Εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν.3996/2011, άμεση υποβολή αιτήματος εντός 60 ημερών, βάσει της Φ11321/22575/1810/13-10-2011 Υπουργικής Απόφασης από απολυθέντες ηλικίας 55 έως 64 ετών, που δεν άσκησαν το δικαίωμα της αυτασφάλισης εντός διμήνου από την απόλυσή τουςΙ.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Α23/595/9/24.10.2011
Εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν.3996/2011, άμεση υποβολή αιτήματος εντός 60 ημερών, βάσει της Φ11321/22575/1810/13-10-2011 Υπουργικής Απόφασης από απολυθέντες ηλικίας 55 έως 64 ετών, που δεν άσκησαν το δικαίωμα της αυτασφάλισης εντός διμήνου από την απόλυσή τους
Αθήνα 24/10/2011
Αριθμ. Πρωτ. Α23/595/9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260 – 263
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν.3996/2011, άμεση υποβολή αιτήματος εντός 60 ημερών, βάσει της Φ.11321/22575/1810/3.10.2011 Υπουργικής Απόφασης από απολυθέντες ηλικίας 55 έως 64 ετών, που δεν άσκησαν το δικαίωμα της αυτασφάλισης εντός διμήνου από την απόλυσή τους»
ΣΧΕΤ. : Η με αριθ. εγκύκλιο 20/11 εγκύκλιος

Σύμφωνα με τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργαζόμενου ηλικίας 55 έως και 64 ετών, ο εργαζόμενος εφόσον παραμένει άνεργος έχει το δικαίωμα της αυτασφάλισης, το οποίο ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία.

Στην παρ. α΄ του άρ. 66 του Ν.3996/2011 αναφέρεται ότι όσοι δεν άσκησαν το δικαίωμα της αυτασφάλισης εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δημοσίευση του Ν.3863/2010 μπορούν να το ασκήσουν μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Την 13/10/2011 δημοσιεύθηκε η Φ.11321/22575/1810/3.10.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία δόθηκε η νέα προθεσμία των εξήντα (60) ημερών.

Κατόπιν τούτων όσοι δεν έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα θα πρέπει να το υποβάλλουν το αργότερο έως και 12/12/2011 ενώ όσα αιτήματα έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα θα πρέπει να θεωρηθούν πλάσματι υποβληθέντα την 13/10/2011 και να εξετασθούν χωρίς να απαιτηθεί υποβολή νέας αίτησης.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οδηγίες και κοινοποίηση των διατάξεων θα ακολουθήσουν με σχετική εγκύκλιό μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ