Γενικές Αρχές του MyData.
1. Στην πλατφόρμα θα στέλνονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα που διαμορφώνουν φορολογικό
αποτέλεσμα δηλαδή παράγουν το προς, μελλοντική, υποβολή Ε3.
2. Ολες οι προς υποβολή εγγραφές απαιτούν υποχρεωτικά παραστατικό (1 από τα 52 διαθέσιμα)
και αν είναι έσοδα ή έξοδα που στέλνει ο λήπτης λόγω μη υποχρέωσης του αποστολέα πχ ΔΕΗ
ΕΥΔΑΠ, έξοδα τραπεζών, ενδοκοινοτικά) ταυτόχρονη δήλωση στοιχείων Ε3 (μέσα στους λογα-
ριασμούς) ενώ, αν είναι έξοδα που στέλνει ο αντισυμβαλλόμενος (αγορές, έξοδα όπως τιμ.
παροχής υπηρεσιών η δήλωση στοιχείων του Ε3 θα στέλνεται αργότερα αλλά μέσα στον μήνα
του ΦΠΑ.
3. Ολες οι συναλλαγές που δεν αφορούν λιανικές από μη υπόχρεους απαιτούν αντισυμβαλλόμενο.
4. Οι ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ (και λοιπή ύδρευση), Τράπεζες, Τηλεφωνία είναι μεν μη υπόχρεοι αλλά, επί
του παρόντος αλλά τις συναλλαγές θα τις στέλνει ο λήπτης συνεπώς οι σχετικές εγγραφές
απαιτούν Παραστατικό 14.30, με αρίθμηση που θα δώστε εσείς, δήλωση του αντισυμβαλλόμενου
(δηλαδή οι εγγραφές θέλουν προμηθευτή) και τους κατάλληλους κωδικούς Ε3 δηλαδή Γενικά
Έξοδα με ή χωρίς δικαίωμα Εκπτ. του ΦΠΑ (ανάλογα) και 581_011 (ΔΕΗ) ή 585_012 (ΕΥΔΑΠ)
και 585_016 οι Τράπεζες κλπ.
Οι εγγραφές αυτής της ομάδας ελέγχονται ως προς τα επιτρεπόμενα ΑΦΜ. Επίσης λάβετε
υπόψη ότι τυχόν λεπτά από στρογγυλοποιήσεις που κάνει ο προμηθευτής για ταμειακή
απλοποίηση της συναλλαγής δεν θα αποτελέσουν τμήμα του άρθρου αλλά θα παραμένουν ως
διαφορά υπολοίπου του προμηθευτή για συμψηφισμό με την επόμενο λογαριασμό. Το ίδιο
ισχύει και στους λοιπούς λογαριασμούς άλλων εταιρειών. Τα δε τυχόν έξοδα τραπεζών,
αναφέρομαι κύρια στα Γ΄, υποχρεωτικά σε άλλο άρθρο με άλλο παραστατικό και προμηθευτή
την Τράπεζα.
5. Οι πιστωτικοί τόκοι Τραπεζών στέλνονται με την Τράπεζα ως πελάτη, Παραστατικό 2.1 με
αρίθμηση δική σας διακριτή, και για το Ε3, 563 και κατηγορία 1_5
6. Οι ενδοκοινοτικές αγορές απαιτούν Παραστατικό 14.1, τον Προμηθευτή, Κατηγορία 2_1,
Χαρακτηρισμό 102_004, Χαρακτηρισμό ΦΠΑ VAT_364.
Οι ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών απαιτούν Παραστατικό 14.3, τον Προμηθευτή, Κατηγορία
2_3, Χαρακτηρισμό 585_010, Χαρακτηρισμό ΦΠΑ VAT_365.
Οι λήψεις υπηρεσιών τρίτων χωρών απαιτούν Παραστατικό 14.4, τον Προμηθευτή, Κατηγορία
2_3, Χαρακτηρισμό 585_010, Χαρακτηρισμό ΦΠΑ VAT_366 και Κατηγορία απαλλαγής του ΦΠΑ
Ανευ-Αρθρο 14. (ως φαίνεται επί του παρόντος)
7. Το τέλος Πλαστικής σακούλας απαιτεί στον 54.11.**.**** που αναφέρεται χωριστά στο άρθρο
την δήλωση στην 2η σελίδα στο κωδικό Τέλη την επιλογή 8.
8. Το καταβαλλόμενο ενοίκιο σε ιδιώτη, μη υπόχρεο, απαιτεί τον ιδιώτη ως αντισυμβαλλόμενο
προμηθευτή (με το ΑΦΜ του), σαν παραστατικό το 16.1 και στους Λογαριασμούς κατηγορία
2_5 και Ε3 585_014 και ειδικά στον Λογαριασμό χαρτοσήμου στην δεύτερη σελίδα την δήλωση
ποσοστού χαρτοσήμου (1,2,3) για 1.2% ή 2.4% ή 3.6%. Η αποστολή αυτή ακόμα δεν δουλεύει
λόγω αδυναμίας του MyData να παραλάβει.
9. Τιμολόγιο προς ιδιώτες. Παραστατικό 11.3 (Απλοποιημένο Τιμολόγιο), δεν ενημερώνει τον
λήπτη και στοιχεία Ε3 όπως προβλέπεται για τα έσοδα από ιδιωτική πελατεία.
10. Μισθοδοσία. Παραστατικό 17.1, 4 λογαριασμοί του άρθρου πάνε στην ΑΑΔΕ. Οι Τακτικές απο-
δοχές με 2_6 και 581_001 και πεδίο παρακράτ. φόροι 11, οι Εργοδοτικές Εισφορές με 2_6
και 581_002 και πεδίο παρακράτ. φόροι 14, ο φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών με 2_6 και 581_001
και πεδίο παρακράτ. φόροι 11 και η Εισφορά αλληλεγγύης με 2_6 και 581_002 και πεδίο
παρακράτ. φόροι 14. Η αποστολή αυτή ακόμα δεν δουλεύει λόγω αδυναμίας του MyData να
παραλάβει.
11. Αποστολή εισφορών ελευθέρων (ΕΦΚΑ κλπ). Παραστατικό 14.5, προμηθευτής το ταμείο (πχ
ο ΕΦΚΑ) με το ΑΦΜ του (ελέγχονται τα ΑΦΜ), Λογαριασμός με κατηγορία 2_5 και χαρακτη-
ρισμό 585_007.
12. Προσοχή στα Πιστωτικά. Πρέπει να έχετε 2 Πιστωτικά παραστατικά. Ενα με κωδικό ΑΑΔΕ 5.1
και ένα με κωδικό 5.2. Το πρώτο είναι συ σχετιζόμενο παραστατικό δηλαδή πρέπει κατά την
χρήση του υποχρεωτικά να δηλωθεί ποιο ακριβώς ακυρώνει δια της χρήσης του ΜΑΡΚ του
παραστατικού που ακυρώνει (υπάρχει σχετικό πεδίο στις λογιστικές εγγραφές από δε την
Τιμολόγηση προβλέπεται ειδική διαδικασία κλήσης του “προς ακύρωση” και μετατροπή του
σε Πιστωτικό/Ακυρωτικό. Προσοχή σε αυτή την περίπτωση πρέπει και οι αξίες να είναι
ακριβώς οι ίδιες. Αν τώρα θέλετε να κάνετε πιστωτικό έκπτωσης δηλαδή για το οποίο οι
αξίες δεν συσχετίζονται ένα προς ένα (είτε αφορά ένα συγκεκριμένο είτε μαζικό πιστωτικό
έκπτωσης (πχ τζίρου)) τότε θα χρησιμοποιείτε το δεύτερο, το 5.2 όπου τα παραστατικά
δεν αντικρίζονται.
Προσοχή… Τα Ειδικά Ακυρωτικά δεν αφορούν το MyData διότι δεν είναι παραστατικά που
παραλαμβάνει ο λήπτης, συνεπώς δεν βάζουμε κωδικό ΑΑΔΕ. Αν τώρα το κανονικά τιμολόγιο
έχει ήδη φύγει και έχει πάρει ΜΑΡΚ, θα το διαγράψετε, από την πλατφόρμα, από την σχε-
τική επιλογή/πλήκτρο/μενού στο κάτω μέρος της οθόνης Λογ. εγγραφών(1.Α)ή άρθρων(1.9)
επιλέγοντας “Διαγραφή/Ακύρωση παραστατικού μέσω ΜΑΡΚ”.