Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»Αθήνα 22/2/2012
Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
: ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260 – 263
: 210 52 15 240 – 241
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»

Α. Ως γνωστό, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.3863/2010, ορίζεται ότι, οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ.

Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη καθημερινά γινόμαστε δέκτες πολλών ερωτημάτων σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού ποσού που θα προκύψει από το εργόσημο μετά την κράτηση του 20%.

Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε ότι, αν το καθαρό ποσό που θέλει να εισπράξει ο εργαζόμενος πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 1,25 θα δώσει το ποσό του εργοσήμου που πρέπει να αγορασθεί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : για καθαρό ποσό 500€ θα αγορασθεί εργόσημο 625€ (500 Χ 1,25 = 625).

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ορίσθηκε ότι: τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιούνται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερβούν τις 30 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.

Επομένως, οι ημέρες ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με εργόσημο (μισθός, βδομαδιάτικο, ημερομίσθιο) δεν συναρτώνται πάντα με τον εκάστοτε συγκεκριμένο χρόνο απασχόλησης, αλλά προκύπτουν αποκλειστικά από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Για το λόγο αυτό, οι εισφορές από τα εξαργυρωμένα εργόσημα κάθε ημερολογιακού τριμήνου θα αθροίζονται (1ο τρίμηνο : Ιανουάριος έως και Μάρτιος, 2ο τρίμηνο : Απρίλιος έως και Ιούνιος, 3ο τρίμηνο : Ιούλιος έως και Σεπτέμβριος, 4ο τρίμηνο : Οκτώβριος έως και Δεκέμβριος) και το ποσό που θα προκύπτει θα διαιρείται με το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του Η.Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το αποτέλεσμα θα πολλαπλασιάζεται επί 2 και θα προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης (σχετικό το με αριθ. πρωτ. Α21/449/18/29.12.2011 Γενικό Έγγραφο), οι οποίες θα ανάγονται στο τρίμηνο της εξαργύρωσης του εργοσήμου χωρίς να μπορούν να υπερβούν τις 30 ανά μήνα και 90 ανά τρίμηνο.

Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθένειας, επειδή για την εν λόγω κατηγορία η απεικόνιση της ασφάλισης δεν υποστηρίζεται ακόμα μηχανογραφικά από το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας του εργαζομένου, να χορηγεί Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Τμήμα Μητρώου στο οποίο θα αναφέρονται ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τα εξαργυρωμένα εργόσημα.

Β. Τα πρόσωπα που ασφαλίζονται μέσω εργοσήμου θα πρέπει να απογραφούν στο Γενικό Μητρώο του Ιδρύματος και να εφοδιαστούν με Α.Μ.Α., εφόσον βέβαια δεν έχουν ήδη απογραφεί από άλλη αιτία.

Επομένως, όταν πρόκειται για αναπόγραφο ασφαλισμένο θα γίνεται απογραφή από τις υπηρεσίες Μητρώου των Υποκαταστημάτων μας, χωρίς να ζητείται να προσκομιστεί από τους ασφαλισμένους βεβαίωση εργοδότη.

Αντί αυτού θα προσκομίζεται το απόκομμα του εργοσήμου που έχει εξαργυρωθεί, από όπου θα αντλούνται τα στοιχεία του εργοδότη, χωρίς να συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο «ΑΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ».

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα αναγράφεται η πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου μέσα στο οποίο έχει εξαργυρωθεί το εργόσημο (1/1, 1/4, 1/7 & 1/10).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση της Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου παραμένουν τα ίδια όπως και στις άλλες περιπτώσεις.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ