(Π.Κ.Υ.Ε. 58 / 25-11-2009)
ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓΕΩΛΟΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 03/11/2009, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ. 58/25-11-2009)
Στην Αθήνα σήμερα 3 Νοεμβρίου 2009, οι υπογράφοντες, αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφετέρου Αντώνιος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Γεωλόγοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αύξηση βασικών μισθών
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στη ΣΣΕ αυτή μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2007, σύμφωνα με την από 22-6-2007 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας», αυξάνονται σε ποσοστό 2% από 1-1-2009.
Άρθρο 3
Προϋπηρεσία Γεωλόγου
Ως υπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο απασχολήσεως με την ιδιότητα του γεωλόγου πτυχιούχου ανώτατης σχολής στον αυτό ή σε άλλο εργοδότη (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή φυσικό πρόσωπο) με εξηρτημένη εργασία. Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο με εξηρτημένη εργασία, προσμετράτε από την ημέρα που θα προσκομισθούν στον εργοδότη τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται αυτή. Ως προϋπηρεσία θεωρείται επίσης η άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος γεωλόγου σε αντικείμενο συναφές με το είδος της επιχείρησης στην οποία προσλαμβάνεται ή απασχολείται. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Άρθρο 4
Θεσμικοί όροι ΕΓΣΣΕ
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.
Άρθρο 5
Διατήρηση όρων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
5.1 Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
5.2 Όσες διατάξεις της από 22-6-2007 ΣΣΕ, καθώς και των προηγούμενων αυτής σχετικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009.