Γ3β/Γ.Π.οικ.54490/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./ οικ.63439/18-08-2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932)

Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.54490/2023

(ΦΕΚ Β’ 6167/25-10-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), και ιδίως το άρθρο 11 αυτού,

β) του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

δ) της υπ’ αρ. 37311/9.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Δημήτριο Βαρτζόπουλο» (Β’4435),

2. Τις αποφάσεις:

α) Την υπό στοιχεία Α3α/οικ. 876/16.5.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικές Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 661), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ. 56675/11.6.2013 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Α3α/οικ.876/16-05-2000 καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 1426),

β) την υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21.5.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» (Β’ 691), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ. 50552/29-5-2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21-5-2001 (Β’ 691) «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» (Β’ 1299),

γ) την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (Β’ 2444), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ. 50557/29.5.2013 (Β’ 1299) και Υ5β/Γ.Π.οικ.56669/11.6.2013 (Β’ 1426) αποφάσεις της Υφυπουργού Υγείας,

δ) την υπ’ αρ. 107931/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία)στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛΟ80- ΝΜΚ),

ε) την υπ’ αρ. 107933/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ),

στ) την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.37334/18-6-2021 κοινή υπουργική απόφαση της «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση του άρθρου 12Α του ν. 2716/1999».

3. Την ανάγκη εξορθολογισμού της διαδικασίας εκπόνησης σχεδιασμού.

4. Την ανάγκη διασφάλισης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής φυσικών προσώπων και φορέων που αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

5. Την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων στην κατεύθυνση της διασφάλισης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

6. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.53917/16-10-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932), ως κάτωθι:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Τα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των άρθρων 11 και 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96), αναλαμβάνουν τη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, μετά από επιλογή, στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου δύνανται να συνεργάζονται με φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη της λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου δύνανται να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται απαραιτήτως με σαφήνεια και πληρότητα τα κάτωθι:

α. Περιγραφή της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (τύπος μονάδας, τομέας ψυχικής υγείας, έδρα μονάδας, ομάδα-στόχος, σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, δυναμικότητα κ.λπ.).

β. Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

γ. Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης.

δ. Όροι και διαδικασία συμμετοχής.

ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας μίας μονάδας, και κατόπιν αιτιολόγησης, τυχόν επιπλέον των προβλεπόμενων στην παρούσα, κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος βαθμολόγησής τους.

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Η οριζόμενη στην πρόσκληση προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο υποφάκελος πρότασης για τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, χαρακτηριστικά (προφίλ) και περιγραφή δράσεων του φορέα με έμφαση στις δράσεις ψυχικής υγείας και στις κοινωφελείς και εθελοντικές δράσεις του φορέα για την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς και στις δράσεις των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή Europass). Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με τη μορφή Europass αποκλειστικά), καθώς και βιογραφικά σημειώματα (με τη μορφή Europass αποκλειστικά) της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας. Σε περίπτωση συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2, τα έγγραφα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου δύνανται να υποβάλλουν και τα συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και τα έγγραφα αυτά συνεκτιμώνται σωρευτικά στην αξιολόγηση των αντίστοιχων κριτηρίων του φακέλου πρότασης.

β. Βιογραφικό σημείωμα (αποκλειστικά με τη μορφή Europass) και άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) του προσώπου που πρόκειται να ορισθεί Επιστημονικά Υπεύθυνος της προτεινόμενης Μονάδας, καθώς και τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του ίδιου προσώπου, αναλόγως της ειδικότητας του, όπως αυτά προσδιορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Μ.Ψ.Α.) πρέπει να διαθέτει, εναλλακτικά, τα τυπικά προσόντα των ειδικοτήτων του ιατρού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, κοινωνικού επιστήμονα, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) και τα Κέντρα Ημέρας (Κ.Η.), ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να είναι εναλλακτικά ιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραπευτής κοινωνικός επιστήμονας.

Στις Κ.Μ.Ψ.Υ. για παιδιά και εφήβους και στα Κ.Η. για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.), Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να είναι εκτός από τους παραπάνω και εκπαιδευτικός ΕΑΕ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στον αυτισμό.

Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κ.Μ.Ψ.Υ. ή Κ.Η. πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Κ.Μ.Ψ.Υ. ή Κ.Η., ή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναγράφεται η σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, όπως αναφέρεται ανά μονάδα στο Τμήμα Α της παρούσας.

δ. Τη μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (πρόγραμμα λειτουργίας, δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κ.λπ.).

ε. Τον τρόπο λειτουργικής διασύνδεσης με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει η μονάδα.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ότι η μονάδα θα λειτουργήσει μέσα στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια, όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ζ. Σε περίπτωση συνεργασίας του φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποβολή:

i) υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας, σε περίπτωση συνεργασίας με φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. ή

ii) υπογεγραμμένης προγραμματικής συμφωνίας, σε περίπτωση συνεργασίας με Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,

όπου θα μνημονεύονται τα συνεργαζόμενα πρόσωπα και το πλαίσιο της συνεργασίας, καθώς και η υποχρέωση υποβολής από το φορέα, του υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας ή της υπογεγραμμένης προγραμματικής συμφωνίας αντίστοιχα και με τον φάκελο δικαιολογητικών.

η. Υπεύθυνη δήλωση του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεσμεύεται να εργαστεί στη συγκεκριμένη δομή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους και ο επίσημος τόπος κατοικίας του κατά το χρονικό διάστημα αυτό θα βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας στην οποία εδράζεται η δομή.

3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Κριτήρια αξιολόγησης

1. Για την επιλογή του φορέα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 που θα αναλάβει τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Η τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, και ειδικότερα η τεχνογνωσία και η εμπειρία στο συγκεκριμένο γενικό τύπο μονάδας, καθώς και η τεχνογνωσία και εμπειρία των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα, συνοδευόμενα από τα αποδεικτικά έγγραφα εμπειρίας στο γενικό αυτό τύπο μονάδας, όπως αυτά ορίζονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, συνεκτιμώνται τυχόν υπάρχουσες αξιολογήσεις των μονάδων ή των δράσεων ψυχικής υγείας των υποψήφιων φορέων, από εθνικά ή διεθνή όργανα αξιολόγησης, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων και την αποτελεσματικότητα των σχετικών παρεμβάσεων, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ποιότητας. Σε περίπτωση συνεργασίας του λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά η εμπειρία και η τεχνογνωσία του συνεργαζόμενου προσώπου από εθνικά ή διεθνή όργανα αξιολόγησης, για την αξιολόγηση της πρότασης του φορέα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης.

β. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του προτεινόμενου Επιστημονικά Υπευθύνου.

γ. Η μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (προτεινόμενη επιστημονική μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, πρόγραμμα λειτουργίας, στόχοι, δραστηριότητες για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών, κ.λπ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεκτιμάται ο βαθμός λειτουργικής διασύνδεσης με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας, καθώς και η περιγραφή του επιδιωκόμενου οφέλους της προτεινόμενης δράσης με μετρήσιμους δείκτες δομής, διαδικασίας και αποτελέσματος.

δ. Η συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), επί τη βάσει υπογεγραμμένων προγραμματικών συμφωνιών, προς τον σκοπό της εξασφάλισης της πλήρους και ουσιαστικής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και (επαν)ένταξης των ωφελουμένων στην κοινότητα.

2. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ελεύθερα και μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΙ
1
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΩΣ 40

1Α Τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας γενικά
1Β Τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στο συγκεκριμένο γενικό Τύπο Μονάδας
1Γ Τεχνογνωσία και εμπειρία των βασικών μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας, ήτοι του ιατρικού προσωπικού, των ειδικοτήτων του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού, του εργοθεραπευτή και του λογοθεραπευτή (όπου προβλέπεται η εν λόγω ειδικότητα στη σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας)
1Δ Τεχνογνωσία και εμπειρία του προτεινόμενου Επιστημονικά Υπεύθυνου [ενδεικτικά Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης ή, κατά περίπτωση, εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Κ.Μ.Ψ.Υ. ή Κ.Η., ή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών].

2
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΩΣ 20
2Α Μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και του σχεδίου δράσης βάσει των κριτηρίων ποιότητας [πρόγραμμα λειτουργίας, στόχοι και δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, επιστημονική μεθοδολογία που εφαρμόζεται κατά την παροχή υπηρεσιών από την προτεινόμενη Μονάδα, δείκτες ποιότητας (δομής, διαδικασίας, αποτελέσματος κ.λπ.)].
2Β Λειτουργική διασύνδεση της συγκεκριμένης Μονάδας με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει η Μονάδα.
2Γ Δράσεις αγωγής κοινότητας και μεθοδολογία ευαισθητοποίησης.
3
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΩΣ 40
Υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας με Ο.Τ.Α., προς τον σκοπό της εξασφάλισης της πλήρους και ουσιαστικής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και (επαν)ένταξης των ωφελουμένων στην κοινότητα.

ΣΥΝΟΛΟ
100
4. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής των υποψήφιων φορέων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και απαρτίζεται από α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας που ασκεί καθήκοντα Προέδρου, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, β) έναν (1) ψυχίατρο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη Μονάδα αφορά παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ενηλίκους, ή έναν (1) παιδοψυχίατρο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη Μονάδα αφορά παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους, που ορίζονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) με τον αναπληρωτή τους, γ) έναν (1) νοσηλευτή με ειδικότητα Ψυχικής Υγείας που ορίζεται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του, δ) ένα (1) μέλος των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων των ΠΕ.ΔΙ.Τ.Ο.Ψ.Υ., με αναπληρωτή του έναν αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή Υ.ΠΕ., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του. Τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 36 ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 69 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει αρχικά τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και προβαίνει στον προσήκοντα έλεγχο αυτών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται αφενός οι υποψήφιοι φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν επαρκή, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγιναν δεκτά, και αφετέρου οι υποψήφιοι φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής απορρίφθηκαν, με σαφή αιτιολογία αναφορικά με τους λόγους απόρριψης. Οι υποφάκελοι πρότασης των φορέων εκείνων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν απορριπτέα με την ως άνω διαδικασία, επιστρέφονται σε αυτούς σφραγισμένοι. Κατά την διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων η συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης είναι ανοικτή για τον σύνολο των φορέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, εν συνεχεία, αποσφραγίζει τους υποφακέλους των προτάσεων και προβαίνει σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην ποσοτικοποίηση των κριτηρίων του άρθρου 4. Στο στάδιο αυτό η συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται αφενός αναλυτικά η βαθμολόγηση κάθε υποψήφιου φορέα ανά κριτήριο, και αφετέρου ο φορέας που επιλέγεται βάσει της βαθμολόγησης για την ανάληψη της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Το πρακτικό υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας εντός τριάντα (30) ημερών από την αποσφράγιση των φακέλων και η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με την επιλογή του φορέα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

4. Κατά της ως άνω απόφασης, οι έχοντες έννομο συμφέρον, μπορούν να ασκήσουν γραπτή ένσταση, και να την καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω. Οι φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου των υποφακέλων δικαιολογητικών και πρότασης των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σε συνεννόηση με τον/την γραμματέα της επιτροπής αξιολόγησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, κεκλεισμένων των θυρών, η οποία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και απαρτίζεται από α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας που ασκεί καθήκοντα Προέδρου, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, β) έναν (1) ψυχίατρο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη Μονάδα αφορά παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ενηλίκους, ή έναν (1) παιδοψυχίατρο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη Μονάδα αφορά παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους, που ορίζονται από τον Πανελλήνιο

Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) με τον αναπληρωτή τους, γ) έναν (1) νοσηλευτή με ειδικότητα Ψυχικής Υγείας που ορίζεται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του, δ) ένα (1) μέλος των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων των ΠΕ.ΔΙ.Τ.Ο.Ψ.Υ., με αναπληρωτή του έναν αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή Υ.ΠΕ., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιπλέον των κωλυμάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 36 ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 69 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ενστάσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης. Τα μέλη υποβάλλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του προηγούμενου εδαφίου.

5. Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της διαδικασίας των ενστάσεων με την ανάρτηση στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” τελικού πίνακα, μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των ενστάσεων.».

4. Στο άρθρο 8 προστίθεται νέα παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Σε περιπτώσεις που επιβάλλεται από επιτακτικό δημόσιο συμφέρον ή σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται σοβαρές υστερήσεις στην αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία των δικαιωμάτων των ωφελουμένων, ο Υπουργός Υγείας δύναται, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, να προβαίνει σε ανάκληση της άδειας ίδρυσης ακόμη και πριν πάροδο των δώδεκα (12) μηνών από την χορήγησή της και πάντως μετά την συμπλήρωση έξι (6) μηνών από αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ενδεικτικά υπάγονται:

α. μεγάλη υστέρηση ως προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και εκθέσεις αρμοδίων εθνικών και διεθνών οργάνων,

β. μεγάλη υστέρηση στην επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από το εποπτεύον υπουργείο και στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,

γ. κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και κακοδιαχείριση της καταβληθείσας από το εποπτεύον υπουργείο ή Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα επιχορήγησης,

δ. σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ωφελουμένων από τις Μ.Ψ.Υ. ατόμων, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία του Ο.Η.Ε. και του λοιπού σχετικού θεσμικού πλαισίου,

ε. διακινδύνευση της περιουσίας των ωφελούμενων ατόμων.

Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου η ανάπτυξη της Μονάδας ανατίθεται στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξής τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α’.».

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ