Γ.Π. οικ. 22570/19.4.2023
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Β2β/οικ. 30866/2022 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Εκκαθάριση ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β’ 2792)

 

(ΦΕΚ Β’ 2579/20.04.2023)

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 22 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

3. Της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 «Μέτρα επιτάχυνσης του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

4. Της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).

5. Του άρθρου 8 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94).

6. Της παρ. 1 του ογδοηκοστού άρθρου του ν. 4812/ 2021 «Κύρωση της από 24.03.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.05.2021 τροποποίησης της από 06.09.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

7. Της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 12565/10.03.2022 (Β’ 1282) απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με την παράταση της διαδικασίας εκκαθάρισης έως τις 31.05.2022.

8. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

11. Των περ. 4 και 3 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

12. Της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01.11.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.06.2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β’ 4898).

13. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. Του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

15. Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

16. Του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

18. Της υπό στοιχεία Α1α/οικ. 50807/11.08.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 620).

19. Της υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

20. Της υπ’αρ. 809 απόφασης της υπ’αρ. 806/16.12.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

21. Της υπό στοιχεία Β2β/οικ. 30866/2022 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Εκκαθάριση ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β’ 2792).

22. Της υπό στοιχεία Β2β, Β1α/Γ.Π. οικ. 15277/ 13.03.2023 εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία «από το περιεχόμενο της προωθούμενης κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς ρυθμίζονται διαδικαστικού χαρακτήρα ζητήματα αναφορικά με τις περιπτώσεις απουσίας ταινιών γνησιότητας από τις συνταγές των φαρμάκων κατά τον φαρμακευτικό έλεγχο. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Β2β/οικ. 30866/2022 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Εκκαθάριση ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β’ 2792), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Φαρμακευτικός Έλεγχος Συνταγών
1. Στο δείγμα συνταγών που επιλέχθηκε και σαρώθηκε με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσης εφαρμόζονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕΣ αυτοματοποιημένοι έλεγχοι για την ορθή εκτέλεση των συνταγών σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία (Π.Δ.121/2008 και Π.Δ.3892/2010), η οποία ενσωματώνεται στο σύστημα από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στη συνέχεια διενεργείται επιπλέον φαρμακευτικός έλεγχος από τους ελεγκτές φαρμακοποιούς του ΤΕΕΣ, στις συνταγές που εντοπίστηκαν παραβάσεις από το σύστημα, προς επιβεβαίωση των παραβάσεων. Στις συνταγές φαρμάκων που εντοπίσθηκαν παραβάσεις από το πληροφοριακό σύστημα, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον φαρμακευτικό έλεγχο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, περικόπτεται το ποσό της συγκεκριμένης παράβασης το οποίο ανάγεται στο αιτούμενο ποσό του τιμολογίου δαπάνης της υποβολής που αφορά η συνταγή. Ειδικώς όμως, η απουσία ταινιών γνησιότητας από τη συνταγή οι οποίες προηγουμένως έχουν ακυρωθεί κατά τη διαδικασία εκτέλεσης, καθώς και η απουσία εικόνας της εκτέλεσης της συνταγής ενώ πρόκειται για συνταγή που δηλώθηκε ηλεκτρονικά και τιμολογήθηκε, συνιστούν περιπτώσεις μη αποδεκτών δαπανών ασφαλισμένου κατά τον φαρμακευτικό έλεγχο, επί των οποίων περικόπτεται ποσό ίσο με την αξία των ταινιών γνησιότητας, οι οποίες λείπουν ή δεν απεικονίζονται αντίστοιχα, χωρίς αναγωγή επί του συνόλου της υποβολής. Επίσης εφαρμόζονται με ευθύνη της ΗΔΙΚΑ, ηλεκτρονικοί έλεγχοι από το Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) επί του αυτόματου ελέγχου της ποσότητας των σκευασμάτων που συνταγογραφούνται, ανάλογα με την αναγραφόμενη από τον ιατρό δοσολογία επί της συνταγής, σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω υπό στοιχεία Β2β/οικ. 30866/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Εκκαθάριση ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Β’ 2792).

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ