(Π.Κ. 144 / 30-10-2008)
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας   (Π.Κ.: 144/30.10.2008)
Στην Αθήνα σήμερα 15.10.2008, οι υπογράφοντες, αφενός: Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου: Π. Τσίχλης, πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας, με τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Οξυμετρητές, δηλαδή απόφοιτοι γαλακτοκομικών σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού, απασχολούμενοι ως βοηθοί χημείου.
β) Παστεριωτές, τεχνίτες μίγματος παγωτού παντός τύπου, τεχνίτες βουτύρου κρέμας και γιαούρτης παντός τύπου, χειριστές μηχανήματος παγωτού και χειριστές μηχανήματος εμφιάλωσης και εκγυτίωσης.
γ) Εμφιαλωτές.
δ) Το λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό που δεν υπάγεται σε άλλη Κλαδική ή Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε.
ε) Περιοδεύοντες πωλητές, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου.
στ) Οδηγοί – πωλητές.
ζ) Αποθηκάριοι και υπάλληλοι γραφείου.
η) Καταμετρητές.
Αρθρο 2
Βασικός μισθός και ημερομίσθια
α) Τα βασικά ημερομίσθια και ο βασικός μισθός των περ. α’ έως ζ’ του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. αυτής, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 από τη Δ.Α.49/2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,5%.
β) Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις με την ειδικότητα του καταμετρητή εμπορευμάτων (checκer) δικαιούνται τις αποδοχές που λαμβάνουν οι μισθωτοί με την ειδικότητα του αποθηκάριου.
γ) Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. α’ του άρθρου αυτού, αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούμενα επιδόματα ή προσαυξήσεις, με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.).
δ) Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας δ’ του άρθρου 1, μετά από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση, λαμβάνουν το ημερομίσθιο των εμφιαλωτών.
Αρθρο 3
Επιδόματα
Στους παραπάνω μισθωτούς των περ. α’ έως και ε’ χορηγούνται τα εξής επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών και ημερομισθίων όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
α) Τριετίες: Στους παραπάνω μισθωτούς χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι 10 (δέκα) τριετίες.
β) Επίδομα γάμου: Σε όλους τους παραπάνω (α’ έως και ε’) έγγαμους μισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα γάμου 10%. Επίσης, το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και στους άγαμους γονείς, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
γ) Επίδομα προϊσταμένου: Όσοι από τους υπαγόμενους μισθωτούς των περ. α’ έως και ε’ αυτής της ρύθμισης εκτελούν χρέη προϊσταμένου, δικαιούνται επιδόματος 10% γι’ αυτή την εργασία. Το επίδομα αυτό δεν αφορά τους περιοδεύοντες πωλητές, στους οποίους, εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%.
Αρθρο 4
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου για τις ειδικότητες α’ έως και ε’, αλλά και των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.