Γ3β/Γ.Π.οικ.39751/21.7.2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932)

Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.39751/2023

(ΦΕΚ Β’ 4700/24-07-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 96) και ιδίως το άρθρο 11 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

4. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.39531/20-07-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932), ως κάτωθι:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ή διαπιστώσεις παραβίασης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι οποίες αποτυπώνονται σε πορίσματα των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων και από τις οποίες προκύπτει κίνδυνος της υγείας των ωφελούμενων ή κακοποίησή τους, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, προβαίνει σε άμεση ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας και είτε προβαίνει στην προσωρινή ανάθεση της μονάδας σε Ν.Π.Ι.Δ. μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσει Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον ίδιο ή όμορο Το.Ψ.Υ. ή στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στην ΑΕΜΥ ΑΕ, λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα της προσωρινής ανάθεσης, είτε προβαίνει στην μεταφορά των ωφελούμενων που περιθάλπονται σε ανάλογη μονάδα.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ