Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 27551/12.5.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160/16-06-2022 (Β’ 3020) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)»

(ΦΕΚ Β’ 3205/15.05.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 36 και την παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

4. Τα άρθρα 6, 7 και 11 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

5. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

8. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το άρθρο 2 του Π.Δ.63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπό στοιχεία Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160/16-6-2022 «Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)» (Β’ 3020).

13. Την υπό στοιχεία Γ.Π Β1α/οικ. 27394/11-5-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία, με την προτεινόμενη κοινή υπουργική απόφαση προκύπτει πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, η οποία αφορά στη χορήγηση επιπλέον αποζημίωσης «κατά κεφαλήν», βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα και αναδρομικά, από την 1/09/2022, σε Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες. Η ετήσια δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 9.750.000,00 ευρώ περίπου, θα βαρύνει των προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, και θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των οικείων λογαριασμών του Α.Λ.Ε. 2310303002 του Φ/Ε.Φ.1015/204-0000000 και είναι εντός των προβλέψεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού και των ορίων του Μ.Π.Δ.Σ.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ 35160/16-06-2022 (Β’ 3020) κοινή υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

1. Στην παρ. Α. «ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 4931/2022 (Α’ 94)» διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο και εισάγεται περ. iv. ως ακολούθως:

«iv. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως προβληματικές και άγονες, όπως ορίζονται στο Π.Δ.131/1987 (Α’ 73) με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), αμείβονται κατ’ αντιστοιχία της περίπτωσης (i)».

2. Στην παρ. Β. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 4931/2022 (Α’ 94)»:

α) Η περ. Ι. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ι. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.: η δαπάνη για την αποζημίωση των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των περ. i και iv της παρ. Α και για εγγεγραμμένο πληθυσμό από 1501 έως 2000 άτομα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας με χρέωση του Α.Λ.Ε. 23103032002 του Φ/Ε.Φ. 1015/2040000000.»,

β) το πέμπτο εδάφιο διαγράφεται.

Άρθρο 2

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ 35160/16-06-2022 (Β’ 3020) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η 01-09-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ