Γ2δ/Γ.Π. 10490/04-03-2024
Είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη πολιτών κρατών – μελών Ε.Ε./Ε.Ο.Χ./Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδας, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των Νοσοκομείων

Αθήνα, 04 – 03 – 2024
Αρ. Πρωτ. Γ2δ/Γ.Π. 10490

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Πληροφορίες: Σ. Μπελεγρίνος
Τηλέφωνο: 213216-1403/1438/1306
Ηλ. Διεύθυνση: damy@moh.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη πολιτών κρατών – μελών Ε.Ε./Ε.Ο.Χ./Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδας, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των Νοσοκομείων.

Σχετ.: 1. Το άρθρο 27 του ν. 4715/2020 (Α’149).
2. Η αρ.ΔΑ4Β/Φ204/1/οικ. 28857/22.7.2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΔΑ: Β5Θ30Ξ7Μ-ΞΝ5).
3. Η αρ.ΔΑ4Β/Φ204/3/οικ. 29190/28.7.2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΔΑ: 63ΚΟΟΞ7Μ-84Ι).
4. Η αρ. ΔΑ4Β/Φ204/8/ΟΙΚ.23190/06-06-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΔΑ: 75ΨΨΟΞ7Μ-ΝΔΛ).
5. Η αρ. πρωτ. ΔΑ4Β/Φ203/16/16-02-2024 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4715/2020 (σχετ. 1) προβλέπεται ότι:
«Καθιερώνεται η είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη πολιτών κρατών-μελών Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. /Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδας, σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Υγείας και επείγουσας ιατρικής περίθαλψης (κέντρα υγείας υγειονομικών περιφερειών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία και τμήματα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείων). Η ως άνω αμοιβή κοστολογείται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν πρόσθετες παροχές ασθενείας σε είδος (εξετάσεις αίματος, απεικονιστικές κ.λπ.), οι οποίες κοστολογούνται και εισπράττονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Η εν λόγω δαπάνη καταβάλλεται ιδιωτικά από τους ανωτέρω, πλην: α) των κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), για τους οποίους η δαπάνη καταβάλλεται διαμέσου των Οργανισμών Σύνδεσης κρατών-μελών Ε.Ε/Ε.Ο.Χ./Ελβετίας και β) των δικαιούχων του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ‘ 21)…,»

Αναφορικά με τη διαδικασία εφαρμογής των ως άνω και σύμφωνα με το (5) σχετικό διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, προβλέπεται ότι ασφαλισμένοι και τα μέλη των οικογενειών τους, που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, δικαιούνται τις παροχές σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Ως εκ τούτου, προκύπτουν οι θεσμικές υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι των υπολοίπων κρατών μελών της EE σε θέματα παροχών ασθενείας σε είδος και αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα, κατά την προσέλευση στις δομές υγείας εξετάζεται η ασφαλιστική ικανότητα του προσερχομένου. Αναλυτικότερα:

Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων κρατών – μελών της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ./Ελβετίας και του Η.Β., οι οποίοι κατά τη χρονική στιγμή της χορήγησης της παροχής διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται με την φυσική επίδειξη του προβλεπόμενου από την Ευρωπαϊκή νομοθεσίας έντυπου δικαιώματος (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας – Ε.Κ.Α.Α. ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης ΕΚΑΑ-ΠΠΑ ΕΚΑΑ), θα γίνεται υποβολή των δαπανών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα εκδώσει ειδικότερες οδηγίες για την υποβολή των σχετικών δαπανών, προς διασφάλιση διεκδίκησης τους έναντι των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών φορέων ασφάλισης. Επισημαίνεται ότι οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ./Ελβετίας και του Η.Β., οι οποίοι κατά τη χρονική στιγμή χορήγησης της παροχής δεν διαθέτουν το απαραίτητο έντυπο δικαίωμα (Ε.Κ.Α.Α./Π.Π.Α. Ε.Κ.Α.Α.) ή έχει λήξει η διάρκεια ισχύος αυτού και οι υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε., οφείλουν να καταβάλουν ιδιωτικά τη δαπάνη για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες όπως ορίζει η σχετική διάταξη και το νοσοκομείο υποχρεούται να χορηγήσει όλα τα απαραίτητα παραστατικά / αποδείξεις ώστε να είναι εφικτή η μετέπειτα διεκδίκηση της επιστροφής των δαπανών στην Χώρα ασφάλισής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αναλυόμενα καλείσθε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση της διαδικασίας καταγραφής στο σημείο υποδοχής στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των Νοσοκομείων αρμοδιότητας σας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η καθιέρωση αμοιβής δεν καταλαμβάνει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες [δικαιούχοι του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21)].

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ