(Π.Κ. 36 / 9-11-2011) 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΟ ΣΣΕ Γεωτεχνικοί ΑΕΙ Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΣΣΕ από 26-5-2011 Π.Κ. 36/9-11-201) Πέμπτη, Μαΐου 26, 2011, 12:00 ΠΜ συλλογική σύμβαση εργασίας

Με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΠΕ) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού

Στην Αθήνα σήμερα 26-5-2011 οι υπογεγραμμένοι:

1.Από πλευράς εργοδοτών το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» (ΠΑΣΕΓΕΣ), που εδρεύει στην Αθήνα (Αρκαδίας 26) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου Τζανέτο Καραμίχα και το Γενικό Διευθυντή αυτής Γιάννη Τσιφόρο.

2.Από πλευράς μισθωτών

α. Το Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΠΟΣΓ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Διδότου 26) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου της Νικόλαο Ζιούβα.
β. Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Γ.Ι.Υ.Ε.)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μαραθώνος 11) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, από Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου Περικλή Κολοκοτρώνη.
γ. Το Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Διδότου 26) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού του Συμβουλίου Αναστάσιο Κουρή.
δ. Το Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 15) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, από το Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Αγγέλου Σαντοριαίου.
ε. Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Διδότου 26) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου Αντώνη Αγγελόπουλο,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Βασικοί Μισθοί

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συμφωνείται διετούς διάρκειας (2010-2011). Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των Γεωτεχνικών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009, με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Γεωτεχνικών των ετών 2008 – 2009, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού Πληθωρισμού για το έτος 2010.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ως Ευρωπαϊκός Πληθωρισμός, λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro Area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Οι παραπάνω βασικοί μισθοί προσδιορίζονται σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα χρόνια υπηρεσία του μισθωτού στην Οργάνωση.

Άρθρο 2
Επίδομα πολυετίας

Χορηγείται επίδομα πολυετίας (χρονοεπίδομα), το οποίο καταβάλλεται ως εξής:

Με τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων πραγματικής υπηρεσίας ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, το οποίο προσαυξάνεται με 1,2% για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε ποσοστό 40%.
Άρθρο 3
Επίδομα Σπουδών

Στους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, για κάθε ευδόκιμο έτος σπουδών, με ελάχιστο συνολικό επίδομα 20% επί του βασικού μισθού.
Στους κατέχοντες μεταπτυχιακά διπλώματα χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού, για κάθε ευδόκιμο έτος μεταπτυχιακών σπουδών. Ανώτερο όριο για το MASTER 2 χρόνια και για το Διδακτορικό Δίπλωμα 3 χρόνια.
Άρθρο 4
Επίδομα γάμου – τέκνων

1.Στους παραπάνω βασικούς μισθούς χορηγείται επίδομα γάμου 10% και επίδομα τέκνων 5% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 7% για το τρίτο παιδί, 10% για το τέταρτο και 15% για καθένα από πέντε παιδιά και πάνω.
2.Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα μέχρι τη συμπλήρωση των 22 χρόνων με τις εξής δύο προϋποθέσεις και μόνον: α) είναι άγαμα και β) δεν εργάζονται.
3.Και για τα δύο φύλα, το επίδομα τέκνων, θα δίνεται μέχρι το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο, εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτατες και Ανώτερες σχολές ή άλλες ισότιμες αυτών σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και μέχρις ηλικίας 28 ετών, εφόσον παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης, στην περίπτωση, που συνεχίζουν μεταλυκειακές σπουδές σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές, εφόσον η φοίτηση σε αυτές παρέχει δικαίωμα αναβολής κατάταξης στο στράτευμα.
4.Το παραπάνω επίδομα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα απεριόριστα σε χρόνο, εφόσον είναι αποδεδειγμένα απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς του ΙΚΑ, στερούνται δικών τους προσόδων για τη συντήρησή τους, και η διατροφή τους βαρύνει το μισθωτό.

Άρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10% πάνω στο βασικό μισθό στους εργαζόμενους αποκλειστικά των ειδικοτήτων εκείνων, που απασχολούνται και σχετίζονται με αυτή καθεαυτή την ανθυγιεινή εργασία, βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον ανθυγιεινό χώρο και υφίστανται τις ανθυγιεινές συνέπειές του, εργάζονται δε με πλήρες ωράριο εργασίας και λαμβάνουν το επίδομα μόνο για όσο χρόνο διαρκεί η ανθυγιεινή εργασία.
Το επίδομα δεν χορηγείται σε εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων, (του ιδίου κτιρίου) ούτε σε εργαζόμενους του ιδίου κτιριακού συγκροτήματος, οι οποίοι εργάζονται εκτός του συγκεκριμένου ανθυγιεινού χώρου,

Ως ανθυγιεινοί χώροι καθορίζονται οι εξής :

1.Αποθήκες και πρατήρια γεωργικών φαρμάκων, ψυκτικούς θαλάμους,στάβλους, σφαγεία και αλλαντοποιεία.
2.Σε εγκαταστάσεις παρασκευής ή ανάμιξης ή ανασυσκευασίας ή αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων και ζωοτροφών.
3.Σε παρασκευή ή εφαρμογή ψεκαστικών υλικών, όπως και σε εργασία μέσα σε περιοχές διενέργειας ψεκασμών ή πειραματισμού φυτοφαρμάκων.
4.Σε απολυμάνσεις και απεντομώσεις χώρων.
5.Σε βιομηχανίες επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης της φυτικής και ζωικής παραγωγής στα παρακάτω εργοστάσια : κονσερβοποιεία, εκκοκκιστήρια, επεξεργασίας γάλακτος, καπνεργοστάσια και καπνεργαστήρια, ξηραντήρια αραβοσίτου, πυρηνελαιουργεία, σπορελαιουργεία και εργοστάσια επεξεργασίας ορύζης, εργοστάσια επεξεργασίας δασικών προϊόντων και σε παρόμοια εργαστήρια για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
6.Σε χημικά εργαστήρια.
7.Σε αποθήκες λιπασμάτων.
8.Σε οινοποιία.
9.Σε σταφιδεργοστάσια.
10.Σε κέντρα σποροπαραγωγής.
11.Σε κέντρα συγκέντρωσης και φορτοεκφόρτωσης δημητριακών.
12.Σε αρτοποιεία, με εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης προϊόντων αρτοποιίας
13.Σε χώρους ασηπτικής συσκευασίας χυμών
14.Σε συσκευαστήρια λαδιού, εφόσον ευρίσκονται και λειτουργούν εντός του χώρου των ελαιουργείων, πυρηνελαιουργείων, σπορέλαιουργείων και κάνουν συσκευασία. Το επίδομα χορηγείται μόνο κατά το διάστημα που λειτουργούν όλοι μαζί οι προαναφερόμενοι χώροι.
15.Σε συσκευαστήρια ξυδιού.
Το επίδομα αυτό δεν επαυξάνεται σε όσους απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους ανθυγιεινούς χώρους.

Άρθρο 6
Επίδομα Ισολογισμού

Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις δύνανται να χορηγούν επίδομα Ισολογισμού στους Γεωτεχνικούς, που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας στην Οργάνωση, ίσο τουλάχιστον προς τις αποδοχές ενός 15νθημέρου και όχι κάτω από 88 ευρώ. Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας την 31η Δεκεμβρίου, χορηγείται αναλογικό κλάσμα με το χρόνο υπηρεσίας τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται το πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου.

Άρθρο 7
Εκτός έδρας εργασία

1.Οι Γεωτεχνικοί, που εργάζονται στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, όταν εξέρχονται εκτός έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας της Οργάνωσης και κατόπιν εντολής αυτής, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης ίσης προς το 1/25 του μισθού τους (βασικού και υποχρεωτικών προσαυξήσεων και επιδομάτων), μετά διανυκτέρευση εκτός έδρας.
2.Η ημερήσια αυτή αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 68 ευρώ την ημέρα, εφόσον οι εργαζόμενοι διανυκτερεύουν εκτός της έδρας της Οργάνωσης.
3.Σε περίπτωση μη διανυκτέρευσης εκτός έδρας δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και του μισού της αποζημίωσης, εφόσον ο εργαζόμενος μετέβη σε περιοχή άλλου Δήμου ή Κοινότητας και κάλυψε κατά την κίνησή του τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα συνολικά από την έδρα του, για εργασία διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών (συνυπολογιζομένου του χρόνου μετάβασης και επιστροφής).
4.Στην εντολή μετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής καθώς και το μέσον μεταφοράς.

Άρθρο 8
Άδεια γάμου, μητρότητας-τοκετού, γονική μέριμνα

1.Η άδεια γάμου καθορίζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές.
2.Για τις μητέρες υπαλλήλους καθορίζεται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά 2 ώρες την ημέρα τα 3 πρώτα χρόνια και κατά 1 ώρα την ημέρα τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού.
3.Για τις μητέρες με δύο (2) συμπεριλαμβανομένων και πλέον παιδιά, καθορίζονται 2 ώρες απουσίας την ημέρα για τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού.
4.Το ίδιο μειωμένο ωράριο ισχύει και για τον διαζευγμένο σύζυγο, όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου ότι δίδεται σε αυτόν η επιμέλεια του παιδιού.
5.Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
6.Την άδεια απουσίας, για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
7.Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
8.Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
9.Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
10.Μονογονεϊκές οικογένειες : Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής, που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
11.Η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στις δέκα οκτώ (18) εβδομάδες συνολικά, από τις οποίες οι εννέα (9) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.
12.Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν στις υπαλλήλους τους, που βρίσκονται σε άδεια τοκετού τη διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου από τον Ασφαλιστικό Φορέα ποσού και των αποδοχών τους, ολόκληρο δε το ποσό των αποδοχών τους μέχρι και τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της άδειας, που προβλέπει η σύμβαση αυτή.
13.Χορηγείται γονική άδεια στον εργαζόμενο σύζυγο ή στη σύζυγο μέχρι και ένα (1) χρόνο χωρίς αποδοχές, εφόσον έχουν παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή πνευματική ή σωματική αναπηρία διαπιστωμένη από την υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω άδειας όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον εργοδότη.
14.Στον πατέρα χορηγείται άδεια γέννησης τέκνου δύο (2) ημερών με αποδοχές.

Άρθρο 9
Συνδικαλιστική άδεια – Εκπαιδευτική άδεια – Άδεια ασθενείας – Άδεια αιμοδοσίας

1.Σε αυτούς που κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών, που προβλέπονται από το Ν. 1264/82, χορηγούνται πλήρεις αποδοχές.
2.Στους τακτικούς υπαλλήλου – Γεωτεχνικούς είναι δυνατή με απόφαση του Δ.Σ. η χορήγηση άδειας με ή χωρίς αποδοχές για επιμόρφωση στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την Κανονική διάρκεια των σπουδών.
3.Για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές στο εξωτερικό καθώς και τις αποζημιώσεις, οδοιπορικά και άλλα έξοδα, αποφασίζει το Δ.Σ. της Οργάνωσης.
4.Εκπαιδευτική άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται μόνο αν ο υπάλληλος αναλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα μετεκπαίδευσής του.
5.Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές, ο υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει στην Οργάνωση για χρόνο που θα καθοριστεί από αυτής με απόφαση της χορήγησης, διαφορετικά υποχρεούται να καταβάλει, με το νόμιμο τόκο από την είσπραξη των χρημάτων, όσα πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του άδειας.
6.Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας χωρίς αποδοχές, ο υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει στην Οργάνωση για χρόνο ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας, διαφορετικά να καταβάλει αποζημίωση ίση προς τις αποδοχές του μισού χρόνου κατά τον οποίο είχε υποχρέωση να παραμείνει.
7.Οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση άδειας ασθενείας (για το διάστημα μέχρι του ενός μηνός, άρθρα 657,658ΑΚ) θα επιστρέφουν το βοήθημα που τους χορηγεί το ΙΚΑ στην Υπηρεσία τους και θα παίρνουν το μισθό τους.
8.Χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών το χρόνο στους αιμοδότες, μετά από βεβαίωση του οικείου Νοσοκομειακού Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές

Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας , δικαιούνται άδειας 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Εργαζόμενοι μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα άδεια, δηλαδή 31 σε σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 26 σε σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (άρθρο 3 ΕΓΣΣΕ 2008-2009). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΑΝ 539/1945 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 11
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ειδικότεροι όρο και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 της παρούσας συλλογικής σύμβασης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 12
Επίδομα Αδείας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 της παρούσας συλλογικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13
Ειδικοί Όροι Καταβολής Επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδό­τη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μι­σθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν , μεταξύ άλλων , το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21).

Άρθρο 15
Προϋπηρεσία

1.Σαν χρόνος υπηρεσίας για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρείται το σύνολο της απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ιδιότητα του γεωτεχνικού στον αυτό ή σε άλλο εργοδότη (Δημόσιο, Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α., φυσικά πρόσωπα) εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του Ι.Κ.Α. ή άλλου ταμείου ότι ήταν ασφαλισμένος. Επίσης αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας η απασχόληση του εργαζόμενου σε αυτοτελές επάγγελμα από το χρόνο απόκτησης του πτυχίου, που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού Εφόρου ή του αρμόδιου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας Προξενικής Αρχής της αλλοδαπής, προκειμένου για εργασία στην αλλοδαπή.
2.Ο υπάλληλος, που κρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσής του στάσιμος, ο χρόνος της στασιμότητάς του δεν θεωρείται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα συντάξιμα χρόνια. Επίσης, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος φυλακής και εξορίας, που πραγματοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους και έχει αρμοδίως αναγνωρισθεί.

Άρθρο 16
Αναγνώριση Στρατιωτικής Θητείας

Αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας η στρατιωτική θητεία που υπηρέτησε ο μισθωτός, (κληρωτή ή εφεδρική) ανεξάρτητα αν έγινε πριν ή μετά την πρόσληψη του σε Συνεταιριστική Οργάνωση, ακόμα ανεξάρτητα αν εργαζόταν οπουδήποτε αλλού.

Άρθρο 17
Επίδομα θέσης

1. Χορηγείται επίδομα θέσης σε ποσοστό που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού, στις παρακάτω περιπτώσεις και για όσο χρόνο ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα, ως εξής :

α. Γενικός Διευθυντής 30%
β. Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή 25%
γ. Διευθυντής 20%
δ. Υποδιευθυντής ή Αναπληρωτής Διευθυντή 15%
ε. Προϊστάμενος 10%
στ. Αναπληρωτής Προϊσταμένου 5%
Το επίδομα αναπληρωτή προϊστάμενου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης θεσμοθετημένης θέσης αρκεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Α.Σ.Ο. να έχουν ανατεθεί και να ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις να χορηγούν επίδομα 36 ευρώ σε όσους ασκούν καθήκοντα υπευθύνου εργοστασίου, πρατηρίου, εργαστηρίου, φυτωρίου, συσκευαστηρίου ή τυποποιητηρίου, ψυγείου, κέντρου διανομής γεωργικών εφοδίων, γραφείου μελετών.
Τα άνω καθήκοντα υπευθύνου, θα πρέπει να έχουν ορισθεί στον συγκεκριμένο εργαζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Ειδική άδεια για την άσκηση των καθηκόντων των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α.

«Ειδική άδεια των Οργάνων της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
Οι διατάξεις των άρθρων 93, 182 και 183 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εφαρμόζεται στους Γεωτεχνικούς με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζει ο νόμος αυτός εφόσον το πεδίο εφαρμογής του, δεσμεύει και τους εργαζόμενους που διέπει η παρούσα ΣΣΕ.

Άρθρο 19
Καταναλωτικά δάνεια

1.Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις δύνανται να χορηγούν καταναλωτικά δάνεια στο προσωπικό τους στο ύψος των ακαθαρίστων αποδοχών ενός μήνα και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 1.500 Ευρώ.
2.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου είναι να υπηρετεί ο εργαζόμενος τουλάχιστον ένα (1) χρόνο στην Οργάνωση. Το δάνειο εξοφλείται σε έντοκες δόσεις (νόμιμος τόκος), με διάρκεια πουδεν υπερβαίνει το έτος.

Άρθρο 20
Αποζημίωση εξερχόμενων από την Υπηρεσία

1.Οι Γεωτεχνικοί που εργάζονται στις Α.Σ.Ο. ανεξάρτητα από τον Οργανισμό κύριας ασφαλίσεως που είναι ασφαλισμένοι, δύνανται εφόσον συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε Οργανισμού κύριας ασφάλισης αυτών , να αποχωρούν από την Υπηρεσία τους, λαμβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από το Ν. 2112/1920 οριζόμενης αποζημίωσης.
2.Η ίδια όπως παραπάνω αποζημίωση (75% του Ν. 2112/20) καταβάλλεται και στους αποχωρούντες από την Υπηρεσία, λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας τους, που είναι το 65ο.
3.Την ίδια αποζημίωση (75% του Ν. 2112/1920) δικαιούνται και οι έγγαμες γυναίκες με ανήλικο παιδί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ.
4.Τριακονταπενταετία
Οι εργαζόμενοι Γεωτεχνικοί στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις απολύονται αυτοδίκαια αμέσως μόλις συμπληρώσουν τριακονταπενταετή (35ετή) πραγματική και πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, όπως οι οικείες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ορίζουν.
5.Στους εξερχόμενους λόγω τριακονταπενταετίας χορηγείται το 75% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920.
6.Χορηγείται το 100% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 μόνο σε περίπτωση συνταξιοδότησης οριστικής του μισθωτού λόγω αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής σε ποσοστό 50%, που είναι διαπιστωμένη από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ.
7.Επίσης, το 100% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 χορηγείται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού στους κληρονόμους του.
8.Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920, θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του μισθωτού και σαν εκτάκτου, που διανύθηκε με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου στην ίδια Οργάνωση, εφόσον είναι συνεχής.

Άρθρο 21
Κίνητρα εξόδου

1.Όσοι από τους εργαζόμενους Γεωτεχνικούς στις Α.Σ.Ο. συμπληρώνουν την 31.12.2008 33 χρόνια και 6 μήνες πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών ή 34 χρόνια πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΑΥΣΟ, δύνανται εφόσον το επιθυμούν να αποχωρήσουν πρόωρα από την Υπηρεσία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους μέχρι την 31.12.2008, λαμβάνοντας ολόκληρη την αποζημίωση του Ν. 2112/1920, όπως ισχύει. Η διάταξη αυτή εφαρμοζόμενη αναλόγως ειδικά όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα ισχύει και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα αποχωρήσουν πρόωρα την 31.12.2009.
2.Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16 της παρούσας χορηγείται το 100% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 στις εργαζόμενες γυναίκες με ανήλικο παιδί, που αποχωρούν πρόωρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ περί συνταξιοδοτήσεως των εργαζομένων γυναικών με ανήλικο παιδί λόγωπρόωρης αποχώρησής τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.Οι Γεωπόνοι που μετακινούνται με δικά τους μέσα, δικαιούνται χιλιομετρικής αποζημίωσης ίσης προς το 20% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής του λίτρου του καυσίμου που χρησιμοποιείται κατά διανυόμενο χιλιόμετρο.
2.Tυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμο, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Δ.Α. εσωτερικούς κανονισμούς ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
3.Διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
4.Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2010 και λήγει την 31.12.2011.