(Π.Κ.Y.E. 61 / 10-7-2007)
ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΕΣΓΟΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας – Π.Κ.: 61/10.7.2007
Στην Αθήνα σήμερα 28.6.2007, μεταξύ: αφενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέα και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Παναγιώτη Τραϊανό, πρόεδρο του Δ.Σ. και Αθανάσιο Λάγγα, γενικό γραμματέα, β) Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Μαλεγκάνο, πρόεδρο του Δ.Σ. και Γκιάτα Φαίδωνα, γενικό γραμματέα, γ) Σύνδεσμο Γουνοποιών Άργους Ορεστικού και Περιχώρων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βενέτη Μπουμπάρη, πρόεδρο του Δ.Σ. και Νικόλαο Ξανθόπουλο, γενικό γραμματέα και δ) Σύνδεσμο Γουνοποιών Γουνεμπόρων Σιάτιστας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αθανάσιο Λάγγα, πρόεδρο του Δ.Σ. και Βασίλειο Ώττα, γενικό γραμματέα, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε., συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι γουνεργάτες-τριες όλης της χώρας με τις ακόλουθες ειδικότητες:
Α. Ανειδίκευτοι: Οι άνω των 17 ετών εργαζόμενοι στον κλάδο, εφόσον δεν υπάγονται στις παρακάτω ειδικότητες.
Β. Βοηθοί τεχνίτες: Οι εργαζόμενοι γενικά στον κλάδο, εκτός των τεχνιτών και ειδικευμένων, εφόσον:
1. έχουν απασχοληθεί τρία (3) χρόνια στον κλάδο και έχουν συμπληρώσει 400 ημέρες τυπικής απασχόλησης στον κλάδο με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη ή
2. είναι σπουδαστές της σχολής γουνοποιίας και έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες τυπικής απασχόλησης στον κλάδο με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, ανεξάρτητα από χρόνο προϋπηρεσίας. Οι ημέρες τυπικής απασχόλησης με ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύονται από τον αριθμό ενσήμων που φέρουν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζομένων.
Γ. Τεχνίτες: Οι εργαζόμενοι ως χρωματιστές, κόπτες, μηχανικοί, σταματωτές, καμπαδονιστές γενικά, ντουμπλαριστές, φοδραριστές, μονταριστές.
Δ. Ειδικευμένοι: Οι απόφοιτοι της Σχολής Γουνοποιίας μέσης εκπαίδευσης. Αμείβονται με το ημερομίσθιο του τεχνίτη, προσαυξημένο κατά 10%.
Άρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006 σύμφωνα με την από 7.7.2006 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 2% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2007, μετά την παραπάνω προσαύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2007 κατά ποσοστό 4% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζομένων, προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 3
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Εξακολουθεί να καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% επί των παραπάνω βασικών ημερομισθίων.
Άρθρο 4
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε., εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.