Δυνατότητα άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε.Αθήνα, 02/08/2013
Αριθμ. Πρωτ.:Γ99/1/133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 254
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Δυνατότητα άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε..
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/107/23-5-2012 Γενικό Έγγραφο.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α/18-4-2013) με θέμα «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» «Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. ΙΑ΄ περίπτωση 3 του ν.4052/2012 που σας κοινοποιήθηκαν με το ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφο επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις για δυνατότητα προσφυγής Διευθυντή κατά απόφασης Τ.Δ.Ε. στα Διοικητικά Δικαστήρια, για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο είναι άνω των 2.000,00 ευρώ.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις τα ανωτέρω αντικαθίστανται ως εξής :

«3. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.702/1977, η οποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ΄ της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του ν.1649/1986 (Α΄ 149) και καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3900/2010, επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.».

Κατά συνέπεια μετά την αντικατάσταση (προσθήκη) των κοινοποιούμενων διατάξεων για τις περιπτώσεις αποφάσεων Τ.Δ.Ε. που εκδίδονται από 18/4/2013 και μετά, εφόσον το αντικείμενο είναι άνω των 2.000,00 ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα αλλά έχουν όμως οικονομικές συνέπειες, η προσφυγή Διευθυντή κατά απόφασης Τ.Δ.Ε. στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι εφικτή και νόμιμη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ