Γ4β/Γ.Π.οικ.22411/18-04-2022
Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) και της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 22411/2022

(ΦΕΚ Β’ 2076/27-04-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος,
β) της παρ. 7, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4790/2021, του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και παρατάθηκε η ισχύ της με την παρ. 4 του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4917/2022 (Α’ 67),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251),
δ) της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157),
ε) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),
στ) των άρθρων 20 και επόμενων του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ζ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
η) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιγ) του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

4. Την υπό στοιχεία Υ37/18-11-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5349).

5. Την υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.72207/18-11-2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5355).

6. Την υπό στοιχεία Υ1/5-1-2022 απόφαση του Πρωθυπουργού «Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και γενικών ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 8).

7. Την υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.551/5-1-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 9).

8. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 16423/18-3-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι το ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 306.900,00 ευρώ (68 x 2.200,00+143 x 1.100,00). Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους Α.Λ.Ε. μισθοδοσίας του Φ./Ε.Φ.1015-901-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικονομικού έτους 2022. Επιπρόσθετα, και λόγω της ένταξης των αναφερόμενων ιατρών στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου ή της κλινικής στα οποία εντάσσονται, προκαλείται πρόσθετη, ενδεχόμενη δαπάνη στους προϋπολογισμούς των Φορέων εποπτείας του Υπουργείου Υγείας η οποία δεν μπορεί να υπολογισθεί στην παρούσα φάση. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους Α.Λ.Ε. εφημεριών του Φ./Ε.Φ. 1015-203-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικονομικού έτους 2022.

9. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού και η καθημερινή μετατροπή νέων κλινικών σε κλινικές COVID-19 καθισθούν επιτακτική την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας, για την περίθαλψη των νοσούντων από κορωνοϊό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Ορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200 €) μηνιαίως.

2. Ορίζουμε την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) και οι οποίοι απασχολούνται δεκαπέντε (15) ημέρες εντός του χρονικού διαστήματος επίταξης των υπηρεσιών τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στο καθαρό ποσό των χιλίων εκατό (1.100 €) μηνιαίως.

3. Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής, στην οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με αποζημίωση ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών των παρ. 1 και 2 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

5. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων που θα στελεχώσουν οι ιατροί, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή Α.Λ.Ε. 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω ισόποσης επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας. Η ισχύς της παρούσας καταλαμβάνει και τους ιατρούς που έχουν επιταχθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου μόνου των υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.72207/18-11-2021 και Γ.Π./οικ.551/5-1-2022 κοινών αποφάσεων του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β’ 5355 και Β’ 9 αντιστοίχως).
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία Γ.Π./ οικ.72207/18-11-2021 (Β’ 5355) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ