Γ.Π. οικ. 2160/14.1.2022
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID» (Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/22.03.2021 (Β’ 1140) όμοια κοινή απόφαση και παρατάθηκε η ισχύς της με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681/29.4.2021 (Β’ 1821) όμοια κοινή απόφαση

 

(ΦΕΚ B’ 70/16.01.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),
β. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
γ. του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
δ. του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ε. του Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155),
στ. του α.ν. 1137/1946 «Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» (Α’ 113).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

4. Την υπό στοιχεία 102627/22-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 4396).

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 21170/27.03.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1075).

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID» (Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/22.03.2021 (Β’ 1140) όμοια κοινή απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681/29.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/23.03.2021 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1140)» (Β’ 1821).

8. Την υπό στοιχεία Β1α,Β2α/ΓΠ. Οικ. 1819/14-01-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την αμοιβή του προσωπικού των αναφερόμενων σε αυτή Φορέων, καθώς και σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τη φαρμακευτική αγωγή των μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίες, δαπάνες, στην παρούσα φάση, δεν δύναται να προσδιοριστούν, διότι θα εξαρτηθούν από πραγματικά περιστατικά (αριθμός προσωπικού που θα διατεθεί, αριθμός ασθενών που θα μεταφερθεί, βαρύτητα περιστατικών).
Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω δαπάνη, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω έκτακτης ισόποσης επιχορήγησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και διάθεσης αυτής στους Φορείς αναφοράς.

9. Το γεγονός ότι, ενόψει της ανάγκης νοσηλείας ασθενών με κορωνοϊό COVID-19, κρίνεται επιτακτική η παραχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας λόγω των ειδικών συνθηκών πανδημίας για την αντιμετώπιση της παρούσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID» (Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/22.03.2021 (Β’ 1140) όμοια κοινή απόφαση και παρατάθηκε η ισχύς της με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681/29.4.2021 (Β’ 1821) όμοια κοινή απόφαση, παρατείνεται από τη λήξη της έως 31-01-2022.

Για το χρονικό διάστημα συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., το προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ