ΓΠ.οικ.5070/31-01-2022
Ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής αίτησης και χορήγησης Αντιϊκών Φαρμάκων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19

Αριθμ. ΓΠ.οικ.5070/2022

(ΦΕΚ Β’ 396/03-02-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

7. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

8. Τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102, 2019/ 1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ. 2018/1972) κ.λπ. διατάξεις» (Α’ 184).

9. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α’ 31) Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

10. Την διάταξη του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).

11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 απόφασης Υπουργού Υγείας (Β’ 558).

12. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου του 14 του ν. 1316/ 1983 (Α ’3).

13. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π. οι 4953/31.01.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τη χορήγηση Αντιϊκών Φαρμάκων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19» [ΑΔΑ: ΨΚΣΓ465ΦΥΟ-ΣΒΧ].

14. Την υπό στοιχεία Β1α/Γ.Π. 4579/28-01-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της απόφασης παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία Χορήγησης Αντιϊκών Φαρμάκων

1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή για την Εξέταση των Αιτήσεων για την χορήγηση Αντιϊκών Φαρμάκων σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19, υλοποιείται με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), σε ειδική εφαρμογή, εντός του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η οποία διαλειτουργεί με το Μητρώο Ασθενών COVID 19.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους θεράποντες ιατρούς των ασθενών που πληρούν τα κριτήρια προτεραιοποίησης της χορήγησης Αντιϊκών Φαρμάκων, όπως αυτά έχουν θεσπισθεί με την Συνεδρίαση υπ’ αρ. 245 της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Antigen Test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Τα κριτήρια δύναται να τροποποιηθούν με νέα εισήγηση της Επιτροπής. Η είσοδος των ιατρών στην εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Κατά την υποβολή της αίτησης ο ιατρός καταχωρεί στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο της πλατφόρμας ότι προέβη στην απαιτούμενη ενημέρωση του ασθενούς για τη διαδικασία συναίνεσής του για τη λήψη του φαρμάκου. Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης χορήγησης αντιϊκού φαρμάκου, η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικό SMS στον αιτούντα θεράποντα ιατρό και τον ασθενή.

3. Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και καταχωρεί στην εφαρμογή την ανάλογη ένδειξη έγκρισης ή απόρριψης αυθημερόν ή το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της επόμενης της υποβολής της αίτησης. Τα μέλη της Επιτροπής εισέρχονται στην εφαρμογή με τη χρήση ειδικών κωδικών πιστοποίησης, που τους αποδίδονται για τον σκοπό αυτόν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.). Για τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης τηρείται προτεραιότητα με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης. Μετά την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικά SMS στον αιτούντα θεράποντα ιατρό και τον ασθενή.

4. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χορήγησης, το SMS προς τον ασθενή ενημερώνει ότι το φάρμακο θα παραδοθεί κατ’ οίκον και παραπέμπει σε σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας με αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία της κατ’ οίκον παράδοσης του φαρμάκου και οδηγίες για την παροχή (α) εξουσιοδότησης προς την υπηρεσία ταχυμεταφορών για την κατ’ οίκον παράδοση του φαρμάκου στον ασθενή και (β) συναίνεσης του ασθενούς για τη λήψη του φαρμάκου. Για την υποβολή εξουσιοδότησης και τη συναίνεση ο ασθενής θα παραπέμπεται σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, η είσοδος στην οποία θα πραγματοποιείται με κωδικούς του ασθενούς στο taxisnet.

5. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Φαρμακείου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) επικοινωνεί με τον ασθενή για την επιβεβαίωση των στοιχείων του ασθενούς και προγραμματισμό της κατ’ οίκον παράδοσης του φαρμάκου. Ταυτόχρονα ο αρμόδιος υπάλληλος του Φαρμακείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενημερώνει το σύστημα ότι το ραντεβού παράδοσης του φαρμάκου μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς προγραμματίστηκε. Για το σκοπό αυτό, τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν πρόσβαση στη πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζουν την παράδοση του φαρμάκου αυθημερόν, εφόσον είναι εφικτό ή το αργότερο εντός 48 ωρών, από την έγκριση της αιτήσεως.

6. Καθημερινά ως τις 19:00, τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταχωρούν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ τις προγραμματισμένες, τις πραγματοποιηθείσες, καθώς και τις ακυρωθείσες παραδόσεις φαρμάκων, λόγω αδυναμίας παράδοσης στον ασθενή ή επιδείνωσης της κατάστασής του οπότε πλέον δεν ενδείκνυται η θεραπεία με αντιικά φάρμακα, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

7. Τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενημερώνουν καθημερινώς το Υπουργείο Υγείας για την εξέλιξη των αποθεμάτων των φαρμάκων και των παραδόσεών τους στους ασθενείς.

8. Ο αιτών θεράπων γιατρός θα πρέπει να καταγράφει στην πλατφόρμα την έκβαση της νόσησης, εντός 28 ημερών από τη νόσηση.

9. Η χορήγηση του φαρμάκου θα καταχωρείται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας Ασθενούς (Α.Η.Φ.Υ.).

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ