(Π.Κ. 119 / 24-9-2008)
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΟ – ΣΣΕ με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των γεωτεχνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΠΕ), απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) κάθε βαθμού (Π.Κ.: 119/24.9.2008)
 Στην Αθήνα σήμερα 12.9.2008, οι υπογεγραμμένοι:
1. Από πλευράς εργοδοτών: το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Αρκαδίας 26) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Τζανέττο Καραμίχα και τον γενικό διευθυντή αυτής Γιάννη Τσιφόρο και
2. Από πλευράς μισθωτών: α) το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Διδότου 26) και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Νικόλαο Ζιούβα, β) το σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΓΙΥΕ)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μαραθώνος 11) και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Βασίλειο Γουτούλη, γ) το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων», που εδρεύει στην Αθήνα (Διδότου 26) και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από τον γενικό γραμματέα του Δ.Σ. Αναστάσιο Κουρή, δ) το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος», που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 15) και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής Λάμπρο Αντωνιάδη και ε) το σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων», που εδρεύει στην Αθήνα (Διδότου 26) και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Αντώνη Αγγελόπουλο, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, κατά τις διατάξεις του Ν.1876/1990, για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Βασικοί μισθοί
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. συμφωνείται διετούς διάρκειας. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των γεωτεχνικών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, με βάση τη Σ.Σ.Ε. των γεωτεχνικών έτους 2007, αυξάνονται από 1.1.2008 έως 31.8.2008 σε ποσοστό 3,5% και από 1.9.2008 έως 31.12.2008 σε ποσοστό 3,2%, το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008.
Επίσης, χορηγείται αύξηση στους βασικούς μηνιαίους μισθούς για το έτος 2009, ως εξής: Από 1.1.2009 έως 31.8.2009 χορηγείται αύξηση σε ποσοστό 2,5%, το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2008 και από 1.9.2009 έως 31.12.2009 αύξηση σε ποσοστό 4%, το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2009.
Έτσι τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των γεωτεχνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΠΕ), απασχολούμενων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) κάθε βαθμού, διαμορφώνονται από 1.1.2007 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Τα κατώτατα όρια ημερομισθίων των γεωτεχνικών (ΠΕ) καθορίζονται στο 1/10 του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογικού κλιμακίου της ως άνω κλίμακας.
Ειδική ρύθμιση: Οι γεωτεχνικοί, τους οποίους διέπει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και ειδικά οι κτηνίατροι, δασολόγοι και γεωλόγοι, οι οποίοι κατά το έτος 2007 ουδεμία αύξηση έλαβαν επί των αποδοχών τους για το έτος αυτό, δικαιούνται να λάβουν για το έτος 2007 τα ποσοστά αυξήσεων (βασικός μισθός και επιδόματα), τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με την από 19.9.2007 Σ.Σ.Ε. των γεωπόνων.
Στην περίπτωση που έχουν λάβει οποιαδήποτε αύξηση, αυτή θα συμψηφιστεί με την προβλεπόμενη από την άνω Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 2
Επίδομα πολυετίας
Χορηγείται επίδομα πολυετίας (χρονοεπίδομα), το οποίο καταβάλλεται ως εξής:
Με τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων πραγματικής υπηρεσίας ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, το οποίο προσαυξάνεται με 1,2% για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 40%.
Άρθρο 3
Επίδομα σπουδών
Στους πτυχιούχους ανώτατων σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για κάθε ευδόκιμο έτος σπουδών, με ελάχιστο συνολικό επίδομα 20% επί του βασικού μισθού. Στους κατέχοντες μεταπτυχιακά διπλώματα χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού για κάθε ευδόκιμο έτος μεταπτυχιακών σπουδών. Ανώτερο όριο για το Master δύο (2) χρόνια και για το διδακτορικό δίπλωμα τρία (3) χρόνια.
Άρθρο 4
Επίδομα γάμου – τέκνων
1. Στους παραπάνω βασικούς μισθούς χορηγείται επίδομα γάμου 10% και επίδομα τέκνων 5% για καθένα από τα δύο (2) πρώτα παιδιά, 7% για το τρίτο παιδί, 10% για το τέταρτο και 15% για καθένα από πέντε (5) παιδιά και πάνω.
2. Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα μέχρι τη συμπλήρωση των 22 χρόνων με τις εξής δύο προϋποθέσεις και μόνο: α) είναι άγαμα και β) δεν εργάζονται.
3. Και για τα δύο φύλα το επίδομα τέκνων θα δίνεται μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές ή άλλες ισότιμες αυτών σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και μέχρις ηλικίας 28 ετών, εφόσον παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης, στην περίπτωση που συνεχίζουν μεταλυκειακές σπουδές σε αναγνωρισμένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές, εφόσον η φοίτηση σε αυτές παρέχει δικαίωμα αναβολής κατάταξης στο στράτευμα.
4. Το παραπάνω επίδομα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα απεριόριστα σε χρόνο, εφόσον είναι αποδεδειγμένα απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς του ΙΚΑ, στερούνται δικών τους προσόδων για τη συντήρησή τους και η διατροφή τους βαρύνει τον μισθωτό.
Άρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10% πάνω στον βασικό μισθό στους εργαζόμενους αποκλειστικά των ειδικοτήτων εκείνων που απασχολούνται και σχετίζονται με αυτή καθεαυτή την ανθυγιεινή εργασία, βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον ανθυγιεινό χώρο και υφίστανται τις ανθυγιεινές συνέπειές του, εργάζονται δε με πλήρες ωράριο εργασίας και λαμβάνουν το επίδομα μόνο για όσο χρόνο διαρκεί η ανθυγιεινή εργασία.
Το επίδομα δεν χορηγείται σε εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων (του ίδιου κτιρίου) ούτε σε εργαζόμενους του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος οι οποίοι εργάζονται εκτός του συγκεκριμένου ανθυγιεινού χώρου.
Ως ανθυγιεινοί χώροι καθορίζονται οι εξής:
α) Αποθήκες και πρατήρια γεωργικών φαρμάκων, ψυκτικοί θάλαμοι, στάβλοι, σφαγεία και αλλαντοποιεία.
β) Εγκαταστάσεις παρασκευής ή ανάμιξης ή ανασυσκευασίας ή αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων και ζωοτροφών.
γ) Παρασκευή ή εφαρμογή ψεκαστικών υλικών, όπως και εργασία μέσα σε περιοχές διενέργειας ψεκασμών ή πειραματισμού φυτοφαρμάκων.
δ) Απολυμάνσεις και απεντομώσεις χώρων.
ε) Βιομηχανίες επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης της φυτικής και ζωικής παραγωγής στα παρακάτω εργοστάσια: κονσερβοποιεία, εκκοκκιστήρια, επεξεργασίας γάλακτος, καπνεργοστάσια και καπνεργαστήρια, ξηραντήρια αραβοσίτου, πυρηνελαιουργεία, σπορελαιουργεία και εργοστάσια επεξεργασίας ορύζης, εργοστάσια επεξεργασίας δασικών προϊόντων και σε παρόμοια εργαστήρια για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
στ) Χημικά εργαστήρια.
ζ) Αποθήκες λιπασμάτων.
η) Οινοποιεία.
θ) Σταφιδεργοστάσια.
ι) Κέντρα σποροπαραγωγής.
κ) Κέντρα συγκέντρωσης και φορτοεκφόρτωσης δημητριακών.
λ) Αρτοποιεία, με εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης προϊόντων αρτοποιίας.
μ) Χώροι ασηπτικής συσκευασίας χυμών.
ν) Συσκευαστήρια λαδιού, εφόσον βρίσκονται και λειτουργούν εντός του χώρου των ελαιουργείων, πυρηνελαιουργείων, σπορελαιουργείων και κάνουν συσκευασία. Το επίδομα χορηγείται μόνο κατά το διάστημα που λειτουργούν όλοι μαζί οι προαναφερόμενοι χώροι.
ξ) Συσκευαστήρια ξυδιού.
Το επίδομα αυτό δεν επαυξάνεται σε όσους απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους ανθυγιεινούς χώρους.
Άρθρο 6
Επίδομα ισολογισμού
Οι ΑΣΟ δύνανται να χορηγούν επίδομα ισολογισμού στους γεωτεχνικούς που έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο υπηρεσίας στην οργάνωση, ίσο τουλάχιστον προς τις αποδοχές ενός 15νθήμερου και όχι κάτω από 88,00 ευρώ. Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο υπηρεσίας την 31η Δεκεμβρίου, χορηγείται αναλογικό κλάσμα με τον χρόνο υπηρεσίας τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται το πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου.
Άρθρο 7
Εκτός έδρας εργασία
1. Οι γεωτεχνικοί που εργάζονται στις ΑΣΟ, όταν εξέρχονται εκτός έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας της οργάνωσης και κατόπιν εντολής αυτής, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση ίση προς το 1/25 του μισθού τους (βασικού και υποχρεωτικών προσαυξήσεων και επιδομάτων), μετά διανυκτέρευση εκτός έδρας.
2. Η ημερήσια αυτή αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 68,00 ευρώ την ημέρα, εφόσον οι εργαζόμενοι διανυκτερεύουν εκτός της έδρας της οργάνωσης.
3. Σε περίπτωση μη διανυκτέρευσης εκτός έδρας, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και το μισό της αποζημίωσης, εφόσον ο γεωτεχνικός μετέβη σε περιοχή άλλου Δήμου ή Κοινότητας και κάλυψε, κατά την κίνησή του, τουλάχιστον 30 χλμ. συνολικά από την έδρα του, για εργασία διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών (συνυπολογιζομένου του χρόνου μετάβασης και επιστροφής).
4. Στην εντολή μετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής, καθώς και το μέσο μεταφοράς.
Άρθρο 8
Άδεια γάμου, μητρότητας – τοκετού,
γονική μέριμνα
1. Η άδεια γάμου καθορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, με πλήρεις αποδοχές.
2. Για τις μητέρες υπαλλήλους καθορίζεται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά δύο (2) ώρες την ημέρα, τα τρία (3) πρώτα χρόνια και κατά μία (1) ώρα την ημέρα τον τέταρτο χρόνο ηλικίας του παιδιού.
3. Για τις μητέρες με δύο (2) συμπεριλαμβανομένων και πλέον παιδιά, καθορίζονται δύο (2) ώρες απουσίας την ημέρα για τον τέταρτο χρόνο ηλικίας του παιδιού.
4. Το ίδιο μειωμένο ωράριο ισχύει και για τον διαζευγμένο σύζυγο, όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου ότι δίδεται σε αυτόν η επιμέλεια του παιδιού.
5. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
6. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
7. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
8. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
9. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
10. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
11. Η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στις δεκαοκτώ (18) εβδομάδες συνολικά, από τις οποίες οι εννέα (9) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.
12. Οι ΑΣΟ υποχρεούνται να καταβάλουν στις υπαλλήλους τους που βρίσκονται σε άδεια τοκετού, τη διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου από τον ασφαλιστικό φορέα ποσού και των αποδοχών τους, ολόκληρο δε το ποσό των αποδοχών τους μέχρι και τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της άδειας που προβλέπει η σύμβαση αυτή.
13. Χορηγείται γονική άδεια στον εργαζόμενο σύζυγο ή στη σύζυγο μέχρι και ένα (1) χρόνο, χωρίς αποδοχές, εφόσον έχουν παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή πνευματική ή σωματική αναπηρία, διαπιστωμένη από την υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω άδειας, όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον εργοδότη.
14. Στον πατέρα χορηγείται άδεια γέννησης τέκνου δύο (2) ημερών με αποδοχές.
Άρθρο 9
Συνδικαλιστική άδεια –
Εκπαιδευτική άδεια – Άδεια ασθένειας
1. Σε αυτούς που κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών που προβλέπονται από τον Ν.1264/1982, χορηγούνται πλήρεις αποδοχές.
2. Οι ΑΣΟ χορηγούν στους γεωτεχνικούς, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., το οποίο δύναται να κρίνει κατά περίπτωση, εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
3. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας ο υπάλληλος καλύπτεται ασφαλιστικά από την ΑΣΟ και του καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές ή και μεγαλύτερες, αν αυτό είναι αναγκαίο.
4. Ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, να εργαστεί στην ΑΣΟ τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν τηρήσει τον παραπάνω όρο, υποχρεούται να επιστρέψει, άλλως η ΑΣΟ να εισπράξει, το συνολικό ποσό των παραπάνω αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Εάν οι σπουδές του εργαζόμενου δεν είναι επιτυχείς, η ΑΣΟ έχει δικαίωμα ανάκλησης της εκπαιδευτικής άδειας.
Άρθρο 10
Ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές
Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945 όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
Άρθρο 11
Προϋπηρεσία
1. Σαν χρόνος υπηρεσίας για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρείται το σύνολο της απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ιδιότητα του γεωτεχνικού, στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη (Δημόσιο, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, φυσικά πρόσωπα), εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του ΙΚΑ ή άλλου ταμείου ότι ήταν ασφαλισμένος.
Επίσης, αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας η απασχόληση του εργαζόμενου σε αυτοτελές επάγγελμα από τον χρόνο απόκτησης του πτυχίου, που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ή του αρμόδιου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας Προξενικής Αρχής της αλλοδαπής, προκειμένου για εργασία στην αλλοδαπή.
2. Ο υπάλληλος που κρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της οργάνωσής του στάσιμος, ο χρόνος της στασιμότητάς του δεν θεωρείται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα συντάξιμα χρόνια. Επίσης, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος φυλακής και εξορίας που πραγματοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους και έχει αρμόδια αναγνωριστεί.
Άρθρο 12
Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας
Αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας η στρατιωτική θητεία που υπηρέτησε ο μισθωτός (κληρωτή ή εφεδρική), ανεξάρτητα εάν έγινε πριν ή μετά η πρόσληψή του σε συνεταιριστική οργάνωση, ακόμη ανεξάρτητα εάν εργαζόταν οπουδήποτε αλλού.
Άρθρο 13
Επίδομα θέσης
1. Χορηγείται επίδομα θέσης σε ποσοστό που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού, στις παρακάτω περιπτώσεις και για όσο χρόνο ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα, ως εξής: α) γενικός διευθυντής 30%, β) αναπληρωτής γενικού διευθυντή 25%, γ) διευθυντής 20%, δ) υποδιευθυντής ή αναπληρωτής διευθυντή 15%, ε) προϊστάμενος 10% και στ) αναπληρωτής προϊσταμένου 5%.
Το επίδομα αναπληρωτή προϊσταμένου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης θεσμοθέτησης θέσης, αρκεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΑΣΟ να έχουν ανατεθεί και να ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. δύνανται οι ΑΣΟ να χορηγούν επίδομα 36,00 ευρώ σε όσους ασκούν καθήκοντα υπευθύνου εργοστασίου, πρατηρίου, εργαστηρίου, φυτωρίου, συσκευαστηρίου ή τυποποιητηρίου, ψυγείου, κέντρου διανομής γεωργικών εφοδίων, γραφείου μελετών.
Τα άνω καθήκοντα υπευθύνου θα πρέπει να έχουν οριστεί στον συγκεκριμένο εργαζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 14
Ειδική άδεια για την άσκηση των καθηκόντων
των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ
Στους προέδρους Κοινοτήτων, τους δημάρχους και αντιδημάρχους Δήμων, νομάρχες, προέδρους νομαρχιακών επιτροπών και προέδρους νομαρχιακών συμβουλίων, χορηγείται άδεια πενήντα δύο (52) ημερών τον χρόνο, χωρίς αποδοχές, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων που απορρέουν από το κοινωνικό αυτό αξίωμα. Η άδεια χορηγείται με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζόμενου) από τον εργοδότη.
Άρθρο 15
Καταναλωτικά δάνεια
1. Οι ΑΣΟ δύνανται να χορηγούν καταναλωτικά δάνεια στο προσωπικό τους, στο ύψος των ακαθάριστων αποδοχών ενός (1) μήνα και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 1.500,00 ευρώ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου είναι να υπηρετεί ο εργαζόμενος τουλάχιστον ένα (1) χρόνο στην οργάνωση.
Το δάνειο εξοφλείται σε έντοκες δόσεις (νόμιμος τόκος), με διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος.
Άρθρο 16
Αποζημίωση εξερχόμενων από την υπηρεσία
1. Οι γεωτεχνικοί που εργάζονται στις ΑΣΟ, ανεξάρτητα από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης που είναι ασφαλισμένοι, δύνανται, εφόσον συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε οργανισμού κύριας ασφάλισης αυτών, να αποχωρούν από την υπηρεσία τους λαμβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από τον Ν.2112/1920 οριζόμενης αποζημίωσης.
2. Η ίδια όπως παραπάνω αποζημίωση (75% του Ν.2112/1920) καταβάλλεται και στους αποχωρούντες από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας τους, που είναι το 65ο.
3. Την ίδια αποζημίωση (75% του Ν.2112/1920) δικαιούνται και οι έγγαμες γυναίκες με ανήλικο παιδί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ.
4. Τριακονταπενταετία: Οι εργαζόμενοι γεωτεχνικοί στις ΑΣΟ απολύονται αυτοδίκαια αμέσως μόλις συμπληρώσουν 35ετή πραγματική και πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, όπως οι οικείες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ορίζουν.
5. Στους εξερχόμενους λόγω 35ετίας, χορηγείται το 75% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920.
6. Χορηγείται το 100% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920, μόνο σε περίπτωση συνταξιοδότησης οριστικής του μισθωτού λόγω αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής σε ποσοστό 50%, που είναι διαπιστωμένη από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ.
7. Επίσης, το 100% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 χορηγείται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού, στους κληρονόμους του.
8. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του μισθωτού και σαν έκτακτου, που διανύθηκε με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου στην ίδια οργάνωση, εφόσον είναι συνεχής.
Άρθρο 17
Κίνητρα εξόδου
1. Όσοι από τους εργαζόμενους γεωτεχνικούς στις ΑΣΟ συμπληρώνουν την 31.12.2008 τριάντα τρία (33) χρόνια και έξι (6) μήνες πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών ή τριάντα τέσσερα (34) χρόνια πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΑΥΣΟ, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να αποχωρήσουν πρόωρα από την υπηρεσία τους, με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, μέχρι την 31.12.2008, λαμβάνοντας ολόκληρη την αποζημίωση του Ν.2112/1920, όπως ισχύει. Η διάταξη αυτή, εφαρμοζόμενη αναλόγως ειδικά όσον αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα ισχύει και για τους εργαζόμενους οι οποίοι θα αποχωρήσουν πρόωρα την 31.12.2009.
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 16 της παρούσας, χορηγείται το 100% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 στις εργαζόμενες γυναίκες με ανήλικο παιδί που αποχωρούν πρόωρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ περί συνταξιοδότησης των εργαζόμενων γυναικών με ανήλικο παιδί λόγω πρόωρης αποχώρησής τους.
Γενικές ρυθμίσεις
1. Οι γεωπόνοι που μετακινούνται με δικά τους μέσα, δικαιούνται χιλιομετρική αποζημίωση ίση προς το 20% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής βενζίνης Super.
2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τον νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε.
3. Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.