Γ4γ/Γ.Π.27374
Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

(ΦΕΚ Β 2414/16.5.2022)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 32 του ν. 4865/20221 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238).

2. Το άρθρο 12 της παρ. 2 του ν. 4917/2022 «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 67).

3. Το π.δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

4. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

6. Το υπ’ αρ. 171/11.4.2022 έγγραφο του Γρ. Αναπλη-ρώτριας Υπουργού.

7. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.21889/14-4-2022 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Τη δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για όλες τις ειδικότητες ως εξής:

1. Οι ιατροί, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητά τους σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και παρατείνουν την παραμονή τους ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, με αίτηση, την οποία υποβάλλουν έως την 31η.12.2022 και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον εκπληρώσουν υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά από την έγκριση της αίτησής τους.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου χορηγείται και στους ιατρούς που, κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν έως την 31η.12.2022 τον τίτλο ειδικότητάς τους, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, και, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, παραμείνουν στη θέση που κατείχαν ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, έως τη συμπλήρωση δωδεκάμηνου από την έγκριση της αίτησής τους, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου χρόνου των τεσσάρων (4) συνεχών εξαμήνων. Σε περίπτωση κάλυψης της κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας από τον επόμενο ιατρό, οι ιατροί των προηγούμενων εδαφίων τοποθετούνται, έως τη συμπλήρωση του δωδεκάμηνου, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου οποιασδήποτε ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο ή, αν δεν υπάρχει, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας σε άλλο νοσοκομείο της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), μετά από αίτησή τους προς τη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε., ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτου-σες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

2. Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητάς τους, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την 31η.12.2022 σε μία από τις επτά (7) Υ.Πε., να τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. σε κενή οργανική θέση ειδι-κευομένων οποιασδήποτε ειδικότητας, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύ-πτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σε συνέχεια της απόφασης τοποθέτησης, η οποία εκδίδεται από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε., υπογράφεται σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανάμεσα στον ιατρό και το οικείο νοσοκομείο. Η διάρκεια της υπηρεσίας που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας είναι δωδεκάμηνη, και με την ολοκλήρωσή της, ο ιατρός απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται από τις Υ.Πε.».

3. Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας οι ιατροί των παρ. 1 και 2 δύνανται να μετακινούνται, ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σε νοσοκομείο της ίδιας Υ.Πε., με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ή σε νοσοκομείο άλλης Υ.Πε., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε.

4. Με την προσκόμιση της βεβαίωσης του φορέα ή των φορέων, περί ολοκλήρωσης του δωδεκάμηνου κατ’ εφαρμογή του παρόντος, στους ιατρούς των παρ. 1 και 2 χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση απαλλαγής από την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.

5. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ