Καταβολή ενός ολόκληρου ποσού εξωιδρυματικού επιδόματος ως δώρο Χριστουγέννων και μισού ποσού ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας σε δικαιούχους παραπληγικού επιδόματοςΑθήνα, 21-2-2013
Αριθ. Πρωτ.Σ65/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Καταβολή ενός ολόκληρου ποσού εξωιδρυματικού επιδόματος ως δώρο Χριστουγέννων και μισού ποσού ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας σε δικαιούχους παραπληγικού επιδόματος.»

Σχετ: η εγκύκλιο 79/12

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του Ν. 4046/2012 και του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 229/19-11-2012), με τις οποίες ελήφθη ειδική μέριμνα για τους δικαιούχους εξωιδρυματικού επιδόματος – συνταξιούχους και μη – από 1-1-2013, να χορηγείται ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος ενώ ως δώρο Πάσχα και ως επίδομα αδείας το μισό του ως άνω επιδόματος παρά την κατάργηση της χορήγησης των προβλεπομένων στην παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας στους συνταξιούχους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Επίσης, με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 10 της ως άνω ΠΝΠ ορίστηκε ότι το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος ως δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει το μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα.

Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι το ποσό του μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος που θα καταβληθεί στις 27-2-2013 στους δικαιούχους, θα είναι προσαυξημένο με τα ανωτέρω επιμεριζόμενα ποσά που αντιστοιχούν στην προσαύξηση μηνός Μαρτίου 2013 καθώς και τα αναδρομικά ποσά προσαύξησης μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ