ΓΠ.οικ. 75789/6.12.2021
Ρυθμίσεις για την απασχόληση φαρμακοποιών στα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών.

 

(ΦΕΚ Β’ 5808-10.12.2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43) και ιδίως το Παράρτημα Δ’, παρ. Ε, σημείο 6 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104) και ιδίως τα άρθρα 99101 αυτού.

4. Τον ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 43-120, 249-270, 271-282 αυτού.

5. Τον ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» (Α’ 91).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ 71289/12-11-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης της εκάστοτε ιδιωτικής κλινικής δύναται να αποφασίζεται η σύναψη άμισθης σχέσης εντολής με μέλος αυτού, το οποίο διαθέτει και την ιδιότητα του φαρμακοποιού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο, προκειμένου να λειτουργεί το φαρμακείο της κλινικής. Η απόφαση λαμβάνεται έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου.

2. Στην απόφαση του οργάνου της διοίκησης θα πρέπει να μνημονεύεται ότι το πρόσωπο αυτό κρίνεται επαρκές για την πλήρη λειτουργία του φαρμακείου, χωρίς να απαιτείται η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή δεύτερου φαρμακοποιού.

3. Σε περίπτωση που η διοίκηση ασκείται από ένα μόνο πρόσωπο ή είναι για οποιονδήποτε λόγο αδύνατη η σύγκληση του οργάνου, η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται από τους κατόχους μετοχών ή μετοχικών μεριδίων κεφαλαιουχικών εταιρειών οποιαδήποτε μορφής της ιδιωτικής κλινικής.

4. Στη λήψη της απόφασης του οργάνου της διοίκησης ή των κατόχων μετοχών ή μετοχικών μεριδίων κεφαλαιουχικών εταιρειών οποιαδήποτε μορφής κατά περίπτωση, δεν μετέχει και δεν ψηφίζει ο ενδιαφερόμενος. Σε αντίθετη περίπτωση η απόφαση καθίσταται άκυρη.

5. Το καταστατικό της ιδιωτικής κλινικής δύναται να προβλέπει αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη της ως άνω απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ