Σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.3863/2010Αθήνα 21/10/2011
Αριθμ. Πρωτ.: Α31/1107/19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζ. Κρύου
Π. Δάβου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
210 52 15 189
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.3863/2010.

1. Σας κοινοποιούμε το με αριθ.πρωτ.Φ.80000/31899/2322/28.9.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα της Δ/νσής μας και αφορά την δυνατότητα ανάκλησης αποφάσεων από αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 με αυξημένες προϋποθέσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.

Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις για ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφο αυτό.

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/10 και έχουν αναγνωρίσει την στρατιωτική τους υπηρεσία αλλά ζητούν την ανάκληση των αναγνωριστικών αποφάσεων, γιατί θεωρούν ότι θα τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων, δηλαδή μείωση του ποσού εξαγοράς, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Σχετικά με το συνολικό αναγνωριστέο πλασματικό χρόνο, προκειμένου για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις, βάσει του άρθρου 10 του ν.3863/2010, με συνυπολογισμό χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, διευκρινίζεται ότι:

Ως γνωστόν, στους συνυπολογιζόμενους πλασματικούς χρόνους συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ο οποίος αντιστοιχεί σε 30 ημέρες κατά μήνα( σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1358/1983), ενώ οι υπόλοιποι χρόνοι αντιστοιχούν σε 25 ημέρες κατά μήνα.

Επομένως, στην περίπτωση ασφαλισμένου που επιθυμεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια (48 μήνες), από τα οποία τα δύο (2) χρόνια από την στρατιωτική του υπηρεσία ( ήτοι 2Χ360=720 ημέρες) και δύο (2) χρόνια από τις σπουδές του (ήτοι
2Χ300=600 ημέρες), το σύνολο του αναγνωριστέου χρόνου των 48 μηνών αντιστοιχεί σε 1.320 ημέρες.

2. Τέλος, σχετικά με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 12/11 (περί αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας με το ν.3863/2010) για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, διευκρινίζεται ότι:

Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης, οι υπηρεσίες απονομών θα πρέπει να ενημερώνουν τις υπηρεσίες εσόδων για το χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

Ενώ, στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβάλλεται σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της αίτησης για σύνταξη και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για το χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ