ΓΠ.οικ. 30268/30.5.2022
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής και οριστικοποίηση του χρονικού σημείου έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’238), ως αυτή είχε μετατεθεί με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/ 30-122021 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β’ 6328), που τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 (Β’ 299), Γ.Π.οικ.12184/28-02-2022 (Β’ 899), Γ.Π.οικ. 16988/22-03-2022 (Β’ 1424) και Γ.Π.οικ. 23872/29-04-2022 (B’ 2133) αποφάσεις του Υπουργού ΥγείαςΓ.Π.οικ. 12184/28.2.2022Γ.Π.οικ. 12184/28.2.2022Γ.Π.οικ. 23872/29.4.2022

 

(ΦΕΚ Β’ 2673/31.05.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251).

3. Το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’ 173).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α) /οικ.104747/26.10.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ.42000/οικ.12485/1481/6.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)» .

7. Το (Β’2883) άρθρο 90 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

8. Το άρθρο δέκατο έκτο της από 1ης Αυγούστου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’177).

9. Την παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898).

10. Τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 (Β’ 299), Γ.Π.οικ. 12184/28.2.2022 (Β’ 899), Γ.Π.οικ. 16988/ 22-03-2022 (Β’ 1424) και Γ.Π.οικ. 23872/29.4.2022 (B’ 2133) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας περί μετάθεσης έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30267/26-05-2022 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν μόνο οι ιατροί των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και οι απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’51), εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών ή/και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων:

α. Οι ανασφάλιστοι νέοι έως 18 ετών.

β. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.

γ. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με παθήσεις, περιλαμβανόμενες στον Κατάλογο Β της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α) /οικ.104747/26.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.42000/οικ.2555/353/28.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ.12485/1481/6.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)» (Β’ 2883), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και

δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους πολίτες. Στις ανωτέρω αποκλειστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις, η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται από όλους τους πιστοποιημένους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατρούς.

2. Για τους ανασφάλιστους ασθενείς που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1, η συνταγογράφηση των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς συνταγογραφούμενων σκευασμάτων που αναφέρονται στο άρθρο δέκατο έκτο της από 1ης Αυγούστου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’177) και στο άρθρο 90 ν. 4600/2019 από τους ιδιώτες ιατρούς, πραγματοποιείται με ένδειξη συμμετοχής ασθενούς 100%. Παραμένει σε ισχύ η θεσμοθετημένη συμμετοχή ασθενούς των παραπάνω σκευασμάτων όταν η συνταγογράφησή τους πραγματοποιείται από ιατρούς της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021.

3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την 01.07.2022. Για την ίδια ως άνω ημερομηνία, 01.07.2022, μετατίθεται συνολικά η έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν οι ιατροί των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και οι απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ