Γ3Β/460/107056
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» (Β’ 1146).

(ΦΕΚ Β 12.4.2023)

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 51),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 -Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

3. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

4. Την υπ’ αρ. 6309/9.9.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» (Β’ 1146).

6. Τις υπό στοιχεία οικ. 14924/Γ3Β/3789/23.12.2010 (Β’ 2231), Γ3Β/296/30687/14.3.2012 (Β’ 841), Γ3Β/1498/ 126349/12.12.2012 (Β’ 3511), Γ3Β/2/119/2.1.2014 (Β’ 85), Γ3Β/1578/35586/27.3.2015 (Β’ 613), Γ3Β 695/18368/ 12.2.2016 (Β’ 445), Γ3Β 656/60181/25.4.2018 (Β’ 1747 και Β’ 2101 διόρθωση σφάλματος), Γ3Β 173/44559/22.2.2021 (Β’ 696) και Γ3Β/383/95967/8.4.2022 (Β’ 1716) υπουργικές αποφάσεις.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

H υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. β του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.5.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31.12.2023.

Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/ Γ4/2366/27.5.2009 (Β’ 1156) υπουργικής απόφασης».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2023

O Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ