Γ5/305991/02-11-2021
Ν.3446/2006 – Ορισμός διεθνούς και εθνικής οδικής εμπορευματικής μεταφοράς για την εφαρμογή των ορίων βαρών του π.δ. 77/98 και του π.δ. 1161/77

Παπάγου, 2 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. πρωτ.: Γ5/305991

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων

Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες X. Πασχάλη
Τηλέφωνο: 2106508783
Σύζευξις: 2131308783
E-mail : dem@yme.gov.gr

Θέμα: Ν.3446/2006 – Ορισμός διεθνούς και εθνικής οδικής εμπορευματικής μεταφοράς για την εφαρμογή των ορίων βαρών του π.δ. 77/98 και του π.δ. 1161/77

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. 2132.13/6958/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κατόπιν ερωτημάτων υπηρεσιών και πολιτών, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή του π.δ.77/98 (Α’ 71) και του π.δ. 1161/77 (Α’ 380) στους οδικούς ελέγχους φορτηγών που πραγματοποιούν οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 ν.3446/2006 (Α’ 49).

1. Διεθνείς μεταφορές. Οχήματα ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος ΕΕ, στην Ελλάδα ή σε τρίτη χώρα που πραγματοποιούν διεθνή μεταφορά, όταν βρίσκονται σε Ελληνικό έδαφος πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια βαρών του παραρτήματος Ι του π.δ. 77/98 (άρθρο 4 παρ.1 π.δ. 77/98). Διεθνής μεταφορά θεωρείται:

(α) η μετακίνηση οχήματος με φορτίο μεταξύ δύο κρατών μελών ΕΕ, με ή χωρίς διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης (transit) από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες,

(β) η μετακίνηση οχήματος με φορτίο από κράτος μέλος ΕΕ προς τρίτη χώρα και αντίστροφα, με χωρίς διέλευση transit από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες και

(γ) η μετακίνηση οχήματος με φορτίο μεταξύ τρίτων χωρών, με διέλευση transit από το έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

2. Εθνικές μεταφορές. Oχήματα ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος ΕΕ ή στην Ελλάδα που πραγματοποιούν εθνική μεταφορά σε Ελληνικό έδαφος πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια βαρών του π.δ. 1161/77.

3. Ως ‘εθνική μεταφορά’ για θέματα μεγίστων βαρών νοείται και η μεταφορά φορτίων ή ασυνόδευτων ρυμουλκουμένων από λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς προς το εσωτερικό της Χώρας και αντίστροφα από όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος ΕΕ ή στην Ελλάδα.

Επομένως και σε αυτές τις μεταφορές έχουν εφαρμογή τα όρια του π.δ. 1161/77, εκτός εάν η μεταφορά μπορεί να θεωρηθεί «διατροπική μεταφορά» σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του π.δ. 77/98, οπότε εφαρμόζονται τα (αυξημένα) όρια του π.δ. 77/98.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρχών ελέγχου σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών

Ανδρέας Πολάκις