(Π.Κ. 84 /26-9-2007) 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩNΣυλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΠΕ) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού. (Π.Κ. 84/26.9.07)
 Στην Αθήνα σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2007 οι υπογεγραμμένοι:
1. Από πλευράς εργοδοτών η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ), που εδρεύει στην Αθήνα (Αρκαδίας 26) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου Τζανέτο Καραμίχα και το Γενικό Διευθυντή αυτής Γιάννη Τσιφόρα.
2. Από πλευράς μισθωτών οι
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΠΟΣΓ), που εδρεύει στην Αθήνα (Διδότομ 26) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου Νικόλαο Ζιούβα.
β. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Γ.Ι.Υ.Ε.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μαραθώνας 11) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου Βασίλειο Γουτούλη, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Βασικοί Μισθοί
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συμφωνείται ετήσιας διάρκειας. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των Γεωπόνων, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Γεωτεχνικών έτους 2006, αυξάνονται από 1.1.2007 έως 31.12.2007 αυξάνονται σε ποσοστό 5,2%.
Έτσι τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των Γεωπόνων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), απασχολουμένων στις Α.Σ.Ο. κάθε βαθμού, διαμορφώνονται από 1.1.2007 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Τα κατώτατα όρια ημερομισθίων των Γεωπόνων (ΠΕ) καθορίζονται στο 1/10 του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογικού Κλιμακίου, της ως άνω κλίμακας.
Αρθρο 2
Επίδομα Πολυετίας
Χορηγείται επίδομα πολυετίας (χρονοεπίδομα), το οποίο καταβάλλεται ως εξής:
Με τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων πραγματικής υπηρεσίας ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, το οποίο προσαυξάνεται με 1,2% για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε ποσοστό 40%.
Αρθρο 3
Επίδομα Σπουδών
Στους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, για κάθε ευδόκιμο έτος σπουδών, με ελάχιστο συνολικό επίδομα 20% επί του βασικού μισθού.
Στους κατέχοντες μεταπτυχιακά διπλώματα χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού, για κάθε ευδόκιμο έτος μεταπτυχιακών σπουδών. Ανώτερο όριο για το MASTER 2 χρόνια και για το Διδακτορικό Δίπλωμα 3 χρόνια.
Αρθρο 4
Επίδομα γάμου – τέκνων
1. Στους παραπάνω βασικούς μισθούς χορηγείται επίδομα γάμου 10% και επίδομα τέκνων 5% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 7% για το τρίτο παιδί, 10% για το τέταρτο και 15% για καθένα από πέντε παιδιά και πάνω.
2. Το επίδόμα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα μέχρι τη συμπλήρωση των 22 χρόνων με τις εξής δύο προϋποθέσεις και μόνον : α) να είναι άγαμα και β) να μην εργάζονται.
3. Και για τα, δύο φύλα, το επίδομα τέκνων, θα δίνεται μέχρι το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο, εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτατες και Ανώτερες σχολές ή άλλες ισότιμες αυτών σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και μέχρις ηλικίας 28 ετών, εφόσον παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης, στην περίπτωση, που συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Ιδιωτικές Σχολές, εφόσον η φοίτηση σε αυτές παρέχει δικαίωμα αναβολής κατάταξης στο στράτευμα..
4. Το παραπάνω επίδομα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα απεριόριστα σε χρόνο, εφόσον είναι αποδεδειγμένα απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς του ΙΚΑ, στερούνται δικών τους προσόδων για τη συντήρησή τους, και η διατροφή τους βαρύνει το μισθωτό.
Αρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10% πάνω στο βασικό μισθό στους γεωπόνους, που απασχολούνται και σχετίζονται με αυτή καθεαυτή την ανθυγιεινή εργασία, βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον ανθυγιεινό χώρο και υφίστανται τις ανθυγιεινές συνέπειες του, εργάζονται δε με πλήρες ωράριο εργασίας και λαμβάνουν το επίδομα μόνο για όσο χρόνο.
Το επίδομα δεν χορηγείται στους γεωπόνους, (του ιδίου κτιρίου) ούτε του ιδίου κτιριακού συγκροτήματος, οι οποίοι εργάζονται εκτός του συγκεκριμένου ανθυγιεινού χώρου,
Ως ανθυγιεινοί χώροι καθορίζονται οι εξής:
α. Αποθήκες και πρατήρια γεωργικών φαρμάκων, ψυκτικοί θάλαμοι, στάβλοι, σφαγεία και αλλαντοποιεία.
β. Σε εγκαταστάσεις παρασκευής ή ανάμιξης ή ανασυσκευασίας ή αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων και ζωοτροφών.
γ. Σε παρασκευή ή εφαρμογή ψεκαστικών υλικών, όπως και σε εργασία μέσα σε περιοχές διενέργειας ψεκασμών ή πειραματισμού φυτοφαρμάκων.
δ. Σε απολυμάνσεις και απεντομώσεις χώρων.
ε. Σε βιομηχανίες επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης της φυτικής και ζωικής παραγωγής στα παρακάτω εργοστάσια:
κονσερβοποΐια, εκκοκιστήρια, επεξεργασίας γάλακτος, καπνεργοστάσια και καπνεργαστήρια, ξηραντήρια αραβοσίτου, πυρηνελαιουργεία, σπορελαιουργεία και εργοστάσια επεξεργασίας ορύζης, εργοστάσια επεξεργασίας δασικών προϊόντων και σε παρόμοια εργαστήρια, για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
στ. Σε χημικά εργαστήρια
ζ. Σε αποθήκες λιπασμάτων
η. Σε οινοποιία
θ. Σε σταφιδεργοστάσια
ι. Σε κέντρα σποροπαραγωγής
κ. Σε κέντρα συγκέντρωσης και φορτοεκφόρτωσης δημητριακών
λ. Σε αρτοποιεία, με εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης προϊόντων αρτοποιΐας
μ. Σε χώρους ασηπτικής συσκευασίας χυμών
ν. Σε συσκευαστήρια λαδιού, εφόσον ευρίσκονται και λειτουργούν εντός του χώρου των ελαιουργείων, πυρηνελαιουργείων, σπορελαιουργείων και κάνουν συσκευασία. Το επίδομα χορηγείται μόνο κατά το διάστημα που λειτουργούν όλοι μαζί οι προαναφερόμενοι χώροι.
ξ. Σε συσκευαστήρια ξυδιού.
Το επίδομα αυτό δεν επαυξάνεται σε όσους απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους ανθυγιεινούς χώρους,
Αρθρο 6
Επίδομα Ισολογισμού
Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις δύνανται να χορηγούν επίδομα Ισολογισμού στους Γεωπόνους, που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας στην Οργάνωση, ίσο τουλάχιστον προς τις αποδοχές ενός 15νθήμερου και όχι κάτω από 88, ευρώ. Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας την 31η Δεκεμβρίόυ, χορηγείται αναλογικό κλάσμα με το χρόνο υπηρεσίας τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται το πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου.
Αρθρο 7
Εκτός έδρας εργασία
1. Οι Γεωπόνοι, που εργάζονται στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, όταν εξέρχονται εκτός έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας της οργάνωσης και κατόπιν εντολής αυτής, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης ίσης προς το 1/25 του μισθού τους (βασικού και υποχρεωτικών προσαυξήσεων και επιδομάτων), μετά διανυκτέρευση εκτός έδρας.
2. Η ημερήσια αυτή αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 58 ευρώ την ημέρα, εφόσον οι εργαζόμενοι διανυκτερεύουν εκτός της έδρας της Οργάνωσης,
3. Σε περίπτωση μη διανυκτέρευσης εκτός έδρας δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και του μισθού της αποζημίωσης, εφόσον ο γεωπόνος μετέβη σε περιοχή άλλου Δήμου ή Κοινότητας και κάλυψε κατά την κίνησή του τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα συνολικά από την έδρα του, για εργασία διάρκειας τουλάχιστον, 4 ωρών (συνυπολογιζομένου του χρόνου μετάβασης και επιστροφής).
4. Στην εντολή μετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής καθώς και το μέσον μεταφοράς.
Αρθρο 8
Αδεια γάμου, μητρότήτας τοκετού, γονική μέριμνα
1. Η άδεια γάμου καθορίζεται σε 5 Εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές.
2. Για τις μητέρες υπαλλήλους καθορίζεται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά 2 ώρες την ημέρα τα 3 πρώτα χρόνια και κατά 1 ώρα την ημέρα τον 40 χρόνο ηλικίας του παιδιού.
3. Για τις μητέρες με δύο (2) συμπεριλαμβανομένων και πλέον παιδιά, καθορίζονται 2 ώρες απουσίας την ημέρα για τον 40 χρόνο ηλικίας του παιδιού.
4. Το ίδιο μειωμένο ωράριο ισχύει και για τον διαζευγμένο σύζυγο, όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου ότι δίδεται σε αυτόν η επιμέλεια του παιδιού.
Το μειωμένο ωράριο (άδεια) θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
6. Την άδεια απουσίας, για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας, στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
7. Το δικαίωμα καθυστερημένης προέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα, για τη φροντίδα του παιδιού έχουν οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
8. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
9. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
10. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδέια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής, που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με, την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
11. Η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στις δέκα εφτά (17) εβδομάδες συνολικά, από τις οποίες οι οκτώ (8) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.
12. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν στις υπαλλήλους τους, που βρίσκονται σε άδεια τοκετού τη διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου από τον Ασφαλιστικό Φορέα ποσού και των αποδοχών τους, ολόκληρο δε το ποσό των αποδοχών τους μέχρι και τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της άδειας, που προβλέπει η σύμβαση αυτή.
13. Χορηγείται γονική άδεια στον εργαζόμενο σύζυγο ή στη σύζυγο μέχρι και ένα (1 χρόνο χωρίς αποδοχές, εφόσον έχουν παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή πνευματική ή σωματική αναπηρία διαπιστωμένη από την υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω άδειας όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον εργοδότη.
14. Στον πατέρα χορηγείται άδεια γέννησης τέκνου δύο (2) ημερών με αποδοχές.
Αρθρο 9
Συνδικαλιστική άδεια – Εκπαιδευτική άδεια – `Αδεια ασθενείας
1. Σε αυτούς που κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών, που προβλέπονται από το Ν. 1264/1982, χορηγούνται πλήρεις αποδοχές.
2. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές οργανώσεις χορηγούν στους Γεωπόνους, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, το οποίο δύναται να κρίνει κατά περίπτωση, εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό:
3. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας ο υπάλληλος καλύπτεται ασφαλιστικά, από την Α.Σ.Ο. και του καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές ή και μεγαλύτερες αν αυτό είναι αναγκαίο.
4. Ο υπάλληλος υποχρεούται μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, να εργασθεί στην Α.Σ.Ο. τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν τηρήσει τον παραπάνω όρο, υποχρεούται να επιστρέψει, άλλως η Α.Σ.Ο. να εισπράξει το συνολικό ποσό των παραπάνω αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Εάν οι σπουδές του εργαζόμενου δεν είναι επιτυχείς, η Α.Σ.Ο. έχει δικαίωμα ανάκλησης της εκπαιδευτικής άδειας.
Αρθρο 10
Ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές
Οι εργαζόμενοι, που, έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση, εργασίας, δικαιούνται άδειας 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερής εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης -εβδομαδιαίας εργασίας. Η διάρκεια της σχέσης, εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για γένεση της αξίωσής, για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945 όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
Αρθρο 11
Προϋπηρεσία
1. Σαν χρόνος υπηρεσίας για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρείται το σύνολο της απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ιδιότητα του γεωπόνου στον αυτό ή σε άλλο εργοδότη (Δημόσιο, Ν.Π.Ι.Δ., στα φυσικά πρόσωπα) εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του Ι.ΚΑ., ή άλλου ταμείου ότι ήταν ασφαλισμένος.
Επίσης αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας η απασχόληση του εργαζόμενου σε αυτοτελές επάγγελμα από το χρόνο απόκτησης του πτυχίου, που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού Εφόρου ή του Αρμόδιου Επιμελητηρίου ή της Αρμόδιας Προξενικής Αρχής της αλλοδαπής, προκειμένου για εργασία στην αλλοδαπή.
2. Ο υπάλληλος, που κρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης του στάσιμος, ο χρόνος της στασιμότητας του δεν θεωρείται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα συντάξιμα χρόνια. Επίσης, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος φυλακής και εξορίας που πραγματοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους και έχει αρμοδίως αναγνωρισθεί.
Αρθρο 12
Αναγνώριση Στρατιωτικής Θητείας
Αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας η στρατιωτική θητεία που υπηρέτησε ο μισθωτός, (κληρωτή ή εφεδρική) ανεξάρτητα αν έγινε πριν ή μετά την πρόσληψη του σε Συνεταιριστική Οργάνωση, ακόμα ανεξάρτητα αν εργαζόταν οπουδήποτε αλλoύ.
Αρθρο 13
Επίδομα Θέσης
1. Χορηγείται επίδομα θέσης σε ποσοστό που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού στις παρακάτω περιπτώσεις και για όσο χρόνο ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα, ως εξής:
α. Γενικός Διευθυντής                                            30%
β. Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή                   25%
γ. Διευθυντής                                                          20%
δ. Υποδιευθυντής ή Αναπληρωτής Διευθυντή  15%
ε. Προϊστάμενος                                                      10%
στ. Αναπληρωτής Προϊσταμένου                         5%
Το επίδομα αναπληρωτή προϊσταμένου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης θεσμοθετημένης θέσης αρκεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Α.Σ.Ο. να έχουν ανατεθεί και να ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις να χορηγούν επίδομα 36 ευρώ σε όσους ασκούν καθήκοντα υπευθύνου εργοστασίου, πρατηρίου, εργαστηρίου, φυτωρίου, συσκευαστηρίου ή τυποποιητηρίου, ψυγείου, κέντρου διανομής γεωργικών εφοδίων, γραφείου μελετών.
Τα άνω καθήκοντα υπευθύνου, θα πρέπει να έχουν ορισθεί στον συγκεκριμένο εργαζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρθρο 14
Ειδική άδεια για την άσκήση των καθηκόντων των Αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α.
Στους Προέδρους Κοινοτήτων, τους Δημάρχους και Αντιδημάρχους Δήμων, Νομάρχες, Προέδρους, Νομαρχιακών Επιτροπών και Προέδρους Νομαρχιακών Συμβουλίων και Δημοτικών Συμβουλίων, χορηγείται άδεια 52 ημερών το χρόνο χωρίς αποδοχές, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων, που απορρέουν από το κοινωνικό αυτό αξίωμα. Η άδεια χορηγείται με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζομένου) από τον εργοδότη.
Αρθρο 15
Καταναλωτικά δάνεια
1. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις δύνανται να χορηγούν καταναλωτικά δάνεια στο προσωπικό τους στο ύψος των ακαθαρίστων αποδοχών, ενός μήνα και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου είναι να υπηρετεί, ο εργαζόμενος τουλάχιστον ένα (1) χρόνο στην Οργάνωση.
Το δάνειο εξοφλείται σε έντοκες δόσεις (νόμιμος τόκος), με διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος.
Αρθρο 16
Αποζημίωση εξερχόμενων από την Υπηρεσία
1. Οι Γεωπόνοι, που εργάζονται στις Α.Σ.Ο. ανεξάρτητα από τον Οργανισμό κύριας ασφαλίσεως που είναι ασφαλισμένοι, δύνανται εφόσον συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής, τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε οργανισμού κύριας ασφάλισης αυτών, να αποχωρούν από την Υπηρεσία τους, λαμβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από το Ν. 2112/1920 οριζόμενης αποζημίωσης.
2. Η ίδια όπως παραπάνω αποζημίωση (75% του Ν. 2112/1920), καταβάλλεται και στους αποχωρούντες ,από την Υπηρεσία, λόγω συμπληρώσέως. του ορίου ηλικίας τους που, είναι το 65ο.
3. Την ίδια αποζημίωση (75% του Ν. 2112/1920) δικαιούνται και οι έγγαμες γυναίκες με ανήλικο παιδί εφόσόν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ.
4. Τριακονταπενταετία
Οι εργαζόμενοι Γεωπόνοι στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις απολύονται αυτοδίκαια αμέσως μόλις συμπληρώσουν τριακονταπενταετή (35ετή) πραγματική και πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, όπως οι οικείες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ορίζουν.
5. Στους εξερχόμενους λόγω τριακοπενταετίας χορηγείται το 75% της αποζημίωσής του Ν. 2112/1920.
6. Χορηγείται το 100% της αποζημίωσης τού Ν. 2112/1920 μόνο σε περίπτωση συνταξιοδότησης οριστικής του μισθωτού λόγω αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής σε ποσοστό 50%, που είναι διαπιστωμένη από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ.
7. Επίσης, το 100% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 χορηγείται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού στους κληρονόμους του.
8. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920, θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσίά του μισθωτού και σαν εκτάκτου, που διανύθηκε με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου στην ίδια Οργάνωση, εφόσον είναι συνεχής.
Αρθρο 17
Κίνητρο εξόδου
1. Όσοι από τους εργαζόμενους Γεωπόνους στις Α.Σ.Ο. συμπληρώνουν την 31.12.2007 33 χρόνια και 6 μήνες πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικίας 60 ετών ή 34, χρόνια πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΑΥΣΟ, δύνανται εφόσον το επιθυμούν να αποχωρήσουν πρόωρα από την υπηρεσία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους μέχρι την 31.12.2007, λαμβάνοντας ολόκληρη την αποζημίωση του Ν. 2112/1920, όπως ισχύει. Η διάταξη αυτή εφαρμοζόμενη αναλόγως ειδικά όσον αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα ισχύει και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα αποχωρήσουν πρόωρα την 31.12.2007.
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16 της παρούσας χορηγείται το 100% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 στις εργαζόμενες γυναίκες με ανήλικο παιδί που αποχωρούν πρόωρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ περί συνταξιοδοτήσεως των εργαζομένων γυναικών με ανήλικο παιδί λόγω πρόωρης αποχώρησής τους.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Οι Γεωπόνοι που μετακινούνται με δικά τους μέσα, δικαιούνται χιλιομετρικής αποζημίωσής ίσης προς το 20% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής.
2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από το Νόμο, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Δ.Α. εσωτερικούς κανονισμούς ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
3. Διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2007 και λήγει την 31.12.2007.