Γ3α,β/Γ.Π.οικ 70659/7.12.2022
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).

(ΦΕΚ Β 6242/9.12.2022)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), και ιδίως τα άρθρα 11 και 12 αυτού.

2. Τον ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπ’ αρ. 50715/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β’ 3360).

8. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).

9. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ.876/16.5.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των προγραμμάτων Προστατευ-μένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 661), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/ Γ.Π./οικ.56675/11.6.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Α3/οικ.876/16-05-2000 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 1426).

10. Την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (Β’ 2444), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.44810/26.04.2012 (Β’ 1656) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.50557/29.5.2013 (Β’ 1299) και Υ5Β/Γ.Π./οικ.56669/11.6.2013 (Β’ 1426) αποφάσεις της Υφυπουργού Υγείας.

11. Την υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21.5.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» (Β’ 691), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29-5-2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21-5-2001 “Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων” (Β’ 691)» (Β’ 1299).

12. Την υπ’ αρ. 107931/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτι-ριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛΟ80-ΝΜΚ).

13. Την υπ’ αρ. 107933/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτι-ριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ).

14. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π.οικ.19569/14.03.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α’ 96) από ορκωτούς λογιστές [άρθρο 4Α ν. 2716/1999, όπως προστέθηκε με τον ν. 4272/2014 (Α’ 145)]» (Β’ 1033).

15. Την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291/01.07.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας» (Β’ 2809).

16. Την ανάγκη αποσαφήνισης, εξορθολογισμού και διασφάλισης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

17. Την υπό στοιχεία Β1Α/οικ 70640/7-12-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παραπάνω εισήγησης προκύπτει, ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολο-γητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η περ. 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, όπου αναφέρονται οι ειδικότητες και ο αριθμός του προς απασχόληση προσωπικού στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Η οριστική κατάσταση του προσωπικού, το οποίο θα απασχοληθεί στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της άδειας ίδρυσης».

2. Η περ. 10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το κτήριο στο οποίο θα λειτουργήσει η μονάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τον προσδιορισμό της περιοχής (π.χ. Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος), σύμφωνα με την πρόσκληση και τη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες κτιριακές προδιαγραφές. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα επισυνάπτονται, εφόσον υφίστανται κατά το χρόνο υποβολής δι-καιολογητικών άδειας ίδρυσης, οι τίτλοι κυριότητας του ακινήτου, καθώς και το μισθωτήριο συμβόλαιο σε κάθε περίπτωση μίσθωσης αυτού ή η σύμβαση παραχώρησης σε περιπτώσεις παραχώρησης αυτού. Όταν τα έγγραφα του τρίτου εδαφίου δεν υφίστανται κατά το χρόνο υποβολής δικαιολογητικών άδειας ίδρυσης, τότε τα έγγραφα αυτά απαιτείται να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της άδειας ίδρυσης».

Άρθρο 2

Η παρ. 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εντός δώδεκα (12) μηνών από τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, ο φορέας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. Μέχρι τότε, η άδεια ίδρυσης ενέχει θέση προσωρινής άδειας λειτουργίας, αρχομένης της σχετικής χρηματοδότησης. Τυχόν προκαταβολές, απαραίτητες για την προετοιμασία της ίδρυσης της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, δύνανται να αποδίδονται στους επιλεγέντες φορείς, μετά την έκδοση της έγκρισης σκοπιμότητας.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη χορήγηση θετικής γνωμοδότησης για τις κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει να καταθέσει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, η οποία διενεργεί τον έλεγχο αυτών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ