Γ5α/Γ.Π.οικ.34921
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).

 

(ΦΕΚ Β 3017/16.6.2022)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105),

β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό σύστημα υγείας» (Α’ 143),

γ. του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123),

δ. της παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), ε. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

2. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.64845/29-08-2018 υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.78203/16-12-2021 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-08-2018 υπουργική απόφαση “Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας”» (Β’ 6085).

5. Την υπ’ αρ. 20 απόφαση της 295ης Ολομ./18.03.2022 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.)/ 18.04.2022, η οποία διαβιβάστηκε με το από 20.04.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κε.Σ.Υ., αναφορικά με την τροποποίηση της εν θέματι απόφασης.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.34562/14.06.2022 εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την εν θέματι αναφερόμενη απόφαση σε συνέχεια του ανωτέρω (5) σχετικού ως προς την παρ. 5: «Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία» περ. α και β του άρθρου 1, με αποτέλεσμα η παρ. 5 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-08-2018 (Β’ 3958) υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχείο (4) σχετική, να διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη

Απαιτείται άσκηση δύο (2) ετών σε (πιστοποιημένη) πολυδύναμη ΜΕΘ, είτε ενηλίκων είτε παίδων. Υποψήφιοι για κατάληψη θέσης προς εξειδίκευση μπορούν να είναι: α. Για τις ΜΕΘ Ενηλίκων: κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας, Αναισθησιολογίας, Χειρουργικής, Νεφρολογίας, Χειρουργικής Θώρακος, Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής.

β. Για τις ΜΕΘ Παίδων: κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής, καθώς και οι κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, Αναισθησιολογίας, Χειρουργικής Θώρακος, Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητάς τους για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών σε παιδιατρικό νοσοκομείο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω σχετική (3) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ