Γ.Π. οικ. 24743/27-04-2023
Κατανομή των ορίων της ετήσιας προσαύξησης της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του ν. 5034/2023 (Α΄ 69), μεταξύ της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου για τα έτη 2022 και 2023, μέχρι την έκδοση των απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω κατηγοριών φαρμακευτικής δαπάνης

Αριθμ. Γ.Π. οικ. 24743/2023

(ΦΕΚ Β’ 2915/03-05-2023)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του ν. 5034/2023 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη -ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 69),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 και
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπό στοιχεία ΓΠ οικ.60799/26.10.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ. Οικ. 42355/19-07-2022 κοινής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Β’ 5566).

8. Την υπό στοιχεία Β1β, Β2α,β/οικ.22863/19.04.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων,

αποφασίζουμε:

1. Μέχρι την οριστικοποίηση των απολογιστικών στοιχείων της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου για το έτος 2022, τα σημειώματα επιβολής αυτόματης επιστροφής (clawback) για το εν λόγω έτος θα εκδοθούν επί τη βάσει των ετήσιων συνολικών ορίων των ανωτέρω κατηγοριών δαπανών για το 2022, στα οποία θα συνυπολογισθεί η, προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), ανώτατη προσαύξηση, ποσού πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ, η οποία κατανέμεται με την παρούσα ανάμεσα στις ανωτέρω κατηγορίες φαρμακευτικής δαπάνης ως εξής:
Α. ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Β. ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γ. ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μετά την έκδοση των απολογιστικών στοιχείων της παρ. 1 για το έτος 2022, θα βεβαιωθούν με την έκδοση νέων σημειωμάτων επιβολής αυτόματης επιστροφής (clawback) εντός του τρέχοντος έτους.

2. Μέχρι την οριστικοποίηση των απολογιστικών στοιχείων της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου για το έτος 2023, τα σημειώματα επιβολής αυτόματης επιστροφής (clawback) για το εν λόγω έτος θα εκδοθούν επί τη βάσει των ετήσιων συνολικών ορίων των ανωτέρω κατηγοριών δαπανών για το 2023, στα οποία θα συνυπολογισθεί η, προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), ανώτατη προσαύξηση, ποσού εκατόν πενήντα (150) εκατομμυρίων ευρώ, η οποία κατανέμεται με την παρούσα ανάμεσα στις ανωτέρω κατηγορίες φαρμακευτικής δαπάνης ως εξής:
Α. ποσό εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000,00) ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Β. ποσό πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000,00) ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γ. ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μετά την έκδοση των απολογιστικών στοιχείων της παρ. 1 για το έτος 2023, θα βεβαιωθούν με την έκδοση νέων σημειωμάτων επιβολής αυτόματης επιστροφής (clawback) εντός του ίδιου έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ