Οι συνεχίζοντες την ασφάλισή τους προαιρετικά από 14/2/2012, βάσει των διατάξεων του άρ. 41 του α.ν 1846/51 δεν μπορούν να καταταγούν σε κλάση κατώτερη της 7ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.Αθήνα 21/5/2012
Αριθμ. Πρωτ. Α23/590/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260-263
210 52 15 272-275
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Οι συνεχίζοντες την ασφάλισή τους προαιρετικά από 14/2/2012, βάσει των διατάξεων του άρ. 41 του α.ν 1846/51 δεν μπορούν να καταταγούν σε κλάση κατώτερη της 7ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ».

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 17/95 εγκύκλιος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ

Ως γνωστόν, με το αρ. 28 του ν. 1902/1990 αντικαταστάθηκαν οι παρ. 2 και 3 του αρ. 41 του α.ν. 1846/1951 ως εξής: «2. Οι ασφαλισμένοι, που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν κατά μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία, κατά την χρονολογία υποβολής της αίτησης, κατατάσσονται με βάση τις αποδοχές της ημέρας διακοπής της εργασίας τους.

Οι εισφορές αυτές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που αντιστοιχούν στην 6η ασφαλιστική κλάση…….»

Επίσης, με τις διατάξεις του άρ.10 του ν. 2217/1994 ορίζεται ότι: 3. Η πρώτη περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρ. 41 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 28 του ν. 1902/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο εισφορές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που αντιστοιχούν στο 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία εμπίπτει κάθε φορά το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη».

Τέλος, με την παρ. 6 του άρ. 1 του ν. 4046/2012 και σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 28.2.2012 σας γνωρίζουμε ότι το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, από 14.2.2012 για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, μειώνεται κατά 22% και διαμορφώνεται σε 26,18 €, το οποίο εμπίπτει στην 7η ασφαλιστική κλάση.

Κατόπιν τούτου, αιτήματα υπαγωγής στις διατάξεις του άρ. 41 του α.ν. 1846/1951, που έχουν υποβληθεί από 14/2/2012 και εφεξής, με αποδοχές που αντιστοιχούν στο 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή κατώτερες από αυτές, κατατάσσονται για καταβολή εισφορών στο 25πλάσιο του τεκμαρτού μισθού της 7η ασφαλιστικής κλάσης, στα όρια της οποίας εμπίπτει το ισχύον από 14/2/2012 ημερομίσθιο.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ