(Π.Κ.Y.E. 121 /28-9-2006)
ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΕΣΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας. (Π.Κ. 121 /28-9-2006)
Στην Αθήνα σήμερα, 7 Ιουλίου 2006, μεταξύ:
Αφ΄ ενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού -Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο Δ.Σ. και την Βάσω Μάμαλη Γενική Γραμματέα και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων:
α) Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Παναγιώτη Τραϊανό Πρόεδρο του Δ.Σ. και Αθανάσιο Λάγγα Γενικό Γραμματέα,
β) Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σωτήρη Βογιατζή, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Κωνσταντίνο Μαλεγκάνο Γενικό Γραμματέα,
γ) Σύνδεσμο Γουνοποιών Αργούς Ορεοτικού και Περιχώρων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βενέτη Μπουμπάρη Πρόεδρο του Δ.Σ. και Νικόλαο Ξανθόπουλο Γενικό Γραμματέα.
δ) Σύνδεσμο Γουνοποιών Γουνεμπόρων Σιάτιστας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αθανάσιο Λάγγα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Βασίλειο Ωττα, Γενικό Γραμματέα,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1 Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής.
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι γουνεργάτες/τριες όλης της χώρας με τις ακόλουθες ειδικότητες:
Α. Ανειδίκευτοι: οι άνω των 17 ετών εργαζόμενοι στον κλάδο, εφόσον δεν υπάγονται στις παρακάτω ειδικότητες
Β. Βοηθοί τεχνίτες: οι εργαζόμενοι γενικά στον κλάδο, εκτός των τεχνιτών και ειδικευμένων, εφόσον
1. έχουν απασχοληθεί τρία χρόνια στον κλάδο και έχουν συμπληρώσει 400 ημέρες τυπικής απασχόλησης στον κλάδο με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη ή
2. είναι σπουδαστές της σχολής γουνοποιίας και έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες τυπικής απασχόλησης στον κλάδο με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, ανεξάρτητα από χρόνο προϋπηρεσίας.
Οι ημέρες τυπικής απασχόλησης με ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύονται από τον αριθμό ενσήμων που φέρουν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζομένων.
Γ. Τεχνίτες: οι εργαζόμενοι ως χρωματιστές, κόπτες, μηχανικοί, σταματωτές, καμπαδονιστές γενικά, ντουμπλαριστές, φοδραριστές, μονταριστές.
Δ. Ειδικευμένοι: οι απόφοιτοι της Σχολής Γουνοποιίας Μέσης Εκπαίδευσης. Αμείβονται με το ημερομίσθιο του τεχνίτη προσαυξημένο κατά 10%.
Άρθρο 2 Βασικά Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2005, σύμφωνα με την από 3.8.2005 ΣΣΕ αυξάνονται από 1.1.2006, κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2006, μετά την παραπάνω προσαύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2006 κατά ποσοστό 3.5% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3 Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Το χορηγούμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, αναπροσαρμόζεται, από 1.7.2006 σε ποσοστό 10%, επί των βασικών ημερομισθίων.
Άρθρο 4 Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης των εργατοτεχνιτών
Οι αποζημιώσεις του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920, λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας των εργατοτεχνιτών καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας).
Χρόνος προϋπηρεσίας                         Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος        7 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη  15 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη    30 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη   60 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη  100 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη  115 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη  120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη  145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω     165 ημερομίσθια
Άρθρο 5 Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
3. Οι θεσμικοί όροι και ρυθμίσεις της από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς.
Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2006.