Γ2β/οικ. 37123/27.6.2022
Εξέταση αιτημάτων Ειδικών Κέντρων σε Ιδιωτικές Κλινικές

Αθήνα, 27/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: Γ2β/οικ. 37123

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Πληροφορίες: Α. Τσεκούρα
Τηλέφωνο: 2132161780
E-mail: damy@moh.gov.gr

Θέμα: «Εξέταση αιτημάτων Ειδικών Κέντρων σε Ιδιωτικές Κλινικές»

Με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και τις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις σύστασης, ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών κέντρων ή ιατρείων στις ιδιωτικές κλινικές για τη διενέργεια συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων, η αναγνώριση των εν λόγω κέντρων ως κατάλληλων καθώς και η απαιτούμενη στελέχωσή τους.

Για την εξέταση αιτημάτων αναγνώρισης λειτουργίας ειδικών κέντρων, οι ιδιωτικές κλινικές παρακαλούνται όπως αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας, πέραν των λοιπών προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και αντίγραφα πιστοποιητικών του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι ιατροί που θα τα στελεχώσουν, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 293 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), από τα οποία προκύπτει ο χρόνος λήψης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του τίτλου ιατρικής ειδικότητας καθώς και η πειθαρχική τους κατάσταση και τα οποία τηρούνται αρμοδίως από τις ιδιωτικές κλινικές σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

Η υπ’ αριθμ. Α3γ/οικ. 41310/31-5-2017 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας παύει να ισχύει.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ