Γραμμάτιο Προείσπραξης Δικηγορικής ΑμοιβήςΑθήνα 15.11.2013
Αριθ. Πρωτ. Γ32/502

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5215125-398-397-396
FAX: 210 5229008

ΘΕΜΑ: «Γραμμάτιο Προείσπραξης Δικηγορικής Αμοιβής»

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

α) Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 61 του Ν.4194/2013 σύμφωνα με τις οποίες «ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητα τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στο οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές που προορίζονται…….»

β) Τις διατάξεις της §4 του άρθρου 61 του Ν.4194/2013 σύμφωνα με τις οποίες «ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων, καθώς και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.»

γ) Την §8β του άρθρου 7 του Ν.4205/2013 σύμφωνα με την οποία από την υποχρέωση της προκαταβολής απαλλάσσονται οι δικηγόροι όταν εκπροσωπούν τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως:

• Κατόπιν αιτήσεως του δικηγόρου, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός της δικογραφίας για την οποία αιτείται το ποσό, να εκδίδετε Εντολή Πληρωμής με σχετική καταχώρηση από την Οθόνη «Τιμολόγιο Εξόδων» και σε ΚΑΕ 20894.

• Στην μηνιαία απόδοση του λογαριασμού από το δικηγόρο, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και αντίγραφα των γραμματίων προείσπραξης και των Εντολών Πληρωμής που έχουν εκδοθεί εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών.

• Μετά την καταχώρηση των δυο τιμολογίων εξόδων, ένα με την αμοιβή του δικηγόρου και ένα με τα δικαστικά έξοδα, θα πρέπει να καταχωρείται και ένα πιστωτικό τιμολόγιο στον ΚΑΕ 20894 προκειμένου να αντιλογισθούν οι Εντολές Πληρωμής που έχουν εκδοθεί για τα γραμμάτια προείσπραξης. Στην ερώτηση που προβάλλει το σύστημα αν αφορά αντιλογισμό προκαταβολής απαντάτε «Ναι». Στη συνέχεια θα εκδίδετε Ένταλμα ή Εντολή Πληρωμής κατά τα γνωστά.

Εύλογο είναι ότι θα πρέπει να προβλεφθούν και να ζητηθούν οι απαραίτητες πιστώσεις στο ΚΑΕ 20894 και να εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης κατά τα γνωστά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ