Γ3α,β/Γ.Π.οικ.29315/23.5.2022
Επικαιροποίηση μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας, κατά τη φάση σταδιακής άρσης των περιορισμών

Αθήνα 23/05/2022
Αριθμ. Πρωτ.: Γ3α,β/Γ.Π.οικ.29315

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α, Β

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
Τ.Κ.: 104 33
Τηλέφωνο: 2132161823, -1782, -1784
Πληροφορίες: Α. Κουφάκης, Κ. Μοσχοβάκης
E-Mail: dipsy@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας, κατά τη φάση σταδιακής άρσης των περιορισμών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ.. πρωτ Γ3α,β/Γ.Π.οικ. 19678/19-3-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, περί των μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κορωνοϊό στις Μονάδες Ψυχικές Υγείας της Χώρας, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 280ης Συνεδρίασης (11-05-2022) της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αναφορικά με τους ενοίκους των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν και για τον γενικό πληθυσμό. Για τους νοσηλευόμενους σε ενδονοσοκομειακές μονάδες μακράς νοσηλείας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, ο Διευθυντής της κλινικής ή ο επιστημονικά υπεύθυνος αυτής αποφασίζουν για κάθε ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τις ευαλωτότητες και σεβόμενοι τις ανάγκες εκάστου ασθενούς.

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ανωτέρω Μονάδων και η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα μεριμνούν για την εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας από τους ενοίκους και το προσωπικό.

ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Όλες οι ομαδικές και ατομικές συναντήσεις θα γίνονται δια ζώσης με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την εξ’ αποστάσεως διενέργειά τους (π.χ. ασθένεια, χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων κτλ).

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ