(Π.Κ. 54 / 12-10-2009)
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε. 24/7/2009, Σ.Σ.Ε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας. (Π.Κ. 54/12-10-2009)
Στην Αθήνα σήμερα 24 Ιουλίου 2009, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Δ/ντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου οι Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γεν. Γραμματέας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας με τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Οξυμετρητές, δηλ. απόφοιτοι γαλακτοκομικών σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού απασχολούμενοι ως βοηθοί χημείου
β) Παστεριωτές, τεχνίτες μίγματος παγωτού παντός τύπου, τεχνίτες βουτύρου κρέμας και γιαούρτης παντός τύπου, χειριστές μηχανήματος παγωτού και χειριστές μηχανήματος εμφιαλώσεως και εγκυτιώσεως
γ) Εμφιαλωτές
δ) Το λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό, που δεν υπάγεται σε άλλη κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε.
ε) Περιοδεύοντες πωλητές, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου
στ) Οδηγοί – πωλητές
ζ) Αποθηκάριοι και υπάλληλοι γραφείου.
η) Καταμετρητές
Άρθρο 2
Βασικός μισθός και ημερομίσθια
α) Τα βασικά ημερομίσθια και ο βασικός μισθός των περιπτώσεων α έως και η’ του Άρθρου 1 της ΣΣΕ αυτής, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008 από την Σ.Σ.Εργασίας του 2008 που υπεγράφη 15-10-08 αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί διαμορφώθηκαν την 31.8.2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2009 κατά ποσοστό 3%.
β. Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις με την ειδικότητα του καταμετρητή εμπορευμάτων (checer), δικαιούνται τις αποδοχές που λαμβάνουν οι μισθωτοί με την ειδικότητα του αποθηκάριου.
γ. Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. α’ του άρθρου αυτού, αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούμενα επιδόματα ή προσαυξήσεις, με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων (ΣΣΕ ή ΔΑ).
δ. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας δ’ του άρθρου 1 μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση λαμβάνουν το ημερομίσθιο εμφιαλωτών.
Άρθρο 3
α. Στους οδηγούς πωλητές χορηγείται για το έτος 2009 επίδομα ποσού 115 ευρώ από 1-1-09. Το επίδομα αυτό αντικαθιστά τα προβλεπόμενα στην συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.)  «για τους οδηγούς πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων όλης της χώρας» επιδόματα:
1. διαμονής μικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. και
2. αμοιβής πρόσθετης εργασίας οδηγών-πωλητών.
β. Όλα τα λοιπά ποσοστιαία επιδόματα των παραπάνω εργαζομένων της ειδικότητας των οδηγών-πωλητών, που προβλέπονται από την ομοιοεπαγγελματική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α) των οδηγών-φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων όλης της χώρας υπολογίζεται στο βασικό μηνιαίο μισθό του οδηγού που ισχύει κάθε φορά προσαυξημένο με το ποσό των 75 ευρώ που αποτελεί μέρος του πιο πάνω επιδόματος των 115 ευρώ.
Οι λοιποί όροι αμοιβής και εργασίας των οδηγών πωλητών καθορίζονται από τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας ομοιοεπαγγελματική συλλογικής ρύθμισης που αφορά τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας.
Άρθρο 4
Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην σύσταση τετραμελούς επιτροπής 2+2 εντός 3 μηνών για την μελέτη διερεύνησης της δυνατότητας ένταξης των ειδικοτήτων των χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, λογιστών, βοηθοί λογιστών, ηλεκτρολόγων, πρακτικών μηχανικών, θερμαστών.
Άρθρο 5
Επιδόματα
Στους παραπάνω μισθωτούς των περιπτώσεων α έως και ε χορηγούνται τα εξής επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών και ημερομισθίων όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
α) Τριετίες: Στους παραπάνω μισθωτούς χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι 10 (δέκα) τριετίες.
β) Επίδομα γάμου: σε όλους τους παραπάνω (α’ έως και ε’) έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδομα γάμου 10%. Επίσης το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους -ες, διαζευγμένους -ες, και στους άγαμους γονείς εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
γ) Επίδομα προϊσταμένου: Όσοι από τους υπαγόμενους μισθωτούς των περιπτώσεων α’ έως και ε’ αυτής της ρύθμισης εκτελούν χρέη προϊσταμένου δικαιούνται επιδόματος 10% γι’ αυτή την εργασία. Το επίδομα αυτό δεν αφορά τους περιοδεύοντες πωλητές, στους οποίους εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%.
Άρθρο 6
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς.
Άρθρο 7
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.)δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009.