(Π.Κ.Υ.Ε. 109 / 26-8-2008)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓΕΩΠΟΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων, πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ.: 109/26.8.2008)
Στην Αθήνα σήμερα 22.7.2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου Νικόλαος Ζιούβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων, συμφώνησαν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι γεωπόνοι, πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
2.1. Οι βασικοί μισθοί των γεωπόνων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, σύμφωνα με την από 2.10.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 123/5.10.2006) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων, πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας», αυξάνονται κατά 3,5% από την 1.1.2008 και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω κατά 3,25% από την 1.9.2008.
2.2. Για το έτος 2009 οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, βάσει της παρ. 2.1 ανωτέρω, αυξάνονται από την 1.1.2009 κατά 3% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2009, αυξάνονται περαιτέρω κατά 3% από την 1.9.2009.
Αρθρο 3
Επίδομα λαθών
Στους γεωπόνους που τυχόν απασχολούνται με εισπράξεις ή πληρωμές, από 1.1.2008 το επίδομα λαθών ορίζεται σε ποσοστό 18%.
Αρθρο 4
Θεσμικοί όροι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 13/18.4.2008), ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. μισθωτούς.
Αρθρο 5
Τελικές διατάξεις
5.1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
5.2. Όσες διατάξεις της από 2.10.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 123/5.10.2006), των προηγούμενων αυτής Σ.Σ.Ε. και των αντίστοιχων Δ.Α. δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
5.3. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.