(Π.Κ.Υ.Ε. 64 / 11-7-2007)
ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓΕΩΛΟΓΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωλόγων ανώτατων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας – Π.Κ.: 64/11.7.2007
Στην Αθήνα σήμερα 22.6.2007, οι υπογράφοντες, αφενός: Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου: Αντώνης Αγγελόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι γεωλόγοι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αύξηση βασικών μισθών
2.1. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2005, σύμφωνα με την από 30.12.2004 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωλόγων πτυχιούχων ανώτατων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Π.Κ.62/30.9.2003), αυξάνονται σε ποσοστό 3% από 1.1.2006 και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2006, αυξάνονται περαιτέρω κατά 3,1% από 1.9.2006.
2.2. Για το έτος 2007 οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 βάσει της παρ. 2.1 ανωτέρω, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,6% από 1.9.2007.
Άρθρο 3
Προϋπηρεσία γεωλόγου
Ως υπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο απασχόλησης με την ιδιότητα του γεωλόγου πτυχιούχου ανώτατης σχολής στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο) με εξαρτημένη εργασία. Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο με εξαρτημένη εργασία προσμετράται από την ημέρα που θα προσκομιστούν στον εργοδότη τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται αυτή. Ως προϋπηρεσία θεωρείται επίσης η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος γεωλόγου σε αντικείμενο συναφές με το είδος της επιχείρησης στην οποία προσλαμβάνεται ή απασχολείται. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Άρθρο 4
Θεσμικοί όροι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 24.5.2004 και από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. μισθωτούς.
Άρθρο 5
Διατήρηση όρων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
5.1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
5.2. Όσες διατάξεις της από 30.12.2004 Σ.Σ.Ε., καθώς και των προηγούμενων αυτής σχετικών Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.