Περί της ασφαλιστικής κλάσης των Σωματείων και Συνεργατικών μετά την μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ).Αθήνα 13 / 7/2012
Αριθμ. Πρωτ. Α22/409

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζ. Κρύου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Περί της ασφαλιστικής κλάσης των Σωματείων και Συνεργατικών μετά την μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ).

ΣΧΕΤ: Γενικό έγγραφο Α22/409/28.7.2011

1. Ως γνωστόν, τα μέλη των Σωματείων και Συνεργατικών , τα οποία ασφαλίζονται με τα άρθρα 60 του Κεφ.Η’, 67 του Κεφ.Θ’ και 75 του Κεφ.Ι’, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση και ημέρες εργασίας για το επόμενο ημερολογιακό έτος, βάσει των οικονομικών στοιχείων του δωδεκαμήνου 1/10-30/9 που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους που γίνεται η κατάταξη. Κατά την κατάταξη δεν επιτρέπεται η ένταξη, σε κλάση μικρότερη από εκείνη στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ).

Εξαιτίας αυτού, με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας σας είχαμε κάνει γνωστό ότι, επειδή από 1/7/2011 το ΗΑΕ αυξήθηκε σε 33,57€, το οποίο ενέπιπτε στην 10η ΑΚ , όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν καταταγεί στην 9η ΑΚ έπρεπε να ανακαταταγούν στην 10η ΑΚ από 1/7/2011 και μετά.

Όμως, με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας από 14/2/2012 το ΗΑΕ μειώθηκε κατά 22% με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε 26,18€, το οποίο εμπίπτει στην 7η ΑΚ.

Με δεδομένο την οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο αυτό καθώς και την δυνατότητα των Σωματείων, που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, για ανακατάταξη σε κλάση ή ανακαθορισμό των ημερών εργασίας μέσα στο ίδιο έτος, σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής των οικονομικών στοιχείων τους, θα πρέπει να ενημερώσετε τα μέλη των εν λόγω Σωματείων, τα οποία είχαν υποχρεωτικά καταταγεί στην 10η ασφαλιστική κλάση για το έτος 2012 , ότι μπορούν κατόπιν αίτησής τους να ζητήσουν την ανακατάταξη σε άλλη κλάση ή ανακαθορισμό ημερών εργασίας, στο βαθμό που το επιτρέπουν τα οικονομικά τους στοιχεία.

Συγκεκριμένα, η ανακατάταξη σε κλάση θα εξετασθεί εκ νέου, με βάση τα οικονομικά και ασφαλιστικά στοιχεία του Σωματείου (αποδοχές, αριθμός κατά μέσον όρο εν ενεργεία μελών κλπ) του χρονικού διαστήματος 1/10/2011 μέχρι 31/3/2012 ή μέχρι τον προηγούμενο μήνα από αυτόν που υπεβλήθη η σχετική αίτηση.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται από καμμία διάταξη, αναδρομική μείωση της ασφαλιστικής κλάσης ή των κατά μήνα ημερών εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατ’ επέκταση αιτήσεις των Σωματείων που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί και ζητούν την εν λόγω μείωση αναδρομικά (δηλ. από 14/2/2012) δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

2. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι με την εγκύκλιο 48/11, από 1/8/2011 και εφεξής έχουν αυξηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ εργοδότη και εργαζόμενου κατά 0,50% αντιστοίχως.

Ως εκ τούτου, για τους φορτ/τές ξηράς τα ποσοστά ασφάλισης ανέρχονται συνολικά σε 50,66% το οποίο επιμερίζεται σε 18,95% για τον ασφαλισμένο και 31,71% για τον εργοδότη και για τους φορτ/τές λιμένων που ασφαλίζονται με επαγγελματικό κίνδυνο ανέρχονται συνολικά σε 51,66% το οποίο επιμερίζεται σε 18,95% για τον ασφαλισμένο και 32,71% για τον εργοδότη.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ