ΓΠ.οικ. 17853/4.5.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 3055/13-01-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)» (Β’ 387)

(ΦΕΚ Β’ 2342/12.05.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης του τρίτου εδαφίου της ίδιας ως άνω παραγράφου, ως κυρώθηκε.
β) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
γ) του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
δ) του Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ε) του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
στ) του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ζ) του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192)
η) του άρθρου δέκατο του ν. 4889/2022 (Α’ 21).

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/3.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Οικονομικών «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 (Β’ 1296), Δ1α/Γ.Π.οικ. 38269/21.6.2020 (Β’ 2457), Δ1α/Γ.Π.οικ. 58069/22.9.2020 (Β’ 4072), Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.81693/17-12-2020 (B’ 5640) και Αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.73995/26-11-2021 (B’ 5485) όμοιες αποφάσεις.

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.3055/13-01-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)» (Β’ 387), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 20698 (Β’ 1304/2021) και Δ1α/ ΓΠ.οικ. 73139/23-11-2021 (Β’ 5450) όμοιες αποφάσεις.

Γ. Τα έγγραφα:

1. Το υπό στοιχεία ΚΠ 6221/2022-16/03/2022 έγγραφο του ΕΟΔΥ.

2. Το από 23-03-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο από το γραφείο του Υπουργού Υγείας σχετικά με τις αιτούμενες τροποποιήσεις που αφορούν στην κοινή υπουργική απόφαση περί λεπτομερειών σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας.

3. Την υπό στοιχείαΒ2α/οικ. 17426/24-03-2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται πρόσθετη εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ. έτους 2022 (λογ. 60), ύψους 2.880.000,00€, η οποία συνίσταται στην παράταση από 01-04-2022 έως 30-11-2022 των συμβάσεων των ήδη απασχολούμενων, μέσω της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης επαγγελματιών υγείας, που σε κάθε περίπτωση, θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 20142020» [Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»), κατά την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτό θα συνεχίσει.

Δ. Ειδικότερα, την ανάγκη ρύθμισης των επιμέρους λεπτομερειών σύστασης και λειτουργίας των Κ.ΟΜ.Υ. και πιο συγκεκριμένα την ανάγκη να δοθεί ένα κίνητρο μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας υπηρεσίας τόσο στους ήδη εργαζόμενους, καθώς και στους εν δυνάμει υποψηφίους για τις κενές θέσεις του προγράμματος,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 3055/13.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)» (Β 387), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 20698 (Β’ 1304/2021) και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 73139/23-11-2021 (Β’ 5450) όμοιες αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

«5. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια έως και την 30η-11-2022. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015(Α’ 176).

2. Οι ενεργές κατά την 31η-3-2022 συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.3055/13-01-2021 (Β’ 387) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παρούσα, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 30η-11-2022 σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4889/2022».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 3055/13.1.2021 (Β’ 387) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)», όπως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ