνισε (σχετ: αρ. πρωτ. Φ 80000/149/2/4.3.2013) ότι για τους ασφαλισμένους που υπήχθησαν σε Ειδικά Προγράμματα Επιδότησης Ανεργίας, κατά τη διάρκεια των οποίων προβλεπόταν η συνέχιση της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, και οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με αναγνώριση / συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, μέχρι την 31/12/2012, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης του ως άνω α’ σχετικού Γενικού Εγγράφου, ο χρόνος που υπήχθησαν σε Πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας θα θεωρείται στο σύνολό του ασφαλιστικά ισχυρός, ακόμη και αν υπερβαίνει το κατά περίπτωση ανώτατο όριο πλασματικού χρόνου, μαζί με τους αναγνωρισμένους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για λόγους χρηστής διοίκησης, τροποποιούνται οι οδηγίες του Σ40/303/3.12.2012 Γενικού Έγγραφου και γίνεται δεκτό ότι στους χρόνους που δεν συνυπολογίζονται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος υπαγωγής ασφαλισμένων σε Πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων όσο και η αίτηση συνταξιοδότησης αυτών των ασφαλισμένων είχαν υποβληθεί μέχρι την 31/12/2012.

Μετά τα ανωτέρω, για λόγους ίσης μεταχείρισης, γίνεται δεκτό ότι κανείς από τους χρόνους που αναφέρονται στις σελίδες 3 και 4 του Γενικού Έγγραφου Σ40/303/3.12.2012, δεν θα συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων όσο και η αίτηση συνταξιοδότησης είχαν υποβληθεί μέχρι την 31/12/2012.

Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, παρά την τυχόν εν λόγω υπέρβαση, δεν θα προβείτε σε ανάκληση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σύνταξη, όπως είχε υποδειχθεί στο ανωτέρω α’ σχετικό Γενικό Έγγραφό μας, ούτε συντρέχει λόγος υπαγωγής αυτών των ασφαλισμένων στην προαιρετική ασφάλιση.

Εξυπακούεται ότι για τον ίδιο λόγο δεν τίθεται πλέον και ζήτημα επιστροφής ποσών συντάξεων.

Αντίθετα, εάν τυχόν είχαν απορριφθεί αιτήσεις συνταξιοδότησης – που υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2012 – λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, θα πρέπει να επανεξεταστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγγράφου, εφόσον υποβληθεί αίτηση – όχληση από τους ενδιαφερόμενους. Εάν υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ