(Π.Κ.Υ.Ε. 25 / 21-9-2010)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓΕΩΠΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΣΕ Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ. 25/21-9-2010) Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 15, 2010, 12:00 ΠΜ
ΣYΛΛOΓΙKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας
Στην Αθήνα σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφετέρου Νικόλαος  Ζιούβας Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων συμφώνησαν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Γεωπόνοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση τη διετή ΣΣΕ από 22/7/08, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά το ποσοστό ίσο με το  ποσοστό της ετήσιας μεταβολής το ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών καταναλωτή (Harmonised Index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Άρθρο 3
Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος Αδείας
Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα Αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15-7-2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010).
Άρθρο 4
Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή  ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.