(Δ.Α. 49/2007)
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ – Διαιτητική Απόφαση για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας – Δ.Α.: 49/2007
1. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 051/3.12.2007 αίτησή της προς τον ΟΜΕΔ, η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών» (ΠΟΕΥΤΤΠ), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε η κατάρτιση Σ.Σ.Ε. με τον, νομίμως εκπροσωπούμενο, «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» (ΣΕΒ) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας.
2. Την 7.12.2007 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από κοινή επιλογή, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τους Κανονισμούς του ΟΜΕΔ.
Η απόφασή μου έχει ως εξής:
Aρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι απασχολούμενοι στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας με τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Οξυμετρητές, δηλαδή απόφοιτοι γαλακτοκομικών σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού απασχολούμενοι ως βοηθοί χημείου.
β) Παστεριωτές, τεχνίτες μίγματος παγωτού παντός τύπου, τεχνίτες βουτύρου κρέμας και γιαούρτης παντός τύπου, χειριστές μηχανήματος παγωτού και χειριστές μηχανήματος εμφιαλώσεως και εκγυτιώσεως.
γ) Εμφιαλωτές.
δ) Το λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό, που δεν υπάγεται σε άλλη κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε.
ε) Περιοδεύοντες πωλητές, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου.
στ) Οδηγοί – πωλητές.
ζ) Αποθηκάριοι και υπάλληλοι γραφείου.
Aρθρο 2
Βασικός μισθός και ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια και ο βασικός μισθός των περ. α’ έως ε’ του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί διαμορφώθηκαν την 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2007 σε ποσοστό 3,2%. Για τις περ. στ’ και ζ’ ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.
Aρθρο 3
Επιδόματα
Στους παραπάνω μισθωτούς των περ. α’ έως και ε’ χορηγούνται τα εξής επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών και ημερομισθίων όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
α) Τριετίες: Στους παραπάνω μισθωτούς χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι 10 (δέκα) τριετίες.
β) Επίδομα γάμου: Σε όλους τους παραπάνω (α’ έως και ε’) έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδομα γάμου 10%. Επίσης το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και στους άγαμους γονείς εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
γ) Επίδομα προϊσταμένου: Όσοι από τους υπαγόμενους μισθωτούς των περ. α’ έως και ε’ αυτής της ρύθμισης εκτελούν χρέη προϊσταμένου δικαιούνται επιδόματος 10% γι’ αυτή την εργασία. Το επίδομα αυτό δεν αφορά τους περιοδεύοντες πωλητές, στους οποίους εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%.
Aρθρο 4
Επίδομα διαχειριστικών λαθών
Στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν εισπράξεις – πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών 30,00 ευρώ τον μήνα.
Aρθρο 5
Όροι αμοιβής και εργασίας των οδηγών – πωλητών,
των αποθηκάριων και των υπαλλήλων γραφείου
Οι όροι αμοιβής και εργασίας των οδηγών – πωλητών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11.4.2007 Σ.Σ.Ε. για την ίδια ειδικότητα, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων.
Οι όροι αμοιβής και εργασίας των αποθηκάριων και των υπαλλήλων γραφείου που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 23.6.2006 Σ.Σ.Ε. για την ίδια ειδικότητα που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Aρθρο 6
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου για τις ειδικότητες α’ έως και ε’, αλλά και των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται σε επιμέρους διατάξεις.