(Π.Κ.Y.E. 118 / 23-9-2008)
ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΕΣΣυλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών – τριών όλης της χώρας. (Π.Κ.118 /23-09-2008)
Στην Αθήνα σήμερα, 25 Ιουλίου 2008, μεταξύ:
Αφενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη Γενική Γραμματέα και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων:
α) Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Παναγιώτη Τραϊανό Πρόεδρο του Δ.Σ. και Αθανάσιο Λάγγα Γενικό Γραμματέα,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής.
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι γουνεργάτες/τριες όλης της χώρας με τις ακόλουθες ειδικότητες:
Α. Ανειδίκευτοι: οι άνω των 17 ετών εργαζόμενοι στον κλάδο, εφόσον δεν υπάγονται στις παρακάτω ειδικότητες
Β. Βοηθοί τεχνίτες: οι εργαζόμενοι γενικά στον κλάδο, εκτός των τεχνιτών και ειδικευμένων, εφόσον
1. έχουν απασχοληθεί τρία χρόνια στον κλάδο και έχουν συμπληρώσει 400 ημέρες τυπικής απασχόλησης στον κλάδο με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη ή
2. είναι σπουδαστές της σχολής γουνοποιίας και έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες τυπικής απασχόλησης στον κλάδο με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, ανεξάρτητα. από χρόνο προϋπηρεσίας.
Οι ημέρες τυπικής απασχόλησης με ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύονται από τον αριθμό ενσήμων που φέρουν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζομένων.
Γ. Τεχνίτες: οι εργαζόμενοι ως χρωματιστές, κόπτες, μηχανικοί, σταματωτές, καμπαδονιστές γενικά, ντουμπλαριστές, φοδραριστές μονταριστές.
Δ. Ειδικευμένοι: οι απόφοιτοι της Σχολής Γουνοποιίας Μέσης Εκπαίδευσης. Αμείβονται με το ημερομίσθιο του τεχνίτη προσαυξημένο κατά 10%.
Αρθρο 2
Βασικά Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007, σύμφωνα με την από 28.6.2007 ΣΣΕ αυξάνονται από 1.1.2008, κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2008, μετά την παραπάνω προσαύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζομένων, προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Αρθρο 3
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Εξακολουθεί να καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10%, επί των παραπάνω βασικών ημερομισθίων.
Αρθρο 4
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων.
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2008.