ΓΔΟΥ 47/2023
Διαδικασία μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, οι οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού

Αριθμ. ΓΔΟΥ 47/2023

(ΦΕΚ Β’ 2758/26-04-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο πέμπτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

2. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

12. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης.

13. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2βΓ.Π.οικ.28719/19.5.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται απώλεια εσόδων, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΠΥ και συγκεκριμένα με μείωση του ΚΑΕ Εσόδου: 5693.02 «claw back Ιδιωτικών Κλινικών»,

αποφασίζουμε:

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 οι οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του Κωδικού αυτού.

Άρθρο 1

Σε επιχειρήσεις με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, η μείωση αυτή αντισταθμίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σε ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται με βάση τις εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ όπως οι εκροές αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 των δηλώσεων ΦΠΑ των οικείων φορολογικών περιόδων, όπως αυτές έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 2

Οι ωφελούμενοι της παρούσας απόφασης δύναται να επιλέξουν την περίοδο από την οποία επιθυμούν την μείωση των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής από τον ΕΟΠΥΥ. Ως περίοδος νοείται είτε το διάστημα 2013-2019 το οποίο έχει ενταχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4647/2019 είτε το έτος 2020 ή το 2021. Η εν λόγω επιλογή πραγματοποιείται με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου στη Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το ποσό της μείωσης θα αντισταθμιστεί από το clawback έτους 2020.

Άρθρο 3

Η Α.Α.Δ.Ε. αποστέλλει/διαβιβάζει προς τον ΕΟΠΥΥ κατάλογο των επιχειρήσεων με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού, μέχρι την 28η Απριλίου 2023. Ο κατάλογος περιλαμβάνει
– τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης,
– τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας,
– τον μηνιαίο κύκλο εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020,
– τον μηνιαίο κύκλο εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2019,
– και τη μεταβολή μεταξύ των ποσοτικών στοιχείων αυτών εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό.

Άρθρο 4

Η μείωση των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής από τον ΕΟΠΥΥ, δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 50% των τριών δωδεκατημορίων του εργατικού κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ