Γ4δ/Γ.Π.58193/29.12.2022
Σχετικά με άδειες μητρότητας ειδικευόμενων ιατρών

Αθήνα, 29-12-2022
Αριθ. Πρωτ. Γ4δ/Γ.Π.58193

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132161020,1023,1019,1618
Φαξ: 213 216 1936
Ε-Mail: prosop_np_D@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με άδειες μητρότητας ειδικευόμενων ιατρών

ΣΧΕΤ.: Τα αρ.πρωτ. 13857/12-10-2022 έγγραφου του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ».

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τις άδειες μητρότητας των ειδικευομένων ιατρών, και με αφορμή συνεχή ερωτήματα από διάφορα νοσοκομεία της επικράτειας για το ίδιο θέμα, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1) Η εργασιακή σχέση των ειδικευόμενων ιατρών ως προς τους όρους, προϋποθέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και του Αστικού Κώδικα.

2) Οι ειδικευόμενοι ιατροί δεν υπάγονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (απόφαση 48/Συν.8/1-2-1985 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και επιπλέον δεν υπάγονται στο ειδικό-επιστημονικό προσωπικό του Κεφαλαίου Β’ του Π.Δ.410/1988.

3) Όσον αφορά στην άδεια μητρότητας για τις ειδικευόμενες ιατρούς, ισχύουν οι διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 και 1983 (κυρωθείσες με το άρθρο 11 του ν.2874/2000 και το άρθρο 9 του ν.2224/1994, αντίστοιχα), και του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 (σχετ. η αρ. 47972/7-7-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ).

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ