Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160
Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 36 και την παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

4. Τα άρθρα 6, 7 και 11 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

10. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

11. Την υπό στοιχεία Β1α,Β2β/Γ.Π.34096/09-06-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία, με την προτεινόμενη κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος και τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4931/22 (Α’ 94) (Α’ μέρος), καθώς και η διαδικασία και ο φορέας καταβολής της αποζημίωσής τους (Β’ μέρος).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. I της 1ης ενότητας της κοινής υπουργικής απόφασης, η δαπάνη για την αποζημίωση των ιατρών κλάδου ΕΣΥ για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό από 1501 έως 2000 άτομα, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας με χρέωση του σχετικού κωδικού Φορέα στον οποίο υπηρετούν (Νοσοκομείο Φ./Ε.Φ. 1015/901, Λοιπές Αποκεντρωμένες Μονάδες Υγειονομικών Περιφερειών Φ./Ε.Φ. 1015/902).

Από το περιεχόμενο της παρ. ΙΙ της 1ης ενότητας της κοινής υπουργικής απόφασης, η δαπάνη για την αποζημίωση των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο των Τοπικών Ομάδων Υγείας, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας η οποία καλύπτεται από ενωσιακούς πόρους, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)» με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017.

Η δαπάνη της αποζημίωσης των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικών ιατρών (παρ. ΙΙΙ της 1ης ενότητας της κοινής υπουργικής απόφασης), θα βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ (0671.00 «Ιατρικές Επισκέψεις») του προϋπολογισμού του Οργανισμού. Η αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης ενδεχομένως να προκαλέσει αύξηση της σχετικής δαπάνης, η οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς θα εξαρτηθεί από το πλήθος και την ηλικιακή ομάδα των ασφαλισμένων που θα εγγραφούν. Εφόσον η εν λόγω δαπάνη ενταχθεί στους κλειστούς προϋπολογισμούς των παρόχων υγείας, θα εμπεριέχεται στο γενικό ανώτατο δεσμευτικό όριο και δεν θα προκαλέσει πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση στον Οργανισμό, ενώ στην περίπτωση που δεν θα εμπεριέχεται στο γενικό ανώτατο δεσμευτικό όριο των παρόχων υγείας, τότε θα προκληθεί πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση.

12. Το γεγονός ότι το ακριβές δημοσιονομικό κόστος της παρούσας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς θα εξαρτηθεί από το πλήθος και την ηλικιακή ομάδα των ασφαλισμένων που θα εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό, αποφασίζουμε:

Α. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 4931/2022 (Α’ 94)

i. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.: επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες καλύπτουν αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών μέχρι (1.500) άτομα και για εγγεγραμμένους πολίτες από χίλια πεντακόσια ένα (1.501) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους) – 49 ΕΤΩΝ20 €
50 – 69 ΕΤΩΝ23 €
70 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ25 €

Η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση για πληθυσμό εγγεγραμμένων από 1501 έως 2000 άτομα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω πίνακα, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

ii. Ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο των Τοπικών Ομάδων Υγείας, αμείβονται κατ’ αντιστοιχία της περίπτωσης (i).

iii. Συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί: Για εγγεγραμμένους πολίτες έως δύο χιλιάδες (2.000) άτομα, αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλι-κιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους) – 49 ΕΤΩΝ20 €
50 – 69 ΕΤΩΝ30 €
70 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ45 €

Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω πίνακα, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

Για τους Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, όπως ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α’ 73) με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) θα προσδιοριστεί το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσής τους με νέα απόφαση.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 4931/2022 (Α’ 94)

I. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.: η δαπάνη για την αποζημίωση των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για εγγεγραμμένο πληθυσμό από 1501 έως 2000 άτομα θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας με χρέωση του σχετικού κωδικού του Φορέα στον οποίο υπηρετούν (Νοσοκομείο Φ./Ε.Φ. 1015/901, Λοιπές αποκεντρωμένες Μονάδες Υγειονομικών Περιφερειών Φ./Ε.Φ. 1015/902), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΙΙ. Ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο των Τοπικών Ομάδων Υγείας: η δαπάνη για την αποζημίωση των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για εγγεγραμμένο πληθυσμό από 1501 έως 2000 άτομα θα καλύπτεται από ενωσιακούς πόρους, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)» με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017.

ΙΙΙ. Συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί: η δαπάνη της αποζημίωσης των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικών ιατρών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Η διαδικασία αποζημίωσης και τα απαι-τούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως το άρθρο 90 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και την υπό στοιχεία Β2β/οικ. 38642/30- 05-2016 (Β’ 1636) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας και Οικονομικών αλλά και τα γενικά έγγραφα και τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για τους Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, όπως ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α’ 73) με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) θα προσδιοριστεί η διαδικασία και ο φορέας αποζημίωσής τους με νέα απόφαση.

Για τον ορθό υπολογισμό της αποζημιώσεως κάθε ανωτέρω κατηγορίας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) αποστέλλει ηλεκτρονικά το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός, προς τις οικονομικές υπηρεσίες των υπόχρεων προς αποζημίωση φορέων, διακριτά καταστάσεις για τις εγγραφές πολιτών ανά προσωπικό ιατρό. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της αποζημιώσεως των προσωπικών ιατρών η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που έχει συσταθεί με τον ν. 3607/2007 (Α’ 245) αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά την ομαλή λειτουργία του συστήματος, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Για την εκτέλεση της παρούσης δύνανται να διαλειτουργούν με ασφάλεια τα συστήματα αρχειοθέτησης, που έχουν ήδη αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και ενδεικτικώς το σύστημα αρχειοθέτησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ, το σύστημα αρχειοθέτησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) καθώς και κάθε άλλο σύστημα που είναι απαραίτητο.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η 01-09-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών             Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ          ΠΛΕΥΡΗΣ