Γ5/353651/07-12-2021
Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων και διοικητικές κυρώσεις

Αριθμ. Γ5/353651/2021

(ΦΕΚ Β’ 6238/27-12-2021)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. ι 1 στοιχ. (α) και (ε), 1α και 2 του άρθρου 4Β του ν. 3446/2006 (Α΄ 49), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 30 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/403 της 18ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατάταξη των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια της υπόληψης του οδικού μεταφορέα, και για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 74 της 19.3.2016, σ. 8).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

6. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 για διόρθωση σφάλματος).

10. Την υπ’ αρ. 317/22-9-2021 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

12. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

14. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

15. Την υπ’ αρ. 39446/15-2-2021 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το εδάφιο ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούνται δαπάνες για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των παραβάσεων, η κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και ο καθορισμός διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων για παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορά:
α) στην πρόσβαση στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και στη διενέργεια εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά και ρυμουλκούμενα δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης,
β) στα στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα οχημάτων, στη γενική απογραφή, ταξινόμηση και κυκλοφορία οχημάτων, στις άδειες και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, άδειες οδήγησης, όταν οι παραβάσεις διαπράττονται με φορτηγά και ρυμουλκούμενα,
γ) στα μέγιστα βάρη και διαστάσεις, στην έλξη οχημάτων, στις επιτρεπόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις του οχήματος, στα τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών και ρυμουλκουμένων.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 2 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49).

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
α) «Μισθωτής»: η επιχείρηση που πραγματοποιεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές με όχημα που έχει τεθεί στη διάθεσή της χωρίς οδηγό δυνάμει σύμβασης μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης.
β) «Υπεύθυνος φόρτωσης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται ως φορτωτής ή αποστολέας στα συνοδευτικά έγγραφα της μεταφοράς. Σε περίπτωση περισσοτέρων φορτωτών ή αποστολέων, ως υπεύθυνος φόρτωσης για την εφαρμογή της παρούσας νοείται ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του οχήματος με το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά. Σε περίπτωση έλξης ρυμουλκουμένου άλλης επιχείρησης, ως υπεύθυνος φόρτωσης νοείται ο ιδιοκτήτης/μισθωτής του ρυμουλκουμένου.
γ) «Ρυμουλκούμενο»: το ρυμουλκούμενο και το ημιρυμουλκούμενο όχημα.
Οι λοιποί όροι του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις διατάξεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου όπου προβλέπονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Άρθρο 3
Καθορισμός και κατάταξη παραβάσεων και κυρώσεων

Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις καθορίζονται και κατατάσσονται σε κατηγορίες στους πίνακες του Παραρτήματος, ως εξής:
α) Στην πρώτη στήλη «Αριθμ.» αναφέρεται ο αύξων αριθμός της παράβασης.
β) Στη δεύτερη στήλη «Παράβαση» περιγράφεται με συντομία η παράβαση. Η περιγραφή της παράβασης συμπληρώνεται από τις διατάξεις που προβλέπουν την αντίστοιχη υποχρέωση.
γ) Στην τρίτη στήλη «Βαθμός Σοβαρότητας» αναφέρεται η κατάταξη της παράβασης ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητάς της στις εξής κατηγορίες: Ιδιαιτέρως Σοβαρή Παράβαση (ΙΣΠ), Πολύ Σοβαρή Παράβαση (ΠΣΠ), Σοβαρή Παράβαση (ΣΠ) και Ελαφρά Παράβαση (ΕΠ).
δ) Στην τέταρτη στήλη «Υπόχρεος» αναφέρεται το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που είναι υπόχρεα για την καταβολή του προστίμου, όπου ως «Ι» νοείται ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής, σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, ως «Ο» ο οδηγός του οχήματος και ως «ΥΦ» ο υπεύθυνος φόρτωσης.
ε) Στην πέμπτη στήλη «Πρόστιμο» αναφέρεται δίπλα σε κάθε υπόχρεο το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται για την παράβαση, σε ευρώ.
στ) Στην έκτη στήλη «Κωδ. ΕΜΜΕ» αναφέρεται ο κωδικός καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ), εφ’ όσον η παράβαση περιλαμβάνεται στις παραβάσεις που καταχωρούνται στο ΕΜΜΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1071/2009 και την λοιπή νομοθεσία.

Άρθρο 4
Υπόχρεοι-καταλογισμός

1. Τα πρόστιμα καταλογίζονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην στήλη «Υπόχρεοι» στους πίνακες του Παραρτήματος.

2. Στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή. Στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές που είναι και υπεύθυνοι φόρτωσης καταλογίζονται και τα δύο πρόστιμα.

3. Όταν η παράβαση διαπράττεται με συνδυασμό οχημάτων (αρθρωτό ή συρμό) διαφορετικού ιδιοκτήτη, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του μηχανοκίνητου οχήματος.

4. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων καταλογίζεται ένα συνολικό διοικητικό πρόστιμο, που αποτελείται από το άθροισμα των προστίμων για όλες τις παραβάσεις που συρρέουν. Κατ’ εξαίρεση:
α) Όταν η παράβαση με αριθμό Η1 συρρέει με την παράβαση Η24 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο της παράβασης Η1.
β) Όταν οι παραβάσεις με αριθμούς Η2 έως και Η4 συρρέουν με την παράβαση Η24 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο της παράβασης Η24.
γ) Όταν οι παραβάσεις με αριθμό Η13 και Η14 συρρέουν με την παράβαση Η25 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, καταλογίζεται μόνο η παράβαση Η13 ή Η14 αντίστοιχα.
δ) Όταν οι παραβάσεις με αριθμούς Η15 και Η16 συρρέουν με την παράβαση Η25 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, καταλογίζεται μόνο η παράβαση Η25.

5. Οι προβλεπόμενες στην παρούσα διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόμου.

Άρθρο 5
Οφειλή εις ολόκληρον

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής, σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, είναι υπεύθυνος εις ολόκληρον με τον οδηγό για την καταβολή των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στον οδηγό.

2. Όταν ο υπεύθυνος φόρτωσης στον οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας είναι επιχείρηση εγκατεστημένη στην αλλοδαπή, ο ιδιοκτήτης του μηχανοκίνητου οχήματος είναι υπεύθυνος εις ολόκληρον για την καταβολή των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στον υπεύθυνο φόρτωσης.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις κατά τον έλεγχο

1. Κατά τη διενέργεια ελέγχου ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης/μισθωτής είναι υποχρεωμένοι: α) να συνεργάζονται με τα όργανα ελέγχου, παρέχοντας πρόσβαση στο όχημα, β) να επιδεικνύουν στις αρχές ελέγχου τα έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της κυκλοφορίας και της μεταφοράς (έγγραφα μεταφοράς).

2. Σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας στον έλεγχο βεβαιώνεται η παράβαση με αριθμό Α1 του πίνακα Α του Παραρτήματος, επιπλέον των παραβάσεων που διαπιστωθούν εφ’ όσον καταστεί δυνατός ο έλεγχος και ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης.

Άρθρο 7
Διοικητικά μέτρα

1. Στην παράβαση με αριθμό Β7 του Πίνακα Β του Παραρτήματος η αρχή ελέγχου απαγορεύει την πραγματοποίηση της μεταφοράς ως διοικητικό μέτρο έως την άρση της παράβασης.

2. Στην παράβαση με αριθμό Δ5 του Πίνακα Δ του Παραρτήματος τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται έως την απογραφή του και αποστέλλονται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χορήγησε.

3. Στις παραβάσεις με αριθμούς Η3, Η4, Η7, Η8, Η10, Η15, Η16, Η19, Η20, Η23, Η24, Η25, Η26, Η27, Η29, Η31 έως και Η36, Η38 και Η39 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, πέραν των διοικητικών προστίμων, το όχημα ακινητοποιείται επιτόπου μέχρι την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, ώστε να συμμορφώνεται με τις σχετικές σε κάθε περίπτωση διατάξεις και να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.

4. Στις παραβάσεις με αριθμούς Η49 και Η50 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, πέραν των διοικητικών προστίμων, το όχημα ακινητοποιείται επιτόπου και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.

5. Στις παραβάσεις του Πίνακα Ζ του Παραρτήματος επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα:
(α) Στην παράβαση με αριθμό Ζ4 η άδεια κυκλοφορίας αφαιρείται έως την έκδοση νέας άδειας και αποστέλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που την χορήγησε.
(β) Στην παράβαση με αριθμό Ζ10 η άδεια οδήγησης που έληξε αφαιρείται και αποστέλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που την χορήγησε.
(γ) Στις παραβάσεις με αριθμούς Ζ3 και Ζ7, η άδεια κυκλοφορίας ή οι πινακίδες ανάλογα αφαιρούνται.
(δ) Στην παράβαση με αριθμό Ζ11 το όχημα ακινητοποιείται για το διάστημα απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Η ακινητοποίηση γίνεται με εφαρμογή του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικών αποφάσεων.
Σε περίπτωση συνδυασμού οχημάτων, το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας που προβλέπεται σε αυτήν την παρ. και αφορά μόνο τις παραβάσεις του Πίνακα Ζ επιβάλλεται μόνο για το μέρος του συνδυασμού (μηχανοκίνητο ή ρυμουλκούμενο) το οποίο αφορά η παράβαση.

6. Οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές ενημερώνουν το Kράτος Mέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας όπου είναι εγκατεστημένη η μεταφορική επιχείρηση για τις σοβαρές παραβάσεις που έχει διαπράξει η επιχείρηση με τα οχήματα που διαθέτει σε ελληνικό έδαφος και για τις οποίες αναφέρεται κωδικός ΕΜΜΕ στην έκτη στήλη του Παραρτήματος. Η κοινοποίηση της παράβασης γίνεται μέσω της διασύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων μεταφορικών επιχειρήσεων (European Registers of Road Transport Undertakings, ERRU).

7. Οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 του ν. 3446/2006 ενημερώνουν την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας όπου έχει εκδοθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα για τις παραβάσεις που έχει διαπράξει η επιχείρηση με τα οχήματα που διαθέτει σε ελληνικό έδαφος, για τις οποίες αναφέρεται κωδικός ΕΜΜΕ στην έκτη στήλη του Παραρτήματος.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

1. Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), από τη θέση σε ισχύ της παρούσας παύουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48. 1.49 και 1.50 της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4313/2014.

2. Οι διοικητικές κυρώσεις της παρούσας επιβάλλονται και για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν τη θέση της σε ισχύ, εφ’ όσον
(α) δεν είχαν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις κατά το χρόνο θέσης της σε ισχύ και
(β) οι διοικητικές κυρώσεις της παρούσας απόφασης είναι ευνοϊκότερες.

Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις

Προσαρτάται το Παράρτημα ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 7 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ